Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Petraq Shomo
Rezultate gjithsej: 7

ALBI 03

K32118002L
(Studim projeketim, tregti import export dhe ndertim ne fushen e linjave elektrike ajrore dhe kabllore, centrale, HECe, rrjete inxhinierike per porte e aeroporte, telekomunikacion, remont mirembajtje transformat)

Tiranë 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SICRED

K42201801Q
(Sigurimi i jetes ne perputhje me ligjin nr.52/2014, date 22/05/2014 "Per veprimtarine e Sigurimit dhe te Risigurimit", si dhe aktet e tjera ligjore dhe nenligjore, ne fushen e sigurimeve te jetes (konform klasa)

Tiranë 27696326 ALL

Distri PLUS

L02323005S
(Shoqëria do te operoj ne fushën e shërbimeve komisioner si subagjente per dhe ne emer te te treteve. Ne fushen e tregtimit, import-eksport te produkteve dhe mallrave te ndryshem si dhe te reklames dhe promoc)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

aci engineering

L51609014F
(Import,eksport,tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshem industriale, veshmbathje etj. Ne fushen e kerkimit, nxjerrjes, perpunimit dhe tregtimit me shumice e pakice(import eksport), te mineralit te he)

Tiranë 98036779 ALL

DEM Capital

L51615012T
(Shoqeria do te operoj ne fushën e perqendrimit te investimeve kapitale qofshin keto ne cash apo natyre si kontribut i Ortakut apo mobilizime nga te trete me qellimin aktivitetin tregtar dhe efektiv te tyre.)

Tiranë -452119 ALL

STAR INVESTMENT

L62106035A
(Shitje, blerje te pasurive te paluajtshme dhe te luajtshme, ndermjetsim, komisioneri; Import-export, tregtim artikuj te ndryshem, prodhim, sherbime, transport, konsulence, investime, etj. Ne pergjithesi, Sho)

Tirane ALL

Vishnje agroturizem

M01306012H
(Ne fushen e prodhimit bujqësor dhe ne marketing, prodhim, perpunim, ruajtje, klasifikim, transport, shperndarje dhe tregtim i produkteve bujqesore ose blegtorale ne gjendjen e tyre natyrale ose te perpunuar)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni