Skip to content

"Tirana Parking"
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-06-02 14:09:32
JSON

Tax Registration Number: L61719010E
Administrators: Avni Braçaj
Scope: Në përputhje me kontratën e konçesionit të nënshkruar midis Taiwan sh.p.k dhe Bashkisë Tiranë me datë 26.04.2016 ("Kontrata e Konçesionit"), objekti i veprimtarive të shoqërisë është si më poshtë: projektimi, financimi, ndërtimi, testimi, vënia në punë, operimi e mirëmbajtja e një parkimi nëntokësor në parkun "Rinia", si dhe në përfundim të afatit të konçesionit transferimi i parkimit nëntokësor në parkun "Rinia", Tiranë, tek Bashkia Tiranë apo tek çdo autoritet tjetër kompetent në përputhje me Kontratën e Konçesionit dhe legjislacionin e zbatueshëm; ofrim dhe shfrytëzim të shërbimit të parkimit nëntokësor, në zbatim të kontratës së Konçesionit dhe legjislacionit të zbatueshëm; si dhe veprimtari ekonomike të tjera funksionalisht të lidhura me veprimtaritë e mësipërme. Në përputhje me legjislacionin shqiptar, në mënyrë që të arrihet qëllimi i sipërpërmendur, shoqëria mund: të kryejë çdo transaksion dhe me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, dhënie-marrje me qira, të vendosë pengje dhe barrë hipotekare; aktivitete këto të konsideruara si të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e Shoqërisë dhe që nuk tejkalojnë në masë aktivitetet kryesore, të cituara më sipër dhe nuk bien në kundërshtim me Kontratën e Konçesionit; të blejë në mënyrë direket apo indirekte, kuota të shoqërive të tjera që kanë një objekt të përafërt me atë të shoqërisë, në Shqipëri ose jashtë shtetit; të kryeje çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm ose i domosdoshëm për të arritur qëllimin e aktivitetit të saj. Shoqëria duhet të kryejë çdo aktivitet që përfshihet në objektin e saj, në lidhje dhe që e favorizon atë.
Other Trade Names: "Tirana Parking"
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 12/05/2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: T A I W A N sh.p.k është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28.05.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi NIPT K32022001U, me seli në Tiranë, rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit, Parku Rinia, Kompleksi Taiwan, me administrator Avni Braçaj. Ortaket e shoqerise jane: Avni Braçaj me 10% te kapitalit, Apostol Goci dhe Albano Aliko me 5% te kapitalit secili, Besnik Sulaj me 80% te kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.06.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 25.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 02.06.2022 Pronaret perfitues te subjektit "Tirana Parking" zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Besnik Sulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues per 80% te pronesise pasi zoteron 80% te kapitalit te T A I W A N shpk. Data e percaktimit si pronar perfitues: 12.05.2016.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Nr. 10, Rruga Ibrahim Rugova, Parku Rinia, Kompleksi Taiwan.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (03.01.2019)
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/ A.Baja