Skip to content

EUES Energy Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-18 14:36:06
JSON

Tax Registration Number: L39406001N
Administrators: Gezim Prenga
Scope: Ndërtim, projektim, plan vendosje të objekteve të veçanta, projektime dhe ndërtime civile, industriale, hidroenergjetike. Ndërtimi i Impianteve për prodhimin e Energjisë Elektrike. Shitje, shpërndarje, transmetim dhe prodhim energjie elektrike. Çdo aktivitet tjetër ekonomik, tregtar, financiar, që gjykohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë, përfshire shitjen e mjeteve të shoqërisë si makineritë, pajisjet, marrja dhe dhënia me qira, të qenit garant, hipotekimi dhe pjesëmarrja në shoqëri të tjera. Çdo operacion tregtar, operacione që lidhen me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, operacione financiare dhe kredi marrje, t'u japë garanci të tretëve si dhe të blejë dhe shesë ose marre me qira ndërmarrje, dege ndërmarrjesh, si dhe të ketë pjesëmarrje në shoqëri të tjera, ente ose konsorciume, të themeluara apo në themelim e sipër, që kane objekt të njëjte ose të ngjashëm, me të vetin apo gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë. Import - Eksport dhe tregtim të artikujve të ndryshëm ushqimor industrial, material ndërtimi etj. Agjenci imobiliare si dhe çdo lloj aktiviteti tjetër fitimprurës.
Other Trade Names: EUES Energy
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10/07/2013
District: Mirditë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Child Company: S.P.E GJADER, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 16.09.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L32120012G, me adrese ne Tirane, Njësia Bashkiake nr.11, Rruga e Durrësit, ndodhur në zonën kadastrale nr.8310, numër pasurie 12/104, me administrator Eduart Gjinaj dhe Ndue Jaku. Ortaket e shoqerise jane: RAFAELO 2002(61% ); S.P.E Energy (21% ); EUES Energy (14% ) dhe VLLAZNIMI (4% ). (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Mirdite, Rreshen, Rruga "At Gjergj Fishta" , pallati 9 katësh .

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.05.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 25.05.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 23.06.2021
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Baja