Skip to content

STRAVAJ ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-11 14:13:04
JSON

Tax Registration Number: L11823001A
Administrators: Ymer Dashi
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve ku përfshihet financimi, projektim, ndërtimi, vënia në punë, administrim, prodhim furnizimi, mirëmbajtja dhe transferimi tek Autoriteti Kontraktues, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: STRAVAJ ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 24/05/2011
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 200 000 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: Edonil Konstruksion (Ish BOGOVA - 2000), një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28.12.2000 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT K11519006K, me adresë në Tiranë, Rruga Mihal Popi, Pallati Nr. 4, Kati I, me administrator Ismail Meçe. Ortaket e shoqerise jane: Ismail Meçe (10%), Agron Meçe (90%).( Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 24.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 11.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Agron Meçe, shtetas shqiptar, i datelindjes 1962, pronar perfitues per 90% te pronesise pasi zoteron 90% te Edonil Konstruksion. Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.05.2011.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Leje perdorimi rezerves ujore, baseni Shkumbin -
Legal Cases: I. Më datë 10.12.2013, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua aprovimi për lëvrimin e kredisë të aprovuar në Banka Kombëtare Tregtare, Dega Sauk, për shumën 550.000.000 (pesëqind e pesëdhjetë milion) lekë, sipas kushteve në Kontratën e Kredisë Nr. 3102 Rep; Nr. 1422 Kol, datë: 10.12.2013. Gjithashtu u miratua aprovimi për lënien peng të kuotave të kompanisë për Banka Kombetare Tregtare, Dega Sauk.

II. Më datë 10.12.2013, u nënshkrua marrëveshja e pengut Nr. 3104/1 Rep., Nr. 1424/1 Kol., ndërmjet kolateralmarrësit: Banka Kombëtare Tregtare sh.a dhe kolateraldhënësit: “Stravaj Energy” sh.p.k. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje dhe sipas kushteve të përcaktuara në të, kolateraldhënësit, me vullnet të ortakut të vetëm “Edonil Konstruksion” sh.p.k, vendos peng në favor të kolateralmarrësit të gjitha kuotat, që përfaqësojnë 100% të kapitalit të shoqërisë “Stravaj Energy” sh.p.k, si dhe të gjitha të drejtat dhe detyrimet e lidhura me to, me qëllim sigurimin e detyrimeve të shoqërisë, që rrjedhin nga kontrata e kredisë Nr. 3102 Rep., Nr. 1422 Kol., datë 10.12.2013, të lidhur me Bankën Kombëtare Tregtare sh.a, për kredinë në shumën totale 550.000.000 (pesëqind e pesëdhjetë milion) lekë.

III. Më datë 08.06.2015, u nënshkrua marrëveshja e pengut Nr. 1178 Rep., Nr. 426 Kol., me palë kolateralmarrës "Banka Kombëtare Tregtare" sh.a, kolateraldhënës "Stravaj Energy" shpk me objekt: Kolateraldhënësi vendos peng në favor të Kolateralmarrësit të gjitha kuotat, që përfaqësojnë 100% të kapitalit të shoqërisë "Stravaj Energy" si dhe të gjitha të drejtat dhe pretendimet lidhur me to me qëllim sigurimin e çdo dhe të gjitha detyrimeve të shoqërisë që rrjedhin nga kontrata e kredisë Nr. 1175 Rep., Nr. 423 Kol., datë 08.06.2015 të lidhura me "Bankën Kombëtare Tregtare" sha, për kredinë shtesë në shumën totale 80.000.000 (tetëdhjetë milion) lekë.
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Librazhd, Fshati Shqiponjë, Ndërtesa e Godinës së H/C "Stavraj", Zona Kadastrale Nr. 34/6

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 8 437 099,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 8 602 306,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 4 997 739,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -1 077 075,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 5 365 823,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -11 013 473,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 339 950,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 529 761,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:91 392 650,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:93 735 674,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:77 968 879,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:70 940 125,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:113 147 107,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:58 538 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:115 723 333,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:58 338 756,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 298 227 554,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 50 612 481,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani