Skip to content

DENAS POWER
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 11:10:30
JSON

Tax Registration Number: L34102003N
Administrators: Marsel Rexha
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi, operimi, administrimi dhe transferimi i HEC - it "DENAS". Prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksporti, dhe shitja e energjisë elektrike. Kryerja e çdo lloj aktiviteti tjetër që i shërben realizimit të shoqërisë.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: DENAS POWER
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 15/04/2013
District: Korçë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 225 233 602,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: B.A.D. është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.01.2002 sipas ligjeve të Repubikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K21413002P, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 7, Rruga e Kavajës, Pallati Baja - BAD, kati 1 nën tokë, me administratore Enkeleda Hasanaj. Ortaket e shoqerise jane Adriatik Xurre me 50% te kapitalit dhe Bajram Hoxhallari me 50% te kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 30.03.2021, terhequr nga QKB date 24.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit DENAS POWER, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Adriatik Xurre , shtetas shqiptar, i datelindjes 1973, pronar perfitues per 50% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise B.A.D. (ish B.A.D). Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 15.04.2013.


Bajram Hoxhallari , shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 50% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise B.A.D. (ish B.A.D). Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 15.04.2013.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 13.10.2016, u nënshkrua marrëveshja e pengut mbi kuotat Nr. 4466 Rep dhe 2262 Kol, ndërmjet kredidhënësit Banka Societe Generale Albania sh.a dhe kredimarrësit/pengdhënësit, shoqërisë “DENAS POWER” sh.p.k. Palët kanë lidhur një kontratë për kredi bankare afatgjatë Nr. 4462 Rep., dhe Nr. 2258 Kol., datë 13.10.2016, sipas së cilës Banka i ka dhënë kredi kredimarrësit në shumën ekuivalente në lekë prej 6.500.000 (gjashtë milion e pesëqind mijë) euro principal plus 500.000 (pesëqind mijë) euro rikapitalizim interesash dhe komisionesh.
Për të siguruar përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e kredisë, kredimarrësi “DENAS POWER” shpk i ka propozuar Bankës t’i ofrëojë peng mbi 100% të kuotave të kapitalit të nënshkruar të shoqërisë si garanci për shlyerjen e plotë dhe të pakushtëzuar të detyrimeve.

Changes
Address:

Seat:
Korçë, Lekas, Fshati Poponivë, Hidrocentrali Denas, nr. pasurie 85/20, zona kadastrale 2391

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 142 390 275,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 113 311 411,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 44 023 153,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -25 954 866,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -116 583 761,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:225 634 427,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:196 008 812,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:221 512 952,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:211 727 522,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:51 315 130,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani