Skip to content

M.C INERTE LUMZI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-11-12 10:22:35
JSON

Tax Registration Number: L32126004A
Administrators: Mark Gjinaj, Mark Luli
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve në kaskaden e lumit Lumzi, tek Autoriteti Kontraktues, Ministria e Ekonomisë ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike. Të hartojë projektin e ndërtimit të katër hidrocentraleve, të lidhë kontrata sipërmarrjeje për zbatimin e punimeve të projektit si dhe çdo lloj kontratë tjetër me qëllim realizmin e objektit të kontratës së Konçesionit të nënshkruar me datë 06. 09. 2013 nr. 10322 Rep dhe nr. 3316 Kol. 5. 2. Gjithashtu shoqëria do të mund të kryejë çdo aktivitet tjetër ekonomik, tregtar, financiar, që gjykohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë, përfshirë shitjen e mjeteve të shoqërisë si makineritë, pajisjet, marrja dhe dhënia me qira, të qenit garant, hipotekimi dhe pjesëmarrja në shoqëri të tjera. 3. Aktivitetet e sipërpërmendura do të realizohen duke respektuar legjislacionin shqiptar në fuqi dhe konform me programin e aktivitetit ekonomik dhe financiar, të miratuar nga asambleja e ortakëve të shoqërisë.
Other Trade Names: M.C INERTE LUMZI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 16.09.2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: Më datë 17.10.2016, u nënshkrua Marrëveshja e Pengut mbi Kuotat Nr. 962 Rep., dhe Nr. 346 Kol. lidhur midis Bankës Societe Generale Albania si Pengmarrëse dhe shoqërisë si Pengdhënëse. Palët kanë lidhur një Kontratë për Kredi Bankare Afatgjatë Nr. 961 Rep., dhe Nr. 345 Kol. datë 17.10.2016 sipas së cilës banka I ka dhënë kredi shoqërisë “M.C INERTE LUMZI”. Për te siguruar përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e kredisë, kredimarrësi ofron peng mbi kuotat e shoqërisë në masën e përcaktuar në kontratë.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.11, Rruga "Dritan Hoxha", ndodhur në zonën kadastrale nr.3712, numër pasurie 315/10.

Address:
Shkodër, Qafë Mali, TUC Koravi - Tuç, Komuna Qafë - Mali, Pukë, Shkodër, Rrape Lumzi - Breg, Komuna Rrapë, Pukë

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 19 086,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -60 096,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -60 096,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:218 265 722,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:19 353 664,00
Worked By : A.Lala