Skip to content

GERARD - A
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-09 11:12:33
JSON

Tax Registration Number: L12407005L
Administrators: Irena Ndoni; Astrit Gjeçi; Gjergji Puriqi; Arben Dashi (Drejtues Teknik)
Scope: Import - eksport brenda dhe jashte vendit. Transport publik. Transport urban. Ndertim. Bar-Kafe. Sherbim i agjencise se transportit. Servis dhe parkim autobuzash. Shit-blerje automjetesh. Ndertime civile dhe ekonomike, ndertime civile, industrial turistike, buqesore deri ne 5 kate. Ndertime civile, industrial turistike bujqesore mbi 5 kate, rikonstruksione, ndertim banese me skela mbi 8 kate. Ndertime rrugore, ndertime rruge kategoria IV dhe V, ndertim rruge kategoria III dhe II. Punime te mirembatjes dhe sinjalizimit ne rruge, ndertim mbi shtresa rrugore. Ndertime autostrade-pista-areoporte-helioporte. Ndertim hekurudhor, punime hekurudhore, punime speciale te shinave dhe traversave, punime ne sistemin elektrik dhe te sinjalizimit. Ndertime hidraulike e hidroteknike, ndertime ujsjelles, kanalizime, kanale e impiante vaditje, ndertim impianti te sistemit te ujit, ndertim vajsjelles, gazsjelles, naftesjelles. Punime sherbimi. Punime per rikualifikimin dhe mirembajtje ne siperfaqe te gjelberta parqe-pyll parqe, pastrim i siperfaqeve urbane. Furnizim-vendosje, mirembajtje dhe riparime per elemente dekorative stola, kosha rrugore, lulishte, parqe-pyll parqe. Grumbullim dhe transportim te mbetjeve te ngurta jo te rrezikshme. Transport mallrash dhe pasagjeresh brenda dhe jashte vendit per vete dhe per te trete. Tregtim i pajisjeve per mbrojtje personash per qellime higjeno-sanitare dhe spitalore. Tregëtim me shumicë e pakice Import-Eksport i bimeve dekorative, luleve, pemeve. Projektim dhe zbatimi e veprave dekorative.
Other Trade Names: GERARD - A
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 30/11/201
District: Tirane
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 33 400 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 4
Male/Female: Femër; Meshkuj
Assets: Tirane, AA 527 PI

Tirane, AA 907 PK

Tirane, AA 718 PK

Tirane, AA 313 PK

Tirane, AA 849 KN

Tirane, AA 846 KN

Tirane, AA 108 KO

Tirane, AA 314 PK

Tirane, AA 125 KO

Tirane, AA 906 PK

Tirane, AA 839 KN

Tirane, AA 905 PK

Tirane, Autobus me targe AA 850 KN

Tirane, Autobus me targe AA 842 KN

Tirane, Autobus me tartge AA 847 KN

Tirane, Autobuzi me targe AB 927 IH

Tirane, Autobuz me targe AB 135 IK

Tirane, Autobus me targe AA 841 KN

Tirane, Autobuzi me targë AB 082 IP

Tirane, Autobus me targe AA 843 KN

Tirane, Autobuzi me targe AB 152 IK

Tirane, Autobus me targe AA 476 KO

Tirane, Autobuzi me targe AB 157 IK

Tirane, Autobuzi me targe AB 941 IH

Tirane, Autobuzi me targe AB 937 IH

Tirane, Autobuzi me targë AB 697 IP

Tirane, Autobus me targe AA 845 KN

Tirane, Autobuzi me targë AB 083 IP

Tirane, Autobusi me targe AB 797 JF

Tirane, Kamioncin me targe AA 605 YT

Tirane, Kamioncin me targe AA 539 BO

Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 936 EN

Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 935 EN

Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 928 EN

Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 931 EN

Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 926 EN

Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 934 EN

Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 930 EN

Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 932 EN

Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 927 EN

Tirane, Autobus Tip Changan me Targe AA 933 EN
Status: Aktiv
License(s): II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Transport i rregullt qytetes -
Sherbime te rregullta Qytetese te Transportit Rrugor te Udhetareve brenda vendit -
Sherbime te rregullta Qytetese te Transportit Rrugor te Udhetareve brenda vendit -
AGJENCI TRANSPORTI UDHETARESH DHE TAKSI BRENDA VENDIT -
Legal Cases: Me date 22/12/2021, me ane te Marreveshjes Siguruese, date 21.12.2021, Nr. 10974 Rep., Nr. 3632 Kol.., lidhur midis Sokol Kryeziu dhe Ornela Kryeziu (Barredhenes) dhe Banka Credins SHA (Barremarres/Kredidhenes) me objekt vendosje barre mbi 100% te kuotave dhe te drejtave ne lidhje me to qe zoteron Sokol Kryeziu ne shoqerine “GERARD – A” SHPK. si dhe mbi kuotat e reja qe mund te zoteroje ne te ardhmen ne kete shoqeri tregtare.
Changes
Additions: I. Drejtuesja teknike e shoqerise eshte Erisa Vora.

II. Me date 21.11.2016, me vendim te ortakut te vetem, largohet drejtuesja teknike e shoqerise Erisa Vora dhe emerohet ne vend te saj Beskida Selimaj.

III. Me date 25.04.2017, me vendim te ortakut te vetem, emerohet drejtuesi i ri teknik i shoqerise Arben Dashi.

IV. Me date 13.12.2019, me vendim te ortakut te vetem, largohet drejtuesi teknik i shoqerise Arben Dashi.

V. Me date 03.02.2022, me vendim te ortakut te vetem, largohet drejtuesja teknike e shoqerise Beskida Selimaj dhe emerohet ne vend te saj Arben Dashi.

Address:

Seat:
Tirane, Rruga "Ded Gjo Luli", me pasurine e paluajtshme nr.6/901, Zona Kadastrale 8350,vol.38, faqe 211

Address:
1. Tirane, Sauk, njesia bashkiake nr 2, rruga Selim Brahja, prane kopeshtit te femijeve te Saukut, zona kadastrale nr 3266, parkim autobuzash

2. Tirane, Rruga Luigj Gurakuqi terminali i autobusave.

3. Tirane Farke, Rruga Xhabrahimet, Ndertesa Nr.21, Sauk i Vjeter, Arkive dhe Magazine.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.03.2021
Akti i themelimit
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 03.12.2020
Vendim i ortakut te vetem per transferimin e veprimtarise ekonomike 22.07.2019
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Kontrate Shitje Kuotash date 02.04.2021
Marreveshje Siguruese date 21.12.2021
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 84 496 845,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 14 746 274,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 41 860 890,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 3 150 518,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -9 863 445,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 17 488 156,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 9 585 060,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -3 703 340,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 2 252 487,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -1 609 201,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:327 008 629,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:129 719 008,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:274 825 019,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:256 747 393,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:282 147 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:155 877 058,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:104 957 520,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 69 278 153,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 73 240 504,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 12 075 049,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/ A.Baja