Skip to content

C.E.C GROUP (ish "C.E.C - 11") ( shoqeria e perthithur "A & P ENGENIERING")
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-02-26 09:59:55
JSON

Tax Registration Number: L11807013M
Administrators: Vangjush Mbriçe
Scope: Studim - Projektim, Supervizion, Mbikqyrje - Kolaudim, Konsulence Teknike. Studim, projektim, mbikqyrje, kolaudim per ndertim e zbatim te veprave ndertimore te te gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike te te gjitha llojeve. Sherbime ne planifikim urban. Projektim, ndertim, montim, zbatim e rikonstruksion te godinave te te gjitha llojeve, rruge te cdo kategorie, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, punime nentoksore, ura e vepra arti, ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje, ndertime hidroteknike, mbrojtje lumore, sistemime hidraulike e bonifikime, barriera dhe mbrojtje lumore diga, damba, tunele. Ndertime stacione elektrike. linja te tensionit te larte, te ulet e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Ndertim impjante idrosanitare, kuzhina, lavanteri e mirembajtjen e tyre. Impjante ngritese transportuese. Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike e druri. Impjante teknologjike, termike e kondicinimi. Impjante e linja telefonie dhe telekomunikacioni. Impjante te brendsheme elektrike, telefonike radiotelefoni etj. Impjante te sinjalistikes rrugore te trafikut, sinjalistika rrugore jo ndricuese. Investime ne ndertime civile, pallate ne ndertime turistike. Hapjen e agjensive imobilare. Transport mallrash e udhetaresh e pika servisi per automjete. Import-eksport sipas legjislacionit. Ndermarje ndertimi per vete dhe per te trete ne kryerjen e veprimtarive ndertimore, ndertime civile, industriale, bujqesore turistike dhe kompletimi me instalimet elektrike, elektronike etj, qe lidhen me to.
Other Trade Names: C.E.C GROUP
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 03/06/2011
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: Me date 03.09.2012, u nenshkrua akt-marreveshja e bashkimit me perthithje te shoqerise " C.E.C - 11" Shpk me Nipt L11807013M (shoqeria perthithese) me shoqerine "A & P ENGENIERING " Shpk me Nipt K91810003E (shoqeria e perthithur). Shoqeria " C.E.C - 11" Shpk do te jete perfituese e kontributeve te shoqerise "A & P ENGENIERING " Shpk ne daten e realizimit perfundimtar te bashkimit. Shoqeria e perthithur "A & P ENGENIERING " Shpk do te prishet pa likuidim. Bashkimi i dy shoqerive nuk do te ndryshoje pjeset e kontributeve te dy ortakeve ne kapitalin e shoqerise perthithese. Konkretisht Lorens Hoxha do te kete 51% dhe Anduen Mbrice do te kete 49% te kapitalit. Kapitali themeltar i shoqerise pas bashkimit do te jete 100.000 (njeqind mije) leke.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Njesia Bashkiake nr. 7, Rruga Dritan Hoxha, Ndertesa nr.117, Shkalla nr.2, Apartamenti nr.5/3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 14.10.2021
Akti marreveshje bashkimi 03.09.2012
Statuti i shoqerise
Kontrate shiblerje kuotash 22.12.2014
Kontrate shitje 07.12.2011
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.02.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 9 906 039,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 21 862 652,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 8 595 363,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 5 191 596,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 600 564,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 3 264 228,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 4 389 314,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 6 059 794,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 262 428,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 504 468,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 118 082,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:49 752 464,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:53 382 055,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:42 985 099,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:58 208 958,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:38 251 424,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:46 457 239,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:54 795 260,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:40 594 262,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 12 573 604,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 4 811 299,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 464 262,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli