Skip to content

GJURR REÇ
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-21 12:57:57
JSON

Tax Registration Number: L36814701J
Administrators: Eugen Keta
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit "MALLA" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kësaj kontrate konçesioni Nr. 7036 Rep, Nr. 2138 Kol. datë 13.06.2013.
Other Trade Names: GJURR REÇ
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 13/06/2013
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: Sipas te dhenave te QKB deri me date 30.03.2022, MARSIAN SERVICE eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 10/12/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K92411010F, me adrese ne Diber Bulqize Lagjia Gjeologu, me administrator Elton Doda. Ortaket e shoqerise jane: Edison Doda (10%), NDREGJONI (5%), RUNJA (46%), PAKTI (4%) dhe EGI-K (35%).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 18.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 30.03.2022, Pronare perfitues te shoqerise jane:

Petrit Doda, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 46% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te RUNJA-shoqeri meme e MARSIAN SERVICE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 14.04.2015.

Eduart Keta, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 35% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te EGI-K-shoqeri meme e MARSIAN SERVICE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 31.01.2020.

Edison Doda, shtetas shqiptar, i datelindjes 1990, pronar perfitues per 10% te pronesise pasi zoteron 10% te kapitalit te MARSIAN SERVICE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 31.01.2020.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 14.10.2015, u lidh marrëveshja e pengut Nr. 1278 Rep. Nr. 961 Kol., ndërmjet marrësit të kolateralit Banka Kombëtare Tregtare Sh.a dhe dhënësit të kolateralit shoqërisë "Gjurr Reç" sh.p.k. me qëllim sigurimin e kontratës së kredisë bankare Nr.1277 Rep Nr.960 Kol., datë 14.10.2015, me objekt dhënien e 135.000.000 lekë kredi. Kolaterali përbëhet nga të gjithë kuotat që përbëjnë 100% të kapitalit të shoqërisë “GJURR REÇ” shpk si dhe të gjitha të drejtat dhe pretendimet lidhur me to.

II. Me date 10.05.2021, me ane te urdhrit Nr. 601/4 Prot, leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara, Rajoni Verior, u urdherua te mos lejohet tjetërsimi mbi pasurite dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit" GJURR REÇ ", shpk me Nipt L36814701J, deri ne shlyerjen e plote te detyrimeve tatimore.

III. Me date 31.05.2022, eshte depozituar shkresa nr. 480/6 Prot. për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve (Rajoni Verior) , ku është kërkuar: Të mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit “GJURR REÇ” shpk, pajisur me NUIS (NIPT)- L36814701J.

IV. Me date 17.05.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 441/5 Prot, për “Kërkese për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Verior, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor të tatimpaguesit shoqëria “GJURR REÇ “ SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L36814701J, me perfaqësues ligjor Eugen Keta. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Changes
Address:

Seat:
Dibër, Zall - Reç

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 39 141 554,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 41 415 327,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 27 176 501,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 1 899 679,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 43 770 387,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -927 934,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 18 320 629,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:102 484 612,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:127 164 208,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:96 047 836,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:90 826 987,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:155 815 128,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:91 793 981,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:72 309 903,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani