Skip to content

IDRO ENERGIA PULITA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 09:17:16
JSON

Tax Registration Number: L01305510P
Administrators: Gerti Idrizi
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi dhe vënia në punë, administrimi dhe mirëmbajtja e HEC-eve, Gostivisht, Langarica 3, Ura e Dashit mbi lumin Gostivisht dhe Langaricë Përmet, si dhe prodhimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi, shitja dhe tregtimi i energjisë elektrike të prodhuar dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës së konçensionit tek Autoriteti Kontraktues.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: IDRO ENERGIA PULITA
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 08/10/2009
District: Durrës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 324 485 668,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: NCI është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.05.2014 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L41709011G, me adresë në Tiranë, Farkë, Mjull Bathore, Rruga Akacia, Zona Kadastrale 2704, Nr. Pasurie 465/27, me administrator Ergys Halili dhe ortak te vetem Besnik Halili. Sipas të dhënave të QKB deri më date 10.05.2022Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.04.2021, terhequr nga QKB date 10.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit “IDRO ENERGIA PULITA” sh.p.k, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Besnik Halili , shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme NCI. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 29.12.2016.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Leje per perdorim te burimit ujor siperfaqesor -
Leje perdorimi burimi ujor, baseni Vjose -
Legal Cases: I.Me date 05.01.2023, eshte depozituar Urdhrit Nr. 34 Prot., Nr. 1833 Dosje, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Altin Vako, protokolluar nga QKB me Nr. 217 Prot., datë 06.01.2023, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria “IDRO ENERGIA PULITA” shpk me Nipt L01305510P dhe nga z. Gerti Idrizi, dtl. 29.12.1982, në cilësinë e administratorit të shoqërisë.<

II. Me date 16.01.2023. eshte depozituar Urdhrit Nr.121 Prot., Nr. 1833 Dosje, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Altin Vako, ku është urdhëruar: Çbllokimin e aksioneve apo kredive të shoqërisë “IDRO ENERGIA PULITA” shpk me Nipt L01305510P dhe nga z. Gerti Idrizi, dtl. 29.12.1982, në cilësinë e administratorit të shoqërisë, te bllokuara me Urdhrin Nr. 34 Prot., datë 05.01.2023.
Changes
Address:

Seat:
Durrës, Lagjja nr.17, Rruga Jahja Ballhysa, Kompleksi Jedas, 2006

Address:
1) Gjirokastër, Përmet, HEC Ura e Dashit, zona kadastrale 1463 me Nr. pasurie 4-ND, Gostivisht, Përmet
2) Gjirokastër, Përmet, HEC Lanmgarica 3, zona kadastrale 1463 me Nr. pasurie 2-ND, Gostivisht, Përmet
3) Gjirokastër, Përmet, HEC Gostivisht, zona kadastrale 1822 me Nr. pasurie 2-ND, Gostivisht, Përmet

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -3 542 509,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 3 349 838,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 31 698,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -58 841 874,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -37 868 560,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -132 359 013,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -97 002 225,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -27 152 896,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -867 683,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:69 982 318,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:75 230 668,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:57 724 694,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:71 811 773,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:101 757 823,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:35 031 193,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:72 723 341,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:44 780 394,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 21 130 437,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani