Skip to content

2 N
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-06-26 12:02:43
JSON

Tax Registration Number: L31615017L
Administrators: Ndriçim Stojku
Scope: Zbatim, projektim e ndertime civile, ekonomike, punime dheu, sistemin taracime, prodhime elementesh te parafabrikuara, betoni e beton arme dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to. Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore etj. Ndertim rruge te kategorive te ndryshme veshje me asfalto beton te rrugeve /ndertim mbishtrese/sistemim e asfaltim sheshi. Ndertim vepra arti rrugore e hekurudhore, ndertime ujesjellesa dhe kanalizime, sillosa, kulla, kulla uji, gurore, shfrytezim minerale dhe lendeve plasese per perdorim civil. Prega beton armeje e metalike, punime karperterie, rikonstruksione godinash civile e ekonomike, veshje fasadash, pastrim te superfaqes urbane, prodhim inertesh, shfrytezim e perpunim i materialit te shtratit te lumenjve, import, eksport, tregtim me shumice te mallrave te ndryshme industriale, ushqimore, pajisje elektrike, ushqimore, elektronike, elektrike, informatike, artikuj mobilerie, zyra, dyer, kancelari, pajisje ventilimi etj. Tregtim te materialeve te ndertimit, import eksport. Prodhim dhe tregtim me shumice dhe pakice sisteme kamera sigurie, alarmi, kundra zjarrit, skelerie etj. Ndertim autostrada dhe mbikalime te kategorive te ndryshme, barriera dhe mbrojtje rrugore, ndertim urash, gazsjellesa, punime nentokesore. Punime dhe mbrojtje lumore, pastrim i ujerave detare, liqenore dhe lumore. Ndertim i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Sisteme hidraulike dhe bonifikime, vepra kullimi e vaditje. Ndertim per N/stacionet dhe kabinat e transfomatoreve. Punime germimi. Punime per prishjen e ndertimeve. Punime te inxhinierise se mjedisit. Punime topogjeodezike. Punime strukturore speciale. Struktura kunder zhurmes per infrastructure. Punime, ndertim lulishte, parqe, prerje e sisitemim pemesh e shkure. Sherbim skelerie. Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, punime gipsi, shtrim pllakash, lyerje, hidroizolime etj. Blerje dhe shitje te produkteve dhe materialeve te ndryshme si edhe cdo aktivitet tjeter te lejuar me ligj. Vendosje e instalimeve elektrike. Pastrim rregullim i ambienteve te brendshme dhe te jashtme dhe sistemim - gjelberim. Mbareshtim pyjor, pyllezime e permiresime pyjore, mbareshtim te faunes, mbrojtjen e pyjeve, mbareshtim kullotash dhe livadhesh, gjelberim qytetesh e parqesh kombetare. Projektim, ndertim, dhe rikonstruksion rrugesh pyjore. Ndertimi I kapanoneve industriale te te gjitha llojeve. Germim, transport, grumbullim dhe perpunim dheu dhe mbetje te ndryshme ndertimore dhe inerte, shtuf, urbane dhe jo te rezikshme. Ndertim vepra kullimi ujitje toke e impiante vaditese. Impiante ngritese dhe transportuese (ashensore, shkalle levizese, transportues). Punime ndertimore, Sinjalistike rrugore jo ndricuese si dhe sinjalistike per njerezit me aftesi te kufizuar, te verber, shikim te ulet etj. Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime per uje. Punime Restaurime Ndertime me karakter social kulturor dhe te kulteve te ndryshme fetare. Ndertim fshatrash turistike. Transport I mallrave per te trete dhe me qira dhe per llogari te vet brenda vendit. Import eksport, prodhim dhe tregtim fidanesh dhe lule dekorative.Mirembajtje objekte civile,industriale dhe te cdo lloji tjeter.
Other Trade Names: 2 N
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 15.04.2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 15 500 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane, Kamez, Automjet tip Kamion me targe AA 948 HS
Tirane, Paskuqan, Automjet me targe AA 141 IO
Tirane, Paskuqan, Automjet me targe AA 463 HR
Tirane, Paskuqan, Automjet me targe AA 172 HR
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Paskuqan, Lagjja "Paskuqan Fushë", Rruga "Demokracia", Pallati Nr. 2, Kati i Parë

Address:
Tirane, Paskuqan, Rruga Demokracia, nr,pasurie 30/9, zona kadastrale 2884
Tirane, Farke, LUNDER Ndertim i ri, z.k 8190, nr.pasurie 14/670, sip 600 m2, vol 36, faqe 54, Lunder, Farke

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 26.06.2021
Akti i themelimit te shoqerise
Vendimi per rritjen e kapitalit 28.07.2017
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 3 717 538,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 483 883,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 132 547,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 701 781,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 14 553 384,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 558 937,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 827 542,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:66 665 157,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:30 264 156,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:30 378 217,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:20 552 672,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:36 445 515,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 14 941 105,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 11 497 716,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala