Skip to content

ALBTEK ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-27 15:04:41
JSON

Tax Registration Number: L41914013H
Administrators: Arjan Baci
Scope: Ndërtim i impianteve të trajtimit të mbetjeve me djegie (Inceneritor). Ndërtim, konstruksion dhe punime restaurimi, të objekteve civile, industriale, tregtare, turistike, shëndetësore, kulturore, sportive, vepra kullimi dhe vaditje, infrastrukture, shërbime komunale, projektim i objekteve të treguara me sipër. Instalimi i linjave dhe kabinave elektrike të Tensionit të Ulet. Zhvillimin e veprimtarisë minerare me punime sipërfaqësore dhe nëntokësore. Transport e punë me lëndë plasëse.
Other Trade Names: Albtek Energy
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 10/07/2014
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 6 600 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: I. Më datë 29.06.2015, asambleja e përgjithshme e shoqërisë ka vendosur marrjen e kredisë pranë Bankës Credins duke caktuar si përfaqësuese të shoqërisë Stela Gugallja për të kryer veprimet në lidhje me marrjen e kredisë.

II. Me anë të marrëveshjes siguruese Nr.8975 Rep. Nr.2686 Kol., datë 17.09.2015, lidhur midis barrëdhënësit shoqërisë "Albtek Energy" sh.p.k dhe zj.Stela Gugallja dhe barrëmarresit Banka Credins sh.a., ALBTEK ENERGY sh.p.k do të vendosë si garanci në favor të Bankës Credins sha për kthimin e kredisë:

a) 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë ALBTEK ENERGY Shpk

b) Kontratë konçesioni e formës BOT për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të përpunimit të mbetjeve urbane të Qarkut Elbasan, nr. 11026/7 Prot, datë 16.12.2014.

c) Kontratë furnizimi me “çelësa në dorë” nr. 14-E-009, datë 18.06.2015, me objekt furnizim me çelësa në dorë të impiantit të përpunimit termik të mbetjeve urbane me fuqi për prodhim të energjisë elektrike 2.85 MV në Elbasan, sipas faturave që do i bashkëlidhen kësaj kontrate.

III. Me date 26.06.2020, me ane te Urdhrit Nr.421 Prot, lëshuar nga Përmbaruesi Gazmor B Guri, drejtuar QKB, u urdherua vendosja e masës se sekuestros ne kuotat e palës debitore në subjektin “ALBTEK ENERGY” sh.p.k, me NIPT L41914013H.

IV. Me date 02.07.2020, me ane te Urdhrit Nr.375 Regj, Nr.449 Prot "Urdhër për heqjen e sekuestros konservative", lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Gazmor.B.Guri, protokolluar nga QKB me Nr.5864 Prot, datë 06.07.2020, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative nga aktivet e pales debitore në pronësi të subjektit , shoqëria "Albtek Energy" shpk me NIPT L41914013H, urdhëruar vendosja me shkresën Nr.375 Regj, Nr.421 Prot, datë 26.06.2020. V. Me date 14.12.2021, me ane te shkresës Nr.3514 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.22108 Prot., datë 14.12.2021, nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, për ekzekutimin e Vendimit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës se Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, Nr. 484 Akti, datë 13.12.2021, u vendos 1. Pranimi i kërkesës së Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe krimit të Organizuar . 2. Caktimi i masës së sigurimit pasuror “sekuestro preventive” për personin juridik “Albtek Energy” SHPK, me NUIS (NIPT) - L41914013H, së bashku me pasuritë e paluajtshme dhe të luajtshme në pronësi të tij. Për administrimin e pasurive sipas pikës të dispozitivit të këtij vendimi ngarkohet z. Arjan Baci, administrator në Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara pranë Ministrisë së Financave, Tiranë.

VI. Me date 28.07.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 43666 Prot, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ALBTEK ENERGY ” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L41914013H. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Impianti i përpunimit të mbetjeve urbane, Nënstacioni Elektrik, Fushë-Mbret, Zona Kadastrale 8526, Nr. pasurie 407/23 dhe Zona Kadastrale 2124, Nr pasurie 600/8.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (24.12.2018)
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 27.03.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -86 064 752,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -317 470 986,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 48 773 268,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 34 849 520,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 61 518 534,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 99 740 008,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 54 962 825,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -123 487,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:41 244 154,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:43 419 513,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:490 903 360,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:489 094 746,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:507 466 137,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 305 218 064,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:527 996 498,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:763 986 844,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani