Skip to content

S&L STUDIO
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-02-27 08:49:20
JSON

Tax Registration Number: L61606040D
Administrators: Henri Mahmutllari, Aleksandra Mahmutllari, Mirandi Dado
Scope: Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktivitetet qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, dhe ne vecanti mund te kryeje ne territorin e Republikes se Shqiperise por edhe jashte saj: Kryerja e aktivitetit ne ofrimin e sherbimeve ne fushen e projektimit arkitektonik, konstruktiv, instalimeve, konsulence teknike, kolaudime, supervizion. Kryerja e cdo aktiviteti tjeter mbeshtetes, te nevojshem apo te dobishem dhe i cili mundeson realizimin e qellimit te Shoqerise sipas legjislacionit ne fuqi. Projektime duke perfshire te gjitha fazat nga koncepti, studime fizibiliteti, projekt-ide e me pas te gjitha fazat deri ne zbatimin e tyre final, ne shkallet Makro dhe Micro si Ndertim-Planifikim Territori (Objekte Polifunksionale, Civile-Industriale-Kulturore-Trashegimise Kulturore- Arsimore-Kulti-etj) ,Infrastrukture (Rruge, Hekurudha, Ura, Porte, Aeroporte), Energji (Prodhim dhe Shperndarje), Industri Minerare, Hidrokarbure, Koncesione, Telekomunikacion, Turizmi, Mjedis (Ekspertize dhe Auditim Mjedisor,Vleresime te Ndikimit ne Mjedis, Parqe, Pyje. Plane Menaxhimi, Plane Rehabilitimi, Monitorim i Treguesve Mjedisor, Menaxhim Mbetjesh, Riciklim). Mbikqyrjen, Kolaudimin, Konsulence te specializuar Teknike-Ekonomike- Juridike dhe Menaxhimin e Kontratave te Projekteve te Mesiperme, si me kontraktore vendas apo te huaj, Kontratat FIDIC, Skemat koncesionare. Pergatitje Dokumentacioni, Administrim, Vleresime, Ekspertiza, Analiza, Certifikime, Trajnime, Krijim Database Dixhital ;Vleresimit te pasurive te Paluajteshme; Toke Truall+Ndertese, Toke Bujqesore, Pyll, Kullota, Pafrytshme, Makineri dhe Pajisje. Administrim i objekteve ne bashkepronesi, Ekspertiza dhe Konsulence ne fushen Topogjeodezike. Regjistrime fillestare te Pasurive te Paluajteshme, Objekte te mbrojtjes Lumore, Ujesjellesa, MKZ, Hidroteknike, Gjeologo-Inxhinierike, Mekanike, Elektrike, Elektronike. Auditim Eficence Energjie Paraprake dhe Perfundimtare per Godina Banimi, Industriale, te rendesise strategjike, ESCO, energjise se rinovueshme etj. Projektim-mbikqyrje- kolaudim Impiantesh Eolik, Fotovoltaik dhe Hidrik per prodhimin e energjise elektrike.
Other Trade Names: S&L STUDIO
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 25/03/2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 200 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 3
Male/Female: Mashkull, Femër, Mashkull
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
Changes
Address:

Seat:
Tiranë Njesia bashkiake nr 9, Rruga e Barrikadave, Ndertesa Nr. 11, Shkalla B, Kati 5, Hyrja 8

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.02.2024
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 4 162 378,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 1 151 138,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 2 667 345,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -633 030,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 2 354 217,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 259 200,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -240 323,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:13 875 282,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:6 781 641,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:4 404 177,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:2 497 092,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:4 736 349,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:2 410 921,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:715 464,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Baja / P. Nikolli