Skip to content

AURORA KONSTRUKSION Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-22 08:06:25
JSON

Tax Registration Number: K02017003I
Administrators: Agron Jaupllari, Irini Gjikondi (Do te mbuloje vetem veprimtarine e subjektit ne lidhje me ndikimin ne mjedis.)
Scope: Veprimtari ne fushen e ndertimit, prodhim, montim te cdo lloj qofshin civile, industriale apo bujqesore, ndertim linja elektrike, hidraulike, ujesjellesa, kanalizime, rruge, prita, ura, tunele, vepra arti e restaurime. Ne fushen e studimit, projektimit, ndertimit e shfrytezimitte objekteve civile, industriale, bujqesore, HeC-ve, gurore, gjithe llojeve te materialve te ndertimit si inerte, betoni, parafabrikate te ndryshme dhe konstruksion e tubacione metalike te te gjitha llojeve etj. Kryerja e cdo lloj operacioni dhe transaksioni ne lidhje me importimin, eksportimin, prodhimin dhe tregtimin me shumice dhe pakice te mallrave te ndryshme ushqimore, industriale, bijqesore e blegtorale. Veprimtarin e shkembimeve valutore, transfertave dhe postave brenda dhe jshte vendit. Ruajtje transport dhe perdorim te lendeve plasese ne Shqiperi dhe jashte saj. Transport mallrash e udhetaresh me mjete rrugore, detare dhe ajrore brenda dhe jashte vendit. Infrastrukture, ujesjellesa, kanalizime, vepra pastrimi te ujit te pijshem, vepra pastrimi te ujrave te zeza. Ndertim hidrocentralesh, ndertim dhe instalime fotovolmetrike. Ndertim i veprave te restaurimit dhe i rikonstruksionit te tyre. Ndertime ne det. Punime te mbrojtjes lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Punime kundra zhurmes ne infrastrukture. Punime kundra zhurmes per ndertime social kulturore. Punime gjeologjikeinxhinierike. Punime te perpunimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Punime te strukturave speciale. Punime per prishjen e ndertimeve. Punime te inxhinierise se mjedisit. Ndertime per nenstacionet, kabinave e transformatoreve, linjat e nenstacionit te mesem per energjine.Mirmbajtje me performance e rrugeve.
Other Trade Names: AURORA KONSTRUKSION
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 20/03/2000
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 99 000 000,00
Shares: 100
Child Company: I. HEC SHUTRI, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 30.09.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L32221042M, me adrese ne Tirane, Bulevardi Zogu i Pare, pallati ngjitur me Fakultetin e Shkencave te Natyres, Kati II, me administrator Agron Jaupllari. AURORA KONSTRUKSION shpk zoteron 20% te kapitalit te kesaj shoqerie. Statusi i Shoqerise aktualisht Pezulluar. Sipas te dhenave te QKB deri me date 02.05.2023

II. ZALLI I TARIT, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 03.03.2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L11531003B, me adrese ne Tirane, Bulevardi Zogu i Pare, pallati ngjitur me Fakultetin e Shkencave te Natyres, Kati II, me administrator Agron Jaupllari. AURORA KONSTRUKSION shpk zoteron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie. Statusi i Shoqerise aktualisht Pezulluar. Sipas te dhenave te QKB deri me date 02.05.2023

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Femër; Mashkull
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: I. Me date 04.01.2017, me ane te Urdhrit Nr.1076 Regj. Nr.1076/5 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.88 Prot., date 05.01.2017, leshuar nga Shoqeria Permbarimore "Enforcement Group" sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat e shoqerise "AURORA KONSTRUKSION" sh.p.k me Nipt K02017003I. Kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte.

II. Me date 11.01.2017, me ane te Urdhrit Nr.1076 Regj. Nr.1076/8 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.372 Prot, date 11.01.2017, leshuar nga Shoqeria Permbarimore "Enforcement Group" sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat e shoqerise "AURORA KONSTRUKSION" sh.p.k me Nipt-K02017003I te vendosur me ane te shkreses Nr.1076/5 Prot, date 04.01.2017.

III. Me date 11.01.2017, me ane te shkreses Nr. 1076/8 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore gjyqesore private "Enforcement Group" Sh.p.k, u hoq masa e sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit, shoqeria "Aurora Konstruksioin" sh.p.k, me NUIS (NIPT) K02017003I.
Changes
Additions: Ish adresa dytesore (Nipte sekondare):
1.Tirane, Farke, Lunder, Ndertimi Godine Polifunksionale 3 kate me podrum nga ana lindore dhe 1 kat nga ana perendimore, prane Qendres Tregtare TEG, Lunder, Komuna Farke
2.Tirane, Peze, Maknor, Vend depozitimi per kamione dhe oficine kamionesh ne Fshati Maknor,Peze,Tirane
3.Tirane, Rikonstruksion shkolla 9- vjecare Myslym Keta ne rrugen "Hamdi Cenojmeri" dhe "Llambi Bonata"
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi Zogu i Pare, Pallati prane Fakultetit te Shkencave,

Address:
Tirane, Godine banimi e sherbimi 6,7,8 dhe 11 kat, me 2 kat parkim nentoke, ne rrugen “Qemal Stafa” , Njësia Administrative nr. 2, Tiranë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.05.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate shitblerje kuotash 06.09.2004
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 21.05.2010
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.04.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 41 027 108,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 123 737 557,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 70 110 692,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 12 678 741,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 14 886 490,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 32 650 580,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 50 627 343,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 20 638 522,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 2 797 164,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 31 037 245,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 27 933 137,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:480 438 013,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:1 084 848 884,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:444 306 645,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:186 953 543,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:210 940 973,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:216 458 879,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:616 768 502,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:311 372 579,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 187 287 716,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 433 060 924,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 310 180 560,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli/L.Kanani