Skip to content

B93 II
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-11 07:14:57
JSON

Tax Registration Number: L52209050O
Administrators: Ardit Liçaj
Scope: Shoqëria do të kryejë aktivitetet e mëposhtme: ndërtim, projektim, rikonstruksion ndërtime civile, ekonomike, industriale dhe turistike. Ndërtime rrugësh, vepra hidroteknike etj. Prodhim e tregtim të materialeve të ndërtimit, inerte, rëre, mermer etj. Tregtim makinerie e pjesë këmbimit për llojet e ndryshme të makinerive. Tregtim të artikujve të ndryshëm me pakicë e shumicë, industriale dhe ushqimore, bujqësore, blegtorale, lëngjeve të frutave, pijeve alkoolike, ujit -si dhe import-eksportin e tyre. Import-Eksport të artikujve të ndryshëm, tregti me pakicë dhe shumicë të artikujve dhe të mallrave të ndryshëm, kryerjen e aktivitetit në fushën imobiliare, dhënie me qira si dhe shitje të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme për individë, person fizik dhe persona juridik. Përfaqësim brandi të huaj- zhvillimi rrjeti shitjeje si dhe shitje nëpërmjet internetit (online). Hoteleri turizëm dhe gjithçka të lidhur me ketë fushë me qëllim krijimin e kushteve të favorshme për ecurinë e biznesit edhe pas themelimit edhe pse nuk janë parashikuar specifikisht në statut. Shoqëria ka për objekt import - eksportin, prodhimin, industrializimin dhe tregtimin e të gjitha produkteve të dëshiruara që nuk bien ndesh me asnjë Ligj, qofte drejtpërdrejt ose përmes palëve të treta, kryesisht mallra e produkte të nevojshme për kryerjen aktivitetit ekonomik e përmbushjen e objektivave. Si pjesë e aktivitetit të saj shoqëria mund të financoje pale të treta, ose mund të marre financime dhe të kryej ndërmjetësime dhe brokerime të çdo lloji, në nivel ndërkombëtar. Bashkëpunimi me kompani e subjekte të të njëjtës fushë si dhe ndërmjetësime konsulenca për vendosjen e shoqërive të huaja në Shqipëri.
Other Trade Names: B93 II
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 01/10/2015
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Child Company: ABEL ENERGY ALBANIA, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 25.05.2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M11818003P , me adrese Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Ismail Qemali,Pallati Nr.3/162, Kati 4-t, Ap 10, me administrator Albert Bozhaj. Ortaket e shoqerise jane : Aurel Byberi me 40% te kapitalit; shoqeria Shendelli dhe shoqeria B93 II me 20% te kapitalit secili; Akil Doçi me 20% te kapitalit. Sipas te dhenave te QKB deri me date 03.05.2023
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 18/10/2022, me ane te Shkresës Nr. 9562 Prot., datë 24.08.2022 për Vendosjen e Barrës Siguruese, lëshuar nga Drejtoria e të ardhurave vendore, Bashkia Vlorë, ku është kërkuar: Vendosja e masës së sigurimit të detyrimit tatimor mbi pasurinë e tatimpaguesit shoqëria “B93 II “ SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L52209050O, me perfaqësues ligjor z. Ardit Liçaj.

II. Me date 06/12/2022, depozitimi i “Njoftimit për Heqjen e Barrës Siguruese” mbi titujt e pronësisë Nr. 13706 Prot., datë 02.12.2022, lëshuar nga Drejtoria e të ardhurave vendore, Bashkia Vlorë, për heqjen e Barrës Siguruese mbi Titujt e Pronësisë ndaj tatimpaguesit debitor, subjekti “B93 II” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt) - L52209050O, pasi subjekti i ka shlyer detyrimet e prapambetura ndaj Drejtorisë së të ardhurave vendore, Bashkia Vlorë.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga "Margarita Tutulani", pallati "Kaso", Apartamenti nr.76

Address:
I. Durres Rruga “Miqesia’’, Njesa Administrative Spitalle
II. Durres Rruga “Glaukia’’

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.06.2022
Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 16 597 506,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 11 977 825,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 11 618 272,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 6 616 556,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 3 300 476,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 2 177 121,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 800 548,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -283 725,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:442 330 665,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:339 367 048,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:290 050 623,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:104 222 721,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:92 676 992,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:43 297 882,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:21 624 939,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:2 880 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli