Skip to content

NERON TEC Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-15 14:20:45
JSON

Tax Registration Number: L31309036B
Administrators: Perparim Domi
Scope: Studim, projektim, ndërtim, shfrytëzim, mirëmbajtje të të gjitha llojeve të veprave ndërtimore, rrjeteve të ndryshme nen e mbitokësore, linjave të prodhimit të mallrave të lëngëta dhe të ngurta. Prodhim e tregtim të energjisë elektrike dhe llojeve të tjera të energjisë. Tregtim të mallrave, makinerive e pajisjeve të gjitha llojeve. Kryerja e aktiviteteve të ndryshme shërbimesh, sigurimesh, transporti, turizmi, riciklimi, ruajtje, rritje dhe kultivim bimësh, shpendësh e kafshësh, etj. Shërbime në fushën mjekësore si laborator analizash etj.
Other Trade Names: NERON TEC
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 09/01/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Child Company: DOMI TEC është një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06./10.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L32301058Q, me adresë në Tiranë, Rruga Sterio Spase, Njesia 3, Vila 2, me administrator Përparim Domi. Ortak i vetem shoqeria "NERON TEC" (L31309036B). Sipas të dhënave të QKB deri më date 19.05.2022
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 27.12.2016, me vendim te ortakut te vetem, ndryshon statusi i shoqerise nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

II. Me date16.08.2020 , me vendim te ortakut te vetem, ndryshon statusi i shoqerise nga "Pezulluar" ne "Aktiv" .

III. Me date 26.08.2020, depozitohet dokumentacioni shoqerues dhe Marreveshjes Siguruese, Nr. 2944 Rep., Nr.1740 Kol.., lidhur midis shoqerise NERON TEC SHPK, Perparim Domi (Barredhenes) dhe Banka e Bashkuar e Shqiperise SHA (Barremarres).

IV.Me date 04.04.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 12984 Prot, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ NERON TEC ” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L31309036B, me perfaqësues ligjor Perparim Domi. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Changes
Address:

Seat:
TIRANE Njesia Bashkiake Nr.3, Rruga Sterjo Spase, Vila Nr.2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.05.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Ortakut te Vetem date 25.08.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.04.2024
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013-2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016-2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019-2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -450 462,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -420 120,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -146 774,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -493 365,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -1 601 597,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -1 513 483,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -445 240,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -455 320,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -453 751,00
Worked By : A.Baja/L.Kanani