Skip to content

ECUALA Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-09 13:16:24
JSON

Tax Registration Number: L06614601R
Administrators: Koço Gjilo
Scope: Shitje me pakicë të materialeve të kancelarisë, printime, shërbime faksi, shitje biletash udhëtimi, rimbushje elektronike celulares, import-eksporte mallrash sipas kontratave që mund të lidhë kompania etj. Siguracione jo jete.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 13/04/2010
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100,00
Shares: 100
Child Company: MESOPOTAM ENERGY eshte nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 11.07.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L31917016A, me adrese ne Tirane, Bulevardi Gjergj Fishta, Ndertesa 16, Hyrja 9, Apartamenti 20, Njesia Bashkiake nr. 10, Kodi Postar 1001, me administrator Koço Gjilo. ECUALA shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.12.2020)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 15.12.2010, u pezullua aktiviteti i shoqerise duke kaluar nga status “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 03.10.2012, u aktivizua veprimtaria e shoqerise duke kaluar nga statusi “Pezulluar” ne statusin “Aktiv”.

III. Me date 29.10.2014, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua pjesmarrja e shoqerise ECUALA ne rolin e debitorit solidar gjate procesit te financimit ne shumen maksimale 1 000 000 Euro, te "Mesopotam Energy" shpk prane PROCREDIT BANK, ne perputhje me kushtet e specifikuara ne kontratat qe do nenshkruhen midis paleve per kete qellim. U miratua lenia si garanci ne fovor te PROCREDIT BANK: (I) te çdo pasurie te luajteshme e te paluajteshme ne pronesi te shoqerise "Ecuala" shpk. (ii) te aseteve e pasurive qe do te sugurohen nga financimi qe do te merret prane PROCREDIT BANK. (iii) te 100% e kuotave te shoqerise qe zoterohen nga ortaket Andrea Miço (47%), Koço Gjilo (40%), Lavdimir Fusha (10%) dhe Hekuran Hoxhalli (3%).

IV. Me date 12.04.2019, me vendim te asamblese se ortakeve, u pezullua per nje afat te pacaktuar aktiviteti i shoqerise. Statusi kaloi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 10, Bulevardi Gjergj Fishta, Ndertesa Nr. 16, Hyrja 9, Apartamenti 20, Kodi Postar 1001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.04.2024
Kontrate shitblerje kuotash 11.01.2017
Kontrate shitje kuotash 02.10.2013
Kontrate shitje kuotash 12.04.2013
Kerkese per aktivizim aktiviteti 03.10.2012
Kerkese per pezullim te aktivitetit 15.12.2010
Vendim i asamblese se ortakeve per pezullim te aktivitetit 12.04.2019
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -3 031 336,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 11 683,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 246 328,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani