Skip to content

MARSIAN SERVICE Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-27 10:52:55
JSON

Tax Registration Number: K92411010F
Administrators: Elton Doda
Scope: Agjensi doganore. Aktivitete në fushën e ndërtimit, ndërtimi i të gjitha veprave civile dhe rikonstruksioni atyre ekzistuese. Import-eksport i të gjitha materialeve të ndërtimit. Aktivitet minerar-nxjerrje, shfrytëzim, përpunim, transport dhe ndërmjetësim për tregje të mineralit të kromit. Seleksionim mineral kromi, prodhim koncentrati, shpime nëntokësore. Studim dhe projektim në fushën e ndërtimit. Import, eksport si dhe tregtim me shumicë dhe e pakicë të tubave metalik e plastik të dimensioneve të ndryshme, kabllo elektrik dhe telefonik të llojeve dhe dimensioneve të ndryshme etj. Transport mallrash dhe udhëtarësh brenda dhe jashtë vendit. Shërbim interneti etj.
Other Trade Names: MARSIAN SERVICE
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10/12/2009
District: Bulqize
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: “EGI-K”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 23/11/2001, sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K77424401L, me adrese aktuale ne Diber Bulqize BULQIZE Lagjia e Re, Objekt privat me Nr. pasurie 2/143-ND, Kati i 2-te, Zona kadastrale Nr. 8611, dhe me administrator dhe ortak të vetëm Eduart Keta, zotërues për 100% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.03.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 08.01.2024, terhequr datë 27.03.2024, Pronaret perfitues te subjektit “MARSIAN SERVICE”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, është:

Eduart Keta, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 35% te pronesise, pasi zotëron 100% të kapitalit të “Egi-K” – shoqëri mëmë për 35% të kapitalit të “MARSIAN SERVICE”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 31.01.2020.

Edison Doda, shtetas shqiptar, i datelindjes 1990, pronar perfitues per 33% te pronesise. Data e percaktimit si pronar perfitues është 31.01.2020.

Elton Doda, shtetas shqiptar, i datelindjes 1990, pronar perfitues per 32% te pronesise. Data e percaktimit si pronar perfitues është 23.11.2023.

Child Company: “GJURR REÇ”, nje shoqeri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 13/06/2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L36814701J, me adrese aktuale ne Diber Peshkopi Zall Rec Zall - Reç, Diber, dhe me administrator Eugen Keta. “MARSIAN SERVICE” zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.03.2024)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 02.04.2012, u pezullua aktiviteti i shoqerise per arsye se nuk ka aktivitet te mjaftueshem per mbajtjen hapur te subjektit. Statusi ndryshon nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 07.12.2012, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi kthehet ne “Aktiv”.

III. Me date 17.11.2021, me ane te shkreses Nr.1513/5Prot për Vendosjen e Mases se Sigurimit te detyrimit tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara, Rajoni Verior, Shkoder, u kerkua vendosja e Barres Siguruese mbi titujt e Pronesise ne menyre qe te mos kryhen veprime tjetersimi ndaj ketyre titujve per tatimpaguesin “MARSIAN SERVICE” pajisur me NUIS (NIPT)- K92411010F.

IV. Me datë 16.06.2023, me anë të shkresës Nr. 522/5 Prot, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Verior, u kërkua: Vendosja e masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ MARSIAN SERVICE” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- K92411010F. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Changes
Address:

Seat:
Diber, Bulqize, Lagjia Gjeologu

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 30.03.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuote date 28.01.2020
Kontrate shitje kuotash date 09.04.2015
Kontrate shitje kuotash date 07.04.2015
Kontrate shitje pjesesh date 17.01.2013
Marreveshje transferimi e pjeseve te kapitalit date 12.01.2015
Kerkese per pezullimin e aktivitetit date 02.04.2012
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.03.2024
Kontratë Dhurimi Kuotash datë 15.11.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 27.03.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -706 424,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -1 069 880,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -1 059 232,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -524 640,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -490 140,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -496 561,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -495 616,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -496 578,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -82 133,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -485 585,00
Worked By : A.Lala / P. Nikolli