Skip to content

PRESTIGE Acqua Oligominerale (Ish BLUE EYE ONE)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-03 10:08:50
JSON

Tax Registration Number: L11312027P
Administrators: Sofije Merkaj
Scope: Import eksport, tregtim të të gjithë llojeve të artikujve ushqimore me shumicë dhe pakicë, etj.
-------------
Kategoria: Sektori i Mjedisit
-------------
Other Trade Names: PRESTIGE Acqua Oligominerale
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 07/01/2011
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 50 000,00
Shares: 1
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 14.06.2012, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua pezullimi i veprimtarisë së shoqërisë për nje periudhë të pacaktuar. Statusi kaloi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

II. Më datë 23.09.2013, asambleja e ortakëve miratoi aktivizimin e veprimtarisë së shoqërisë. Statusi kaloi nga “Pezulluar” në “Aktiv”.

III.Me date 25.04.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 17063 Prot, datë 25.04. 2023 për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria " PRESTIGE Acqua Oligominerale " SHPK, pajisur me NUIS (Nipt)- L11312027P, me perfaqësues ligjor Sofije Merkaj. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 5, Rruga Muhamet Gjollesha, Pallati nr 7, Shkalla nr 1, Apartamenti nr 2/1

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/L.Kanani