Skip to content

MARSIAN SERVICE Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-30 10:01:07
JSON

Tax Registration Number: K92411010F
Administrators: Elton Doda
Scope: Agjensi doganore. Aktivitete në fushën e ndërtimit, ndërtimi i të gjitha veprave civile dhe rikonstruksioni atyre ekzistuese. Import-eksport i të gjitha materialeve të ndërtimit. Aktivitet minerar-nxjerrje, shfrytëzim, përpunim, transport dhe ndërmjetësim për tregje të mineralit të kromit. Seleksionim mineral kromi, prodhim koncentrati, shpime nëntokësore. Studim dhe projektim në fushën e ndërtimit. Import, eksport si dhe tregtim me shumicë dhe e pakicë të tubave metalik e plastik të dimensioneve të ndryshme, kabllo elektrik dhe telefonik të llojeve dhe dimensioneve të ndryshme etj. Transport mallrash dhe udhëtarësh brenda dhe jashtë vendit. Shërbim interneti etj.
Other Trade Names: MARSIAN SERVICE
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10/12/2009
District: Bulqize
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. PAKTI, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 05/07/2012 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L26912401G, me adrese ne Diber, Bulqize, Lagjja "Gjeologu", Nr.15, me administrator Oltjan Kala dhe ortake: Eduart Keta (20%) dhe RUNJA (80%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 30.03.2022)

II. EGI-K, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 23/11/2001 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K77424401L, me adrese ne Diber Bulqize Lagjia e Re, Objekt privat me Nr. pasurie 2/143-ND, Kati i 2-te, Zona kadastrale Nr. 8611, me administrator Eduart Keta, Agim Perhati dhe ortak te vetem Eduart Keta (Sipas te dhenave te QKB deri me date 30.03.2022)

III. RUNJA, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 13/05/1998 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J96829404C, me adrese ne Diber Bulqize, me administrator Mustafa Bunguri dhe ortak te vetem Petrit Doda (Sipas te dhenave te QKB deri me date 30.03.2022)

IV. NDREGJONI, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 24/08/1994 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K31329048I, me adrese ne Tirane Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga Sule Bega, Ndertesa Nr. 32, Hyrja 8, me administrator dhe ortak te vetem Xhetan Ndregjoni (Sipas te dhenave te QKB deri me date 30.03.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 19.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 30.03.2022, Pronare perfitues te shoqerise jane: Petrit Doda, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 46% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te RUNJA-shoqeri meme e MARSIAN SERVICE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 14.04.2015.

Eduart Keta, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 35% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te EGI-K-shoqeri meme e MARSIAN SERVICE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 31.01.2020.

Edison Doda, shtetas shqiptar, i datelindjes 1990, pronar perfitues per 10% te pronesise pasi zoteron 10% te kapitalit te MARSIAN SERVICE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 31.01.2020.

Xhetan Ndregjoni, shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues per 5% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te NDREGJONI. Data e percaktimit si pronar perfitues: 25.01.2013.
Child Company: GJURR REÇ, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 13.06.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L36814701J, me adrese ne Diber, Zall Rec Zall - Reç, Diber, me administrator Petrit Doda. MARSIAN SERVICE zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 30.03.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 02.04.2012, u pezullua aktiviteti i shoqerise per arsye se nuk ka aktivitet te mjaftueshem per mbajtjen hapur te subjektit. Statusi ndryshon nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 07.12.2012, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi kthehet ne “Aktiv”.

III. Me date 17.11.2021, me ane te shkreses Nr.1513/5Prot për Vendosjen e Mases se Sigurimit te detyrimit tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara, Rajoni Verior, Shkoder, u kerkua vendosja e Barres Siguruese mbi titujt e Pronesise ne menyre qe te mos kryhen veprime tjetersimi ndaj ketyre titujve per tatimpaguesin “MARSIAN SERVICE” pajisur me NUIS (NIPT)- K92411010F.
Changes
Address:

Seat:
Diber, Bulqize, Lagjia Gjeologu

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 30.03.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuote date 28.01.2020
Kontrate shitje kuotash date 09.04.2015
Kontrate shitje kuotash date 07.04.2015
Kontrate shitje pjesesh date 17.01.2013
Marreveshje transferimi e pjeseve te kapitalit date 12.01.2015
Kerkese per pezullimin e aktivitetit date 02.04.2012
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -1 059 232,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -524 640,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -490 140,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -496 561,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -495 616,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -496 578,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -82 133,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -485 585,00
Worked By : A.Lala