Skip to content

GJURR REÇ
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-23 12:39:59
JSON

Tax Registration Number: L36814701J
Administrators: Eugen Keta
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit "MALLA" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kësaj kontrate konçesioni Nr. 7036 Rep, Nr. 2138 Kol. datë 13.06.2013.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: GJURR REÇ
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 13/06/2013
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: Sipas te dhenave te QKB deri me date 30.03.2022, MARSIAN SERVICE eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 10/12/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K92411010F, me adrese ne Diber Bulqize Lagjia Gjeologu, me administrator Elton Doda.


Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 28.12.2023, terhequr nga QKB ne daten 23.04.2024 , Pronare perfitues te shoqërisë GJURR REÇ jane:

I. Eduart Keta, shtetas shqiptar, lindur me 1968, pronar përfitues per 35% te kapitalit te shoqërisë, pasi zotëron 100% te kapitalit te shoqërisë EGI-K, e cila eshte shoqëri meme per MARSIAN SERVICE me 35% te kuotave te kapitalit dhe MARSIAN SERVICE eshte shoqëri meme per GJURR REÇ me 100% te kuotave te kapitalit..Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 31.01.2020.

II. Edison Doda, shtetas shqiptar, lindur me 1990, pronar përfitues per 33% te kapitalit te shoqërisë, pasi zotëron 33% te kapitalit te shoqërisë MARSIAN SERVICE, e cila eshte shoqëri meme per GJURR REÇ me 100% te kuotave te kapitalit .Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 31.01.2020.

III. Elton Doda, shtetas shqiptar, lindur me 1990, pronar përfitues per 32% te kapitalit te shoqërisë, pasi zotëron 32% te kapitalit te shoqërisë MARSIAN SERVICE, e cila eshte shoqëri meme per GJURR REÇ me 100% te kuotave te kapitalit .Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 23.11.2023.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 14.10.2015, u lidh marrëveshja e pengut Nr. 1278 Rep. Nr. 961 Kol., ndërmjet marrësit të kolateralit Banka Kombëtare Tregtare Sh.a dhe dhënësit të kolateralit shoqërisë "Gjurr Reç" sh.p.k. me qëllim sigurimin e kontratës së kredisë bankare Nr.1277 Rep Nr.960 Kol., datë 14.10.2015, me objekt dhënien e 135.000.000 lekë kredi. Kolaterali përbëhet nga të gjithë kuotat që përbëjnë 100% të kapitalit të shoqërisë “GJURR REÇ” shpk si dhe të gjitha të drejtat dhe pretendimet lidhur me to.

II. Me date 10.05.2021, me ane te urdhrit Nr. 601/4 Prot, leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara, Rajoni Verior, u urdherua te mos lejohet tjetërsimi mbi pasurite dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit" GJURR REÇ ", shpk me Nipt L36814701J, deri ne shlyerjen e plote te detyrimeve tatimore.

III. Me date 31.05.2022, eshte depozituar shkresa nr. 480/6 Prot. për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve (Rajoni Verior) , ku është kërkuar: Të mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit “GJURR REÇ” shpk, pajisur me NUIS (NIPT)- L36814701J.

IV. Me date 17.05.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 441/5 Prot, për “Kërkese për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Verior, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor të tatimpaguesit shoqëria “GJURR REÇ “ SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L36814701J, me perfaqësues ligjor Eugen Keta. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Changes
Address:

Seat:
Dibër, Zall - Reç

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 39 141 554,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 41 415 327,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 27 176 501,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 1 899 679,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 43 770 387,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -927 934,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 18 320 629,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:102 484 612,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:127 164 208,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:96 047 836,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:90 826 987,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:155 815 128,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:91 793 981,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:72 309 903,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani