Skip to content

2 N
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-11 07:25:42
JSON

Tax Registration Number: L31615017L
Administrators: Ndriçim Stojku
Scope: Zbatim, projektim e ndertime civile, ekonomike, punime dheu, sistemin taracime, prodhime elementesh te parafabrikuara, betoni e beton arme dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to. Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore etj. Ndertim rruge te kategorive te ndryshme veshje me asfalto beton te rrugeve /ndertim mbishtrese/sistemim e asfaltim sheshi. Ndertim vepra arti rrugore e hekurudhore, ndertime ujesjellesa dhe kanalizime, sillosa, kulla, kulla uji, gurore, shfrytezim minerale dhe lendeve plasese per perdorim civil. Prega beton armeje e metalike, punime karperterie, rikonstruksione godinash civile e ekonomike, veshje fasadash, pastrim te superfaqes urbane, prodhim inertesh, shfrytezim e perpunim i materialit te shtratit te lumenjve, import, eksport, tregtim me shumice te mallrave te ndryshme industriale, ushqimore, pajisje elektrike, ushqimore, elektronike, elektrike, informatike, artikuj mobilerie, zyra, dyer, kancelari, pajisje ventilimi etj. Tregtim te materialeve te ndertimit, import eksport. Prodhim dhe tregtim me shumice dhe pakice sisteme kamera sigurie, alarmi, kundra zjarrit, skelerie etj. Ndertim autostrada dhe mbikalime te kategorive te ndryshme, barriera dhe mbrojtje rrugore, ndertim urash, gazsjellesa, punime nentokesore. Punime dhe mbrojtje lumore, pastrim i ujerave detare, liqenore dhe lumore. Ndertim i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Sisteme hidraulike dhe bonifikime, vepra kullimi e vaditje. Ndertim per N/stacionet dhe kabinat e transfomatoreve. Punime germimi. Punime per prishjen e ndertimeve. Punime te inxhinierise se mjedisit. Punime topogjeodezike. Punime strukturore speciale. Struktura kunder zhurmes per infrastructure. Punime, ndertim lulishte, parqe, prerje e sisitemim pemesh e shkure. Sherbim skelerie. Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, punime gipsi, shtrim pllakash, lyerje, hidroizolime etj. Blerje dhe shitje te produkteve dhe materialeve te ndryshme si edhe cdo aktivitet tjeter te lejuar me ligj. Vendosje e instalimeve elektrike. Pastrim rregullim i ambienteve te brendshme dhe te jashtme dhe sistemim - gjelberim. Mbareshtim pyjor, pyllezime e permiresime pyjore, mbareshtim te faunes, mbrojtjen e pyjeve, mbareshtim kullotash dhe livadhesh, gjelberim qytetesh e parqesh kombetare. Projektim, ndertim, dhe rikonstruksion rrugesh pyjore. Ndertimi I kapanoneve industriale te te gjitha llojeve. Germim, transport, grumbullim dhe perpunim dheu dhe mbetje te ndryshme ndertimore dhe inerte, shtuf, urbane dhe jo te rezikshme. Ndertim vepra kullimi ujitje toke e impiante vaditese. Impiante ngritese dhe transportuese (ashensore, shkalle levizese, transportues). Punime ndertimore, Sinjalistike rrugore jo ndricuese si dhe sinjalistike per njerezit me aftesi te kufizuar, te verber, shikim te ulet etj. Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime per uje. Punime Restaurime Ndertime me karakter social kulturor dhe te kulteve te ndryshme fetare. Ndertim fshatrash turistike. Transport I mallrave per te trete dhe me qira dhe per llogari te vet brenda vendit. Import eksport, prodhim dhe tregtim fidanesh dhe lule dekorative.Mirembajtje objekte civile,industriale dhe te cdo lloji tjeter.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 15/04/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 39 000 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1. Tirane, Kamez, Automjet tip Kamion me targe AA 948 HS

2. Tirane, Paskuqan, Automjet me targe AA 141 IO

3. Tirane, Paskuqan, Automjet me targe AA 463 HR

4. Tirane, Paskuqan, Automjet me targe AA 172 HR
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: Me date 19.05.2023,eshte depozituar shkresa Nr.21677 Prot, “Kërkesë për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara Rajoni Qendror , ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi subjektin: “2 N” SHPK pajisur me NUIS (Nipt)- L31615017L. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Paskuqan, Lagjja "Paskuqan Fushë", Rruga "Demokracia", Pallati Nr. 2, Kati i Parë

Address:
1. Tirane, Paskuqan, Rruga Demokracia, nr,pasurie 30/9, zona kadastrale 2884

2. Tirane, Shtese 1 Kat Banim per Objektin Ekzistuues 1 Kat Banim ,Zona kadatsrale Nr.8330,vol.26 faqe 29,Lloji i pasurise Truall, Nr.i Pasurise 3/109, siperfaqja Totale 284.4 m2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.06.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 28.07.2017
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 19.07.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 25 241 653,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 21 944 075,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 3 848 814,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 3 717 538,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 483 883,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 132 547,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 701 781,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 14 553 384,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 558 937,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 827 542,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:225 485 080,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:169 494 522,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:54 244 718,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:66 665 157,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:30 264 156,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:30 378 217,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:20 552 672,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:36 445 515,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 14 941 105,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 11 497 716,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani