Skip to content

StarTek
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-06-01 12:55:45
JSON

Tax Registration Number: L22327007K
Administrators: Lulëzim Mehmetaj
Scope: Ndertime te objekteve civile dhe industriale, import-eksport te mallrave, konsulence, supervizim, kualidim, tregtim te mallrave te ndryshem, ( elektroshtepiake, teknologjike, ushqimore, kancelari, mallrave industrial etj ). Ne fushen e ndertimeve. Ndertim rruge te kategorive te ndryshme, veshje me asfalto beton te rrugeve/ ndertim mbishtrese/ sistemim e asfaltim sheshi. Mirembajtje me performance e rrugeve. Ndertim vepra arti rrugore e hekurudhore, ndertim ujesjellesa dhe kanalizime, sillosa, kulla uji, gurore, shfrytezim minerale dhe lende plasese per perdorim civil. Frega beton armeje e metalike, punime karpeterie, rikonstruksione godinash civile e ekonomike, veshje fasadash, pastrim te siperfaqes urbane, prodhim inertesh, shfrytezim e perpunim te materialit te shtratit te lumenjve. Kryerja e punimeve dhe vendosje e sinjalistikes rrugore. Ne fushen e minierave. Studim, kerkim, perpunim e shfrytezim i 2 pasurive nentokesore minerare. Ne fushen e Energjitikes. Investime ne sektorin e hidroenergjitikes, investime ne sektorin e elektroenergjitikes, studime, projektime, konsulta ne sektorin e hidroenergjitikes dhe elektroenergjitikes. Ndertime hidrocentrale te vegjel, te mesem, te medhenj etj. Menaxhim, prodhim e tregtim te energj ise. Ne fushen e studimeve, projektimeve pyjore. Hartimi i planeve te menaxhimit te pyjeve, flores spontane, gjuetise sportive e turistike dhe kullotave. Hartimin e projekteve te pyllezimit, te trajtimit te pyjeve, te shfrytezimit te qendrueshem te pyjeve, te menaxhimit te pellgjeve ujembledhes. Per studimin e pritshmerise dhe ndertimin e rrugeve pyjore. Per studimin fitopatologjik - etnomologjike dhe zjarreve ne pyje. Studimin e menaxhimin e perdorimit te territoreve.Per studimin e rezervave gjenetike pyjore dhe biodiversitetin. Ne fushen e zbatimit te punimeve pyjore: Per pyllezimet, per permiresimin e pyjeve, per shfrytezimin e qendrueshem te pyjeve, per sistemin malor, per ndertimin e rrugeve malore, per grumbullimin dhe vjeljen e qendrueshme te prodhimeve pyjore jo drusore dhe flores spontane mjekesore e taniferem, per ushtrimin e gjuetise sportive e turistike e faunes se eger, per mbrojtjen nga semundjet, demtuesit dhe zjarret. Per punimet ne kullota, livadhe dhe ndertimin e meremetimin e veprave te ujit te pijshem ne livadhe e kullota. Kultivimi i arroreve, farave, drureve frutore, drureve dekorative. Ne fushen e tregtise: Import, eksport me shumice e pakice, tregtim te mallrave industriale, ushqimore, blegtorale e bujqesore, veshmbathje, automjeteve, makinerive, pajisjeve hidrosanitare, veshje mobilieve, artikujve kozmetike, konfeksione, kancelari, lende te perpunuara e te paperpunuara, te bimeve medicionale, lendes drusore, plastike, duraluminit, xhama.
Other Trade Names: StarTek
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 23/11/2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 31.08.2015, me ane te kërkesës për vendosje barre sigurie mbi titujt e pronësisë Nr. 60983 Prot, protokolluar nga QKR me Nr.11354 Prot., date 03.09.2015, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua te mos lejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë përfshire edhe shitblerje aksionesh të subjektit “Startek” pajisur me NUIS (NIPT) – L22327007K me administrator Z. Lulezim Mehmetaj, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitor.

II. Me date 22.02.2021, me ane te shkresës Nr. 2712 Prot, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, u njoftua lirimi nga barra siguruese mbi titujt e pronësisë, të bllokuara me shkresën Nr. 60983 Prot, datë 31.08.2015, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, pasi subjekti ka paguar të gjitha detyrimet tatimore.

Investitor strategjik

Sipas Vendimit NR. 2/3, DATË 2 / 9 /2019 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e asistuar” për projektin e investimit me potencial strategjik “Dhërmi Resort” me subjekte “STARTEK sh.p.k.” NUIS/NIPT: L22327007K dhe “ECOTECH ENERGY SERVICES” me NUIS/NIPT L61619030P. Projekti përfshin ndërtimin e një kompleksi turistik, i cili shtrihet në një sipërfaqe totale prej 133.000 m2 në Zonën Kadastrale Nr. 1481, Himarë.

a) Vlera e investimit të projektit “Dhërmi Resort” plotëson kriteret e parashikuara nga legjislacioni për investimet strategjike dhe parashikohet të jetë 13,782,000 (trembëdhjetë milion e shtatë qind e tetë dhjetë e dy mijë) Euro.

b) Statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e Asistuar” i jepet projektit të investimit “Kompleks Turistik Dhërmi”, për një periudhë 2 (dy) vjeçare.

c) Përgjatë fazës së realizimit të investimit dhe operimit, numri i të punësuarve parashikohet të jetë 200 persona.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Tish Dahija, Pallati "Rati", Kati i pare.

Address:
Tirane, Ndertimi i shkolles Sami Frasheri, rruga e Barrikadave, Njesia Bashkiake nr.9
Korce, Pogradec, Rikonstruksioni dhe sistemimi i sigurise se godinave IEVP-se, ne zonen e Pojskes
Tirane, Kamez, Objekt Banimi dhe sherbimi, 7 dhe 9 kate, me 2 kate parkim nentoke, me adrese Rruga ''Gryka e Kaçanikut'', Lagjja Laknas

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.06.2022
Statuti i shoqerise
VENDIM NR. 28/2 DATË 20.11.2017 PËR PLOTËSIM TË MËTEJSHËM DOKUMENTACIONI LIDHUR ME KËRKESËN PËR PËRFITIM TË STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASISTUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT “KOMPLEKS TURISTIK DHËRMI”
VENDIM NR. 2/3, DATË 2 / 9 /2019 PËR MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASITUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT ME POTENCIAL STRATEGJIK “DHËRMI RESORT"
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 85 349 729,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 70 233 335,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 10 952 552,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 15 835 503,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 5 871 378,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 22 209 765,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 9 885 231,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 158 799,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 456 603,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -37 009,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:996 181 738,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:647 939 214,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:232 203 126,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:396 238 227,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:233 960 841,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:383 426 394,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:104 481 709,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 44 074 518,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 34 059 463,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala