Skip to content

A. N. K. Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-02-26 11:20:08
JSON

Tax Registration Number: J92408001N
Administrators: Agim Kola
Scope: Ndërtim rruge autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro etj. Ndërtime ujësjellsa, gazsjellësa, vepra kullimi e vaditje, punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Organizim të shërbimeve të rojeve civile për ruajtjen e objekteve në pronësi ose përdorim të personave fizikë ose juridikë, shqiptar ose të huaj, ruajtjen e rendit në këto objekte si dhe sigurimin e jetës së personelit e të vlerave pasurore të tyre gjatë lëvizjes. Punime dheu, sistemime, ndërtime civile, ndërtim të veprave të artit, rikonstruksion godinash civile, projektime të ndryshme, tregtim makinerish industriale, bujqësore. Tregtim pajisjesh elektroshtëpiake, materiale ndërtimi, shfrytëzim pyjesh. Pika servisi për automjete, lavazh. Shfrytëzim, prodhim, punim, tregtim dhe transport të lëndës drusore, import export. Shfrytëzim, prodhim dhe tregtim të mineraleve. Aktivitet minerar në nxjerrje, përpunim e pasurim të mineraleve si dhe tregtim dhe exportim të tyre, transport dhe ndërmjetësim për tregje të mineraleve, prodhim koncentrati. Shpime nëntokësore. Prodhim asfalti. Prodhim betoni. Transport i mbetjeve inerte. Shpime pusi me mjete moderne per marrje uji. Magazinim dhe/ose trajtim i mbetjeve te tjera te ujerave te zeza urbane. Grumbullim, ruajtje dhe transportim te mbetjeve inerte dhe urbane.
Other Trade Names: A. N. K.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 05/06/1998
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 1 088 000 000,00
Shares: 1
Child Company: I. BARDH KONSTRUKSION, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 29.10.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L82306024Q, me adresë në Tiranë, Rruga e Kavajës, Qendra Condor, zonë kadastrale 8220, me numër pasurie 7/244 - N67, me administrator Bardhok Kola. A. N. K. shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022)

II. HOXHA-L-ENEREGY, një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.02.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L12608205L, me adresë në Elbasan, Lagjia 5 Maji, Pallati 450, Elbasan, me administratore Luljeta Hoxha. ARIFAJ shpk(38%); VELLEZERIT HYSA (12%); EUROPROJEKT(4%); A. N. K. (40%); HOXHA-L (2%) dhe "R E A " (4%). (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022) .
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane, Mjet Transporti AA392KG, transport paragjeresh(Punonjes te shoqerise)
Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
XII.5 - Leje mjedisore
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
I.2.A - Shërbime ekspertize
Leje perdorimi burimi ujor shfrytezim inerte Baseni Mat -
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Leje per perdorim burimi ujor nentokesor KBU Mat -
Legal Cases: I. Më datë 07.04.2014, me anë të urdhërit Nr. 523 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private "Vako & Partners Bailiff Service" sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori "A.N.K" sh.p.k.

II. Më datë 14.04.2014, me anë të urdhërit Nr. 642 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore gjyqësore Private "Vako & Partners Bailiff Service" sh.p.k., u urdhërua Qendra Kombëtare e Regjistrimit të bëje ç'bllokimin e aksioneve të shoqërisë "A.N.K." sh.p.k., të bllokuara me anë të shkresës Nr.523 Prot., datë 07.04.2014 të Shoqërise Përmbarimore Gjyqësore Private "Vako & Partners Bailiff Service".

III. Më datë 18.08.2017, me anë të urdhërit Nr. 1992/3 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore JUSTITIA, protokolluar nga QKB me Nr. 12531 Prot., datë 24.08.2017, u urdhërua vënia e masës së sekuestros konservative mbi aktivitetet e shoqërisë “A.N.K” shpk. Objekti i kësaj sekuestro janë detyrimet e pashlyera të shoqërisë ndaj Albtelecom sh.a.

IV. Më datë 06.09.2017, me anë të urdhërit Nr. 2056/3 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore JUSTITIA, protokolluar nga QKB me Nr. 12969 Prot., datë 07.09.2017, u urdhërua heqja e menjëhershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e shoqërisë “A.N.K” shpk, pas shlyerjes së detyrimeve ndaj Albtelecom sh.a.

V. Më datë 14.11.2018, me anë të urdhërit nr. 323/4-0060-18 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “DE NOVO” sh.p.k, me përmbarues gjyqësor Klodiana Tabaj, protokolluar nga QKB me nr. 13109 Prot., datë 16.11.2018, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “A. N. K.” sh.p.k, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Objekti i sekuestros ishte shlyerja e detyrimeve ndaj Agjensisë Kombëtare të Burimeve Natyrore (AKBN).

VI. Më datë 23.11.2018, me anë të urdhërit nr. 323/9 Prot., Nr.0060-18 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “DE NOVO” sh.p.k, protokolluar nga QKB me nr. 13503 Prot., datë 26.11.2018, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “A. N. K.” sh.p.k, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga e Kavajës, Pallatet Condor, Kulla 1, Hyrja e parë, kati i tretë.

Address:
Korçë, Mollaj, Floq, Gurore, Zona Kadastrale 1631, Nr Pasurie 1285
Tiranë, Ofiçinë e vjetër 1- katëshe, pranë fshatit Tapizë.
Lezhe, Shenkoll, Komuna Shenkoll, Fshati Shenkoll, Ne Breg te Lumit Mat
Lezhe, Shenkoll, Njesia Administrative Shenkoll Lezhe, Fshati Gryke Lumi, Zona Kadastrale 1879. Ndertimi i ujesjellesit per zonat bregdetare te njesise administrative Shenkoll, Bashkia Lezhe
Diber, Mat, Burrel, Fushe Milot
Elbasan, Librazhd, “Zgjerimi i rruges Elbasan – Qafe Thane (Faza IV)” ,me vendndodhje: Librazhd

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.05.2022
Akti i themelimit
Raporti per zmadhimin e kapitalit
Kontrate shitje kuotash kapitali 03.09.2009
Vendim I asamblese per rritjen e kapitalit 26.06.2008
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 16.10.2018
Vendim per pushimin e ekzekutimit 14.04.2014
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 10.07.2020
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 19.11.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.01.2023
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 08.11.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.02.2024
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 18.09.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2008
Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 150 140 125,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 453 756 856,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 203 878 219,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 154 204 867,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 121 850 748,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 142 582 123,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 70 154 578,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 35 539 298,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 30 129 377,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 18 002 632,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 3 166 119,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -97 827 322,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 13 270 426,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 120 116 046,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: -104 116 655,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:2 098 290 430,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:2 225 382 898,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 215 643 833,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 370 910 610,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 536 228 475,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:2 070 054 671,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 297 511 901,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 322 720 010,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 486 735 766,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 080 665 866,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 883 378 535,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 868 326 532,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 1 131 740 506,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 1 997 334 313,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 1 409 212 580,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli