Skip to content

5D Konstruksion (Ish "IGOR ELEKTRIK"; ish "V.A.S. Konstruksion")
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-29 08:26:30
JSON

Tax Registration Number: L61322023P
Administrators: Nestor Muhametllari
Scope: Veprimtari private ne fushen e studimit, projektimit, supervizionit dhe ndertimin e linjave elektrike mbitokesore, (ajrore) dhe nentokesore (kabllore) per energjine elektrike (linja fuqie) dhe telekomunikacioni (nenstacione elektrike te larte) dhe tensioni te mesem (kabinat elektrike), Punime elektrike, murature, konstruksione metalike. Ne fushen e ndertimit te objekteve civile, industriale dhe social kulturore. Ne fushen e ndertimit te rrjeteve inxhinierike te ujesjellesit, te kanalizimeve te ujrave te zeza, te vaditjes dhe kullimit. Ne fushen e ndertimit te rrugeve, urave, hekurudhave . Import eksport, tregti me shumice e pakice te artikujve industriale, elektrike, hidraulike dhe ndertimi". Tregtimin me shumice e pakice te materialeve te ndryshme te ndertimit, qeramike dhe hidrosanitare, hidrotermoizoluese, pllaka per shtrim veshjesh, shitblerje e objekteve te ndertimit, punime duralumini e punime pllaka gipsi etj. Shitblerje me shumice e pakice, eksport import te mallrave te ndryshem industrial, ushqimor, bar bufe, konfeksione, tekstile, paisje elektroshtepiake, artikuj mobilerie dhe mobilime zyrash, artikuj kancelarie, karta telefonike.Ne fushen e ndertimit, projektimin dhe zbatimin duke perfshire por pa u kufizuar, i punimeve inxhinierike topografike dhe hidrologjike. Transport, grumbullim dhe evadim te mbetjeve urbane, pastrim i hapesirave te qyteteve, fshatrave etj, Ndertim I impjanteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Shpime gjeologo inxhinierike, puse e shpime per uje, Punime topogjeodezike, mjedisi, nentokesore etj. Ndertime per N/Stacionet, kabinat e trasnformatoreve linja e TN te mesem dhe shperndarjen e energjise, ndertim impiantesh per prodhimin e energjise. Menaxhim integruar i mbetjeve (Grumbullim, transportim, ruaitie dhe magazinim i mbetjeve).
Other Trade Names: 5D Konstruksion
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 21/01/2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 60 000 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1. Tirane, Kamion Mercedes Benz me targa AB 401 DP

2. Tirane, Kamion, Targa AA371MM, Nr. Lejes Qarkullimit TRDA5709016, Nr.Shasisë WDB67404215340169, Marka Mercedes Benz, Tipi 674, Ngjyra Portokalli, Viti i Prodhimit 1987
Status: Aktiv
License(s): III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: i. Me date 08.03.2022, sipas vendimit u vendos, per Miratimin e dhenies se Barres Siguruese mbi kuotat ne total 100% te kuotave te shoqerise, me te cilat siguron pagesen permbushjen dhe shlyerjen e te gjitha detyrimeve te shoqerise “5D Knstruksion” shpk ndaj Barremarresit RAIFFEISEN BANK sha.
ii. Me date date 08.03.2022, u be Depozitimi i Marreveshjes Siguruese Nr.839Rep., Nr.423Kol., lidhur midis Barremarres/Kredidhenes- RAIFFEISEN BANK sha, Barredhenes/Kredimarres-Shoqeria “5D Konstruksion” shpk, Barredhenes- Nestor Muhametllari, Andreina Muhametllari
Changes
Additions: *** Për Transaksione Thesari me emrin e vjetër të kompanisë "V.A.S. Konstruksion", kliko: Transaksione Thesari 2019 - Në vijmësi
Për Transaksione Thesari me emrin aktual kliko: Transaksione Thesari 2019 - Në vijmësi


Ish-Adresa ndër vite (NIPT-e Sekondare të përfunduara):

1. Tirane, Petrele, Qeha, Ndërtimi i segmentit rrugor nga rreth-rrotullimi Mullet deri te ura ne fshatin Qeha.
2. Tirane, Rruga e Durresit, Segmenti rrugor nga rreth-rrotullimi ''Zogu i Zi'' deri te kryqezimi me rrugen ''Ded Gjon Luli'' (ne unazen e vogel, prane Sheshit Skenderbej).
3. Tirane, Njesia Bashkiake nr.9, Shkolla Hasan Vogli, objekt ne ndertim i ndodhur ne rrugen Hajredin Shtino.
4. Tirane, Farke, Sauk, Njesia Administative Farke, Fshati Sauk, me Nr.Pasurie 359/54, Zona Kadastrale 3266 "Hoteleri Studentore 2 dhe 3 kate me mur Rrethues.
5. Elbasan, Belsh, Trojas, Magazine e ndodhur ne ZK 3647, Nr.pasurise 1/22, Trojas, Belsh, Elbasan.
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga " Andon Zako Çajupi", Qendra Zayed Bussiness Center, seksioni 3 C, D, kati III-të.

Address:
1. Tirane, Blloku i kufizuar nga rruget "Adem Sina", "Hiqmet Buzi", Sauk,Tirane, per ndertim rrjet kanalizimi
2. Tirane, Njesia Administrative nr.6, zona kadastrale nr.8240, me numer pasurie 5/129 ne rrugen Sabaudin Gabrani, si magazine
3. Tirane, "Godine banimi dhe sherbime 3, 5, 7 dhe 8 kate me 1 kat parkim nentoke", ne rrugen "Sali Nivica", Njesia Strukturore TR/79, Njesia Administrative nr.2
4. Tirane, Godine Banimi dhe Sherbimi 7 dhe 8 kat me 2 kat parkim nentoke, Rr.Kahreman Ylli, Zona Kadastrale Nr.8130
5. Tirane, Yzberish, Godine banimi dhe sherbimi 8 dhe 9 kat me 2 kat parkim nentoke, ne rrugen "Joklin Persi"
6. Durres, Objekt per ndertim, Sherbimi Hotelierie prane rruges "Egnatia", Bashkia Durres
7. Tirane, Godine Banimi dhe Sherbime 4 dhe 9 kate me 2 kat parim nëntokë, të ndodhur në rrugën "Zenel Bastari", njësia administrative Nr. 8, njësia strukturore Tr/125

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.06.2022
Akti i themelimit
Kontrate shit-blerje kuotash 27.01.2017
Kontrate shit-blerje kuotash 07.12.2018
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali 20.09.2020
Kontrate shitje kuotash 04.03.2021
Marreveshja Siguruese date 08.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.01.2023
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali 07.12.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.03.2024
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 13.12.2023
Njoftim për shtyp i Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar SPAK datë 09.07.2024 për gjykimin e procedimin penal nr.75, të vitit 2023, Caktimi i Masës së Sigurimit Tatimor
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On goingTransaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 84 979 470,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 122 930 632,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 125 687 046,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 84 861 991,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 2 555 219,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 7 262 707,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 324 130,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:670 291 514,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:507 745 585,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:419 899 866,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:306 720 989,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:69 365 321,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:175 231 613,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:76 945 004,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli