Skip to content

V.A.S. Konstruksion (Ish IGOR ELEKTRIK)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-01-04 15:21:52
JSON

Tax Registration Number: L61322023P
Administrators: Nestor Muhametllari
Scope: Veprimtari private ne fushen e studimit, projektimit, supervizionit dhe ndertimin e linjave elektrike mbitokesore, (ajrore) dhe nentokesore (kabllore) per energjine elektrike (linja fuqie) dhe telekomunikacioni (nenstacione elektrike te larte) dhe tensioni te mesem (kabinat elektrike), Punime elektrike, murature, konstruksione metalike. Ne fushen e ndertimit te objekteve civile, industriale dhe social kulturore. Ne fushen e ndertimit te rrjeteve inxhinierike te ujesjellesit, te kanalizimeve te ujrave te zeza, te vaditjes dhe kullimit. Ne fushen e ndertimit te rrugeve, urave, hekurudhave . Import eksport, tregti me shumice e pakice te artikujve industriale, elektrike, hidraulike dhe ndertimi". Tregtimin me shumice e pakice te materialeve te ndryshme te ndertimit, qeramike dhe hidrosanitare, hidrotermoizoluese, pllaka per shtrim veshjesh, shitblerje e objekteve te ndertimit, punime duralumini e punime pllaka gipsi etj. Shitblerje me shumice e pakice, eksport import te mallrave te ndryshem industrial, ushqimor, bar bufe, konfeksione, tekstile, paisje elektroshtepiake, artikuj mobilerie dhe mobilime zyrash, artikuj kancelarie, karta telefonike.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 21.01.2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane, Kamion, Targa AA371MM, Nr. Lejes Qarkullimit TRDA5709016, Nr.Shasisë WDB67404215340169, Marka Mercedes Benz, Tipi 674, Ngjyra Portokalli, Viti i Prodhimit 1987.
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga " Andon Zako Çajupi", Qendra Zayed Bussiness Center, seksioni 3 C, D, kati III-të.

Address:
1) Tirane, Njesia Bashkiake nr.9, Shkolla Hasan Vogli, objekt ne ndertim i ndodhur ne rrugen Hajredin Shtino
2) Tirane, Njesia Administrative nr.6, zona kadastrale nr.8240, me numer pasurie 5/129 ne rrugen Sabaudin Gabrani, si magazine

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.01.2021
Akti i themelimit
Kontrate shit-blerje kuotash 27.01.2017
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 84 861 991,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 2 555 219,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 7 262 707,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 324 130,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:306 720 989,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:69 365 321,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:175 231 613,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:76 945 004,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala