Skip to content

HOXHA-L-ENEREGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 10:40:29
JSON

Tax Registration Number: L12608205L
Administrators: Luljeta Hoxha
Scope: Zbatimi i kontratës Konçesionare me Autoritetin Kontraktues të datës 10 Janar 2011 dhe të miratuar me VKM Nr. 791, date 22. 07. 2009. Shoqëria ka për objekt kryerjen e veprimtarisë së financimit, projektimit, ndërtimit, vënies në punë, administrimit, mirëmbajtjes së hidrocentraleve "Hidrocentrali 1", "Hidrocentrali 1-1", "Hidrocentrali 2", "Hidrocentrali 3", "Hidrocentrali 4" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari, tek autoriteti kontraktues konform kushteve dhe afateve të kontratës Konçesionare me nr rep 84, dhe kol 62, datë 10. 01. 2011.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HOXHA-L-ENEREGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 07/02/2011
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I.A. N. K. është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 05.06.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J92408001N, me adresë në Tiranë, Rruga e Kavajës, Pallatet Condor, Kulla 1, Hyrja e parë, kati i tretë, me administrator dhe ortak te vetem Agim Kola.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

II. EUROPROJEKT është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 26.01.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903273I, me adresë në Elbasan, Lagjia Qemal Stafa, Rruga Sul Misiri, Nr. 5, me administrator Eris Rumasi. Ortaket e shoqerise jane Sulejman Rumasi (30%); Eris Rumasi (20%) dhe Raimond Hazballa (50%).Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

III."R E A " është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 05.02.1999 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K02213003R, me adresë në Tiranë Dajt, Linzë, Lagja Qesarakë, pranë Teleferikut, Pallati i shoqërisë REA 4-7 kate, Kati 7, me administrator Rexhep Xhaja. Ortake e shoqerise jane Luiza Tarba (50%) dhe Rexhep Xhaja (50%).Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

IV.ARIFAJ është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.02.1997 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J76418907K, me adresë në Tiranë, Rruga Urani Pano, Ap. C-07, Kati i gjashtë, Hyrja 10, me administratorë Shaqir Bela dhe Artan Bokçiu. Ortake e vetme e shoqerise Rezarta Bokçiu.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

V.HOXHA-L është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.01.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K92623203I, me adresë në Elbasan, Lagjia 5 Maji, Pallati nr. 450, Apartamenti nr. 1, me administrator Luljeta Hoxha. Ortaket e shoqerise jane Luljeta Hoxha (90%); Selfo Qejvani (5%) dhe Sokol Luçi (5%).Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

VI.VELLEZERIT HYSA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.02.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K12911201C, me adresë në Elbasan, Klos, Banjë Fshati Banjë e Re, Klos, Bashkia Cerrik, buzë lumit Devoll, 500 m nga ura mbi lumin Devoll, zona kadastrale nr. 1093, pasuria nr. 31/50, me administrator Besnik Hysa. Ortaket e shoqerise jane Flutura Hysa (40%); Besnik Hysa (30%) dhe Kujtim Hysa (30%)Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 25.06.2021, terhequr nga QKB date 11.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit HOXHA-L-ENERGY zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Agim Kola , shtetas shqiptar, i datelindjes 1973, pronar perfitues per 25% te kapitalit, pasi zoteron 40% te kapitalit te shoqerise meme A.N.K. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 07.02.2011.

Rezarta Bokçiu , shtetase shqiptare, e datelindjes 1978, pronare perfituese per 38% te kapitalit, pasi zoteron 38% te kapitalit te shoqerise meme ARIFAJ. Data e percaktimit si pronare perfituese eshte 07.02.2011.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femer
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Me date 08.01.2020, me ane te Urdhrit Nr. 64 0172-19 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore Kodra Bailiff Service SHPK, u vendos masa e sekuestros konservative ne kuotat qe zoteron debitori, shoqeria Arifaj SHPK ne subjektin HOXHA - L - ENERGY SHPK me NUIS (NIPT) L12608205L, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

II. Me date 30.01.2020, me ane te urdhrit Nr.64/18 0172-19 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit shoqeria “ARIFAJ” sh.p.k, ne subjektin “HOXHA-L-ENEREGY” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - L12608205L, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave/aksioneve.
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Lagjja 5 Maji, Pallati 450, Elbasan

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -336 096,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -336 096,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -73 118,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -87 300,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 513 965,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -359 469,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -784 334,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -76 725,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 333 264,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 6 042,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014

Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani