Skip to content

Liria Energji
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 10:44:56
JSON

Tax Registration Number: L34203002N
Administrators: Nesti Xega
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Shpella Poshtë II & Shpella Poshtë III" tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: Liria Energji
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 24/05/2013
District: Korçë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: TH O R E N E K S është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02.03.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K24305001Q, me adresë në Korçë, Lagjja Periferike, Rruga Eordej, Objekti Nr. 86, me administrator Aurel Xega. Ortaket e shoqerise jane: Aurel Xega; Kostandin Xega; Nesti Xega dhe Thoma Xega me 25% te kapitalit secili. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022)


Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.06.2021, terhequr nga QKB date 24.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit Liria Energji, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Nesti Xega , shtetas shqiptar, i datelindjes 1971, pronar perfitues per 25% te kapitalit, pasi zoteron 25% te kapitalit te shoqerise meme TH O R E N E K S. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 03.06.2013.

Kostandin Xega , shtetas shqiptar, i datelindjes 1976, pronar perfitues per 25% te kapitalit, pasi zoteron 25% te kapitalit te shoqerise meme TH O R E N E K S. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 03.06.2013.

Thoma Xega , shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 25% te kapitalit, pasi zoteron 25% te kapitalit te shoqerise meme TH O R E N E K S. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 03.06.2013.

Aurel Xega , shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues per 25% te kapitalit, pasi zoteron 25% te kapitalit te shoqerise meme TH O R E N E K S. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 03.06.2013.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 16.02.2017, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua marrja e kredisë në shumën 130.000.000 (njëqind e tridhjetë milion) lekë, kredi e cila do të merret në bankën “Banka Kombëtare Tregtare” sh.a.

II. Më datë 16.02.2017, u nënshkrua Marrëveshja Siguruese Nr. 904 Rep, Nr. 857 Kol, lidhur ndërmjet Bankës Kombëtare Tregtare sha (Dega Korçë) si Barrëmarrësit dhe shoqërisë “LIRIA ENERGJI” shpk si Barrëdhënës, me objekt vendosjen e barrës siguruese në favor të barrëmarrësit një pjesë të kuotave, që përfaqësojnë vetëm 25% nga 100% të kapitalit të shoqërisë “LIRIA ENERGJI” shpk si dhe të gjitha të drejtat dhe pretendimet lidhur me (kuotat) me qëllim sigurimin e të gjithë detyrimeve të shoqërisë “LIRIA ENERGJI” shpk që rrjedhin nga Kontrata e Kredisë, Nr. 902 Rep, Nr. 855 Kol, datë 16.02.2017.
Changes
Address:

Seat:
Korçe, Lagjja Periferike, Rruga Eordej, Objekti Nr.86/1

Address:
Korce, Pogradec, Njesia Administrative Velcan, Fshati Shpelle, Hidrocentrali " SHPELLA POSHTE ", Shpelle - Zall

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 41 817 030,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 21 704 682,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 17 862 199,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 23 118 604,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 2 814 499,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -2 852 561,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -757 652,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -675 428,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -336 096,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -178 551,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:88 737 880,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:74 874 350,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:69 486 970,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:68 339 250,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:28 141 955,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani