Skip to content

X - PLAN STUDIO
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-09 06:47:08
JSON

Tax Registration Number: L01411038E
Administrators: Ornela Muçaj
Scope: Projektim dhe zbatim te punimeve te ndertimit,rikonstruksione, mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi dhe montimi ne godina civile, industriale, bujqesore, turistike,shoqerore,veprave ujore,kanalizime te ndryshme,rruge ura e vepra arti,punime komunale dhe te mjedisit,si dhe punime te te gjitha llojeve ne fushen e ndertimit e montimit.Ne drejtim te projektimit,ndertimit dhe mirembjatjes se sistemeve te objekteve sportive,interiere, paisazhi,siperfaqe te gjelberta,lulishte dhe parqe.Projektim dhe zbatim te punimeve te ndertimit te sistemeve te ngrohjes dhe ftohjes,ventilimit dhe klimatizimit.Eksport-import dhe tregtim me shumice e pakcie te te gjitha llojeve te materialeve dhe pajisjeve te ndertimit,hidrosanitare,elektrike, te mallrave te ndryshem industriale dhe mallra te te gjitha llojeve. Veprimtari i lidhur me asistencen teknike, te te gjitha sherbimeve te permendura me siper, etj.Vleresimin e pasurive te paluojtshme per ndertesa dhe toke truall. Hartimin e raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis,per te kryer auditimin mjedisor, per hartimin e ekspertizave per problemet mjedisore dhe thirrjen si ekspert per te vleresuar nje raport vleresimi te ndikimit ne mjedise ose rezultatet e nje auditimi. Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri te ndertesave te cdo lloji. Si dhe Hartimin e akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. Projektime Masterplane-Studime e plane rajonale Urbanistike, plane rregulluese te pergjithshme per qendra te banuara dhe qytete si dhe studime pjesore Urbanistike. Projektim -zbatim konstruktiv.Projektim -zbatim te objekteve te ndryshme me konstruksione metalike.Projektim dhe rilevime per bazamente gjeodezike,projektime topografike dhe hartografike dhe fotogrametike. Studime gjeologo - inxhinierik i truallit per te gjitha llojet e objekteve. Studime te Sizmiologjise inxhinierike lO.Projektime te sinjalizimit rrugor. Projektimin e impjanteve te prodhimit dhe shperndarjes se energjise . Projektim vepra hidraulike. Projektim Arkitektonik :objekte civile, industriale, spitalore, turistike, vepra arti ne infrastrukture, kulti, administrative, interieri, peisazhi, hoteleri,siperfaqe te gjelberta, parqe ,lulishte, Restaurim monumenteve te cultures. Projekte Adaptimi. Dizenjim grafik , Animacion, Modelim ,renderizim. Perpunim grafik projektesh : Animacion, Modelim ,renderizim,, Perpunim arkitektonik planimetrish, Makete me printer 3D, Makete me materiale te tjera. Projektim Konstuktiv :objekte civile, industriale, spitalore, turistike, vepra arti ne infrastrukture, kulti, administrative, perpunim konstruktiv ,projektim objektesh me shkalle te larte veshtiresie beton arme ,metalike troje e shpate me qendrueshmeri te larte. Projektim instalator : Instalime hidrosanitare.Linja e rrjeta elektrike - telefonike - radiotelefoni - citofoni -sistem alarmi - televiziv etj, perobjekte civile, industriale, turistike Sisteme komplekse te telekomunikacionit, Sisteme te furnizimit me gaz. Projektim veprash hidraulike : Diga - galeri - tunele hidraulike.Furnizim me uje - kolektore shkarkimi. Ujesjelles kanalizime urbane - rurale. Vepra ujitje - kullimi - impiante vaditese - diga deri 10m - damba. Vepra te trajtimit te ujit. 3 Vepra hidroteknike, marrjeuji, shkarkimi-kulla ekuilibriporte- pontile, Vepra naftesjelles - gazsjelles - vajsjelles etj. Projektim i prodhimit dhe shperndarjes se energjise ne : Centrale hidraulike (elektrik, primare, sekondare). Centraletermike (primare, sekondare). Impiante te prodhimit dhe shperndarjes se energjise elektrike - diellore - era etj. Nen stacione elektrike, primarsekondar - linja te tensionit te' larte. Kabina elektrike te rrjetit shperndares - linja te tensionit te ulet - te mesem. Projektim Sinjalistike rrugore ne : rruge lokale, rruge urbane dytesor edhe rruge interurbane dytesore. Sinjalistike ne autostrada, rruge urbane kryesore dhe rrugeinterurbane kryesore dhe ne degezime me hekurudhen Ne aeroporte dhe heliporte. Studime dhe projektime te ndertimit dhe mbylljes se venddepozitimeve te mebtjevet e ngurta urbane STUDIME TE SIZMOLOGJISE INXHINIERIKE:Studime/vleresime te sizmologjise inxhinierike per klasifikimin gjeosizmik te trojeve. Studime/ vleresime gjeologo-sizmike per trojet kundertohen objektet civile, sociale e kulturore. Studime/vleresime te sizmologjise inxhinierike per trojet kundertohen objekte te infrastruktures rrugore dhe hekurudhore te te gjitha llojeve, ura, tunele, viadukte, etj. Studimie/vleresime te sizmologjise inxhinierike per trojet kundertohen objekte komplekse si: hidrocentrale (pergdofuqi te instaluar), termocentrale, porte, aeroporte, tunele per vepra hidroteknike, bazamente perngarkesa te medha dhe objekte industriale. Studime/vleresime te sizmologjise inxhinierike per troje e shpate me qendrueshmeri te ulet dhe per troje ndertimore te shkrifta me mundesi lengezimi.Studime te rrezikut sizmik ne nivel rajonal (mikrozonimesizmike) dhe ne nivel kombetar (hartat kombetare te rrezikut sizmik). Studime/Vleresim gjeollogo inxhinierik i truallit per objekte te medha H/C, porte aeroporte, bazamente me ngarkesa te medha. Studim/Vleresimgjeollogo inxhinierik i trojeve te buta dhe shpateve me qendrueshmeri te ulet. Projektim rruge hekurudha :Rruge lokale, rruge urbane dytesore dhe rruge interurbane dytesore.Projektim rruge urbane kryesore dhe rruge interurbane kryesore. Shtresa rrugore e sistemim - asfaltime. Autostrada - aeroporte - helioporte, etj sipas vendimit nr.053 date 28.09.2015.
Other Trade Names: X - PLAN STUDIO
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10/02/2010
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 40 585 116,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.10, Rruga Shyqyri Berxolli, Nd.31, H.3, Ap.6

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 26.10.2020
Akti i themelimit
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 29.10.2021
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 11 677 915,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 7 726 639,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 22 736 113,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 16 401 041,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 14 223 350,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 3 803 661,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 19 786 347,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -2 059 567,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 606 024,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:38 388 145,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:37 008 241,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:38 717 921,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:32 392 343,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:26 032 059,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:15 422 617,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:29 261 355,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 6 536 231,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 11 638 704,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/ A.Baja