Skip to content

DOMI TEC
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-15 14:12:33
JSON

Tax Registration Number: L32301058Q
Administrators: Përparim Domi
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit "Plepi", tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi/furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kësaj kontratë Konçesioni. (Nuk lejohet asnjë lloj tjetër veprimtarie tregtare përveç atyre që ushtrohen në kuadër të kësaj kontrate).
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: DOMI TEC
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 06/10/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: NERON TEC është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 09.01.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L31309036B, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 3, Rruga Sterjo Spase, Vila Nr. 2, me administrator dhe ortak te vetem Perparim Domi.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 13.05.2022, terhequr nga QKB date 19.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit DOMI TEC, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Perparim Domi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme NERON TEC. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 20.10.2013.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): Leje për përdorim të burimit ujor -
Legal Cases: Me date 17.08.2020, me vendim të asamblese se ortakëve Nr. 1, u miratua marrja e nje financimi ne shumen 60.000.000 (gjashtedhjete milion) leke nga Banka e Bashkuar sha per perfundimin e projektit HE-PLEPI. Me date 25.08.2020, me vendim te ortakut të vetëm, u miratua dhenia e barres siguruese mbi aksionet e shoqerise “NERON TEC” si garanci per sigurimin e detyrimeve te financimit qe shoqeria “DOMI TEC” shpk do te marre nga Banka e Bashkuar e Shqiperise sha me qellim perfundimin e projektit te HECPLEPI.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Sterio Spase, Njesia 3, Vila 2

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 10 686 171,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -22 805,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -2 138 139,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -4 105 648,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -996 701,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -1 601 597,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -1 513 483,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -445 240,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -424 370,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -70 222,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:12 375 001,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:2 213 173,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:8 317 520,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:6 420 938,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani