Skip to content

EUES Energy Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-05-18 12:05:08
JSON

Tax Registration Number: L39406001N
Administrators: Albert Arapi
Scope: Ndërtim, projektim, plan vendosje të objekteve të veçanta, projektime dhe ndërtime civile, industriale, hidroenergjetike. Ndërtimi i Impianteve për prodhimin e Energjisë Elektrike. Shitje, shpërndarje, transmetim dhe prodhim energjie elektrike. Çdo aktivitet tjetër ekonomik, tregtar, financiar, që gjykohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë, përfshire shitjen e mjeteve të shoqërisë si makineritë, pajisjet, marrja dhe dhënia me qira, të qenit garant, hipotekimi dhe pjesëmarrja në shoqëri të tjera. Çdo operacion tregtar, operacione që lidhen me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, operacione financiare dhe kredi marrje, t'u japë garanci të tretëve si dhe të blejë dhe shesë ose marre me qira ndërmarrje, dege ndërmarrjesh, si dhe të ketë pjesëmarrje në shoqëri të tjera, ente ose konsorciume, të themeluara apo në themelim e sipër, që kane objekt të njëjte ose të ngjashëm, me të vetin apo gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë. Import - Eksport dhe tregtim të artikujve të ndryshëm ushqimor industrial, material ndërtimi etj. Agjenci imobiliare si dhe çdo lloj aktiviteti tjetër fitimprurës.
Other Trade Names: EUES Energy
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 10.07.2013
District: Mirditë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Jo
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
RRESHEN Rruga "At Gjergj Fishta" , pallati 9 katësh .

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information