Skip to content

aci engineering
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-01-27 10:54:33
JSON

Tax Registration Number: L51609014F
Administrators: Erblin Selimi
Scope: Import,eksport,tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshem industriale, veshmbathje etj. Ne fushen e kerkimit, nxjerrjes, perpunimit dhe tregtimit me shumice e pakice(import eksport), te mineralit te hekur-nikelit, kromit, bakrit dhe te cdo lloj minerali tjeter, te mineraleve me ngjyre dhe cdo lloj skrapi. Transport i te gjitha llojeve te skrapit. Import-eksporte, instalime elektrike, elektronike ne fushen e telefonise si dhe sherbime te ndryshme ne fushen e sherbimeve inovative ne fushen e teknologjise se informacionit dhe komunikimit. Tregtim me shumice dhe pakice, import eksport te artikujve ushqimore, bujqesore dhe blegtorale. Import, eksport, tregtim me shumice e pakice te pajisjeve ektronike, elektrike, informatike, elektroshtepiake, konfeksione, metrazhe, lende kimike, detergjente pastrues, produkte kozmetike. Prodhim dhe tregetim te artikujve te ndryshem mobilerie, dyer, dritare, artikuj duralumini, tregtim pajisje zyre, kanceleri, pajisje ventilimi dhe kondicionimi. Tregtim pajisje hidraulike, pajisje hidrosanitare dhe aksesore te tyre. Pastrim dhe gjelberim te ambienteve publike dhe private. Hoteleri, turizem, bar, restorant. Agjenci udhetimesh turistike. Agjenci imobilare. Agjenci shitje biletash te 2 transportit urban, hekurudhor, ajror dhe detar. Import, eksport, tregtim me shumice e pakice te automjeteve te llojeve dhe tonazheve te ndryshme dhe pjeseve te kembimit per to. Import, eksport, tregtim me shumice e pakice te pajisjeve dixhitale, radiotelevizive, informatike, komunikacioni, industrial elektrike. Prodhim, fabrikim dhe tregetim te materialeve te ndertimit, inerte, prodhime te betonit etj. Veprimtari private ne fushen e studimit, projektimit, supervizionit dhe ndertimin e linjave elektrike mbitokesore(ajrore) dhe nentokesore(kabllore) per energjine elektrike(linja te fuqise) dhe telekomunikacionit, nenstacjonet elektrike te tensionit te larte T.L/T.M dhe tensionit te mesem T.M/T.U(kabinat elektrike, centralet dhe hidrocentralet, rrjete inxhinierike per portet dhe aeroportet, objekte turistike, objekte industrial, realizimin e studimeve urbane, ndertimin e ndertesave publike, digave dhe veprave bonifikuese ujore, rehabilitimin e veprave ujitese, ujesjellsave. Realizimin e impjanteve te telekomunikacionit, sherbimeve te nderlidhjes se internetit, administrimi, konsulence lidhur me to. Studim dhe projektim per makineri elektrike, transformatore te tipeve dhe llojeve te ndryshme, pajisje dhe aparate mates, furra elektrike dhe te linjave te ndryshme industrial per keto prodhime elektrike. Mirembajtje, remont profilaktik te mesem e kapital te transformatoreve elektrike te cdo lloji, makinave elektrike si dhe te pajisjeve elektrike. Import-eksportin e mjeteve kryesore dhe ndihmese te prodhimit, tregetimin e mallrave te gatshem dhe gjysme te gatshem.
Other Trade Names: aci engineering
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 07/04/2015
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Abdyl Frasheri, Ndertesa 8, Hyrja 13, Apartamenti 07, 1019

Address:
Tirane, Vaqarr, prane Ures se Beshirit, Godine 3 - kateshe
Vlore, Shushice, Vlore, Fshati Grabjan,Rr "Grabjan-Llakatund" nr 37,kthesa e Grabjanit, Njesia Administrative SHUSHICE, Bashkia 3 Vlore

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.07.2021
Statuti i shoqerise
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 138 439 248,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 121 660 679,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 158 534 199,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 48 590 829,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 98 036 779,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:666 380 195,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:579 141 451,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:684 751 330,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:568 969 105,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:620 847 275,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala/A.Baja