Skip to content

HEC SHUTRI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-22 06:52:36
JSON

Tax Registration Number: L32221042M
Administrators: Agron Jaupllari
Scope: Objektivi kryesor i Shoqërisë është zbatimi i kontratës Konçesionare me Autoritetin Kontraktues me nr rep. 10107 dhe kol 3247 date 02. 09. 2013 dhe të miratuar me VKM Nr. 564, datë 14. 09. 2011 Shoqëria ka për objekt kryerjen e veprimtarisë së financimit, projektimit, ndërtimit, vënies në punë, administrimit, mirëmbajtjes së hidrocentralit Shutri dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek autoriteti kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kontratës Konçesionare me nr rep. 10107 dhe kol 3247 datë 02. 09. 2013.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HEC SHUTRI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 30/09/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. ARILTA B, NEW GENERATION është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.04.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J61814029N, me adresë në Tiranë, Zona Kadastrale Nr.8130, Nr.Pasurie 3/773-N1, 3/773-N2 dhe 3/773-N15, Rruga e Dibrës, me administrator Ilir Tafaj. Ortak te vetem Arben Tafaj. (Sipas të dhënave të QKB deri më date 19.05.2022)

II. AURORA KONSTRUKSION është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.03.2000 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K02017003I, me adresë në Durres, L.13 PR HOT ADRIATIK PLAZH, me administrator Astrit Haxhiu. Ortaket e shoqerise jane: Agron Jaupllari dhe Valbona Jaupllari me 40% te kapitalit secili, Astrit Haxhiu dhe Sabri Keço me 10% te kapitalit secili. (Sipas të dhënave të QKB deri më date 19.05.2022)

III. P A SH K A SH E SH është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.12.2000 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K51718007A, me adresë në Tiranë, Berzhitë, PASHKASHESH, Linjë prodhimi inertesh, fshati Pashkashesh, pranë Komunës Berzhitë, me administrator Dritan Balliu. Ortaket e shoqerise jane : Agron Jaupllari me 80% te kapitalit dhe Aleksandër Gjoka me 20% te kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më date 19.05.2022)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: Më datë 27.11.2014, me kërkesë të administratorit Agron Jaupllari, statusi i shoqërisë ndryshon nga “Aktiv” në “Pezulluar”.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi Zogu i Parë, pallati ngjitur me Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Kati II

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani