Skip to content

T A I W A N Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-05 12:26:16
JSON

Tax Registration Number: K32022001U
Administrators: Avni Braçaj
Scope: Aktivitet në fushën e tregtisë së bareve, restoranteve e hotelerisë duke përfshirë këtu të gjitha ambientet argëtuese, disko, klube nate e lojëra të ndryshme argëtuese në funksion të tyre, lojëra të ndryshme argëtuese si bilardo apo video game etj. Veprimtari në fushën tregtare, shitje me shumicë dhe pakicë të mallrave ushqimore, industriale dhe bujqësore. Ndërtimi, mirëmbajtja dhe administrimi i parkingjeve. Tregtim me pakicë të karburanteve, lubrifikanteve dhe gazit të lëngshëm.
Other Trade Names: T A I W A N
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 28/05/2001
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 2 509 253 000,00
Shares: 4
Child Company: "Tirana Parking", nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 12/05/2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L61719010E, me adrese ne Tirane, Njesia Nr. 10, Rruga Ibrahim Rugova, Parku Rinia, Kompleksi Taiwan, me administrator Avni Braçaj. T A I W A N shpk zoteron 100% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 16.03.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Legal Cases: I. Me date 02.09.2011, me ane te Urdhrit Nr.407-11/Regj Nr.8063/Prot, lëshuar nga zyra e Sherbimit Permbarimor “ZIG” shpk, u vendos masa e sekuestros konservative në aktivet e palës debitore përsa i përket shoqërisë "Taiwan " shpk me NUIS( NIPT)- Numri unik i identifikimit të subjektit, K32022001U. Aktivet do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdheresë të dytë.

II. Me date 17.12.2012, me ane te urdhrit Nr.15865 Prot., Nr.Dosje 930, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, u urdherua vendosja e sekuestros mbi kuotat qe zoterojne debitoret qe perbejne ne total 100% te kuotave ne shoqerine T A I W A N sh.p.k, Z. Besnik Sulo Sulaj 80%, Z.Albano Rashat Aliko 5%, Z.Apostol Miho Goci 5% dhe Z. Avni Ferrik Braçaj 10% ne shoqerine T A I W A N sh.p.k me NUIS(NIPT) K32022001U me perfaqesues ligjor Z. Avni Braçaj duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

III. Me date 17.12.2012, me ane te urdhrit Nr.15866 Prot, Nr.930 Dosje, leshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, u urdherua vendosja e sekuestros mbi kuotat e debitorit Shoqeria “T A I W A N” sh.p.k, me perfaqesues z.Avni Bracaj, me NIPT K32022001U si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

IV. Me date 26.12.2012, me ane te Urdhrit Nr.439/8 i Aktit, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat BESNIK BAJRAKTARI, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet që zotëron debitori Besnik Sulaj, në shoqëritë tregtare të regjistruara pranë QKR, duke mos lejuar kryerjen e veprimeve që kanë të bëjnë me tjetërsimin e kuotave/aksioneve (nëpermjet shitjes, dhurimit, shkëmbimit apo ndonjë veprim tjetër disponimi), ndalimin e zvogëlimit të kapitalit në shoqëritë ku debitori Besnik Sulaj eshte ortak apo aksionar, pengimin e regjistrimit të kontratave që kanë të bëjnë me vendosjen e pengut apo barrës mbi këto kuota apo aksione.

V. Me date 26.12.2012, me ane te Urdhrit per vendosjen e sekuestros mbi kuotat e debitorit nr. 16139 Prot, nr. Dosje 930 dt. te Shoqerise Permbaruese Private "E.P.S.A" sh.p.k, u urdherua vendosja e sekuestros mbi kuotat qe zoteron ne çdo subjekt tregtar debitorit: Besnik Sulaj, Albano Aliko, Apostol Goçi, Avni Braçaj, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

VI. Me date 06.02.2013, me ane te urdherave Nr. 1380 Prot dhe Nr. 1387 Prot date 06.02.2013 leshuar nga shoqeria permbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k, u vendos sekuestro mbi kuotat qe zoteron ne cdo subjekt tregtar debitori Klaudio Apostol Goçi, Apostol Miho Goçi, Albano Rexhat Aliko, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota. Me date 06.02.2013, me ane te urdherave Nr. 1390 Prot dhe Nr. 1398 Prot date 06.02.2013, leshuar nga shoqeria permbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k, u vendos sekuestro mbi kuotat qe zoteron ne cdo subjekt tregtar debitori, Apostol Miho Goçi, Albano Rexhat Aliko, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

VII. Me date 22.02.2013, me ane te Urdhrit Nr.2003 Prot Nr.2010 Prot, Nr.2013 Prot, lëshuar nga Shoqëria permbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k, u urdherua vendosja e sekuestros mbi kuotat qe zoteron ne cdo subjekt tregtar debitori Apostol Goçi dhe Albano Aliko si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota".

VIII. Me date 19.09.2013, me ane te urdherit Nr.2301 Prot Nr. 1040 Regj, te leshuar nga shoqeria permbarimore "BSA", u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat qe zoteron Z. Apostol Miho Goci ne shoqerine "TAIWAN" Sh.p.k me NUIS(NIPT) K32022001U ne shoqerine "Global Petroleum Albania" sh.p.k me NUIS(NIPT) J91923003C ne shoqerine "GLOBAL"sh.p.k me NUIS(NIPT) J7151004F ne shoqerine "A-3"sh.p.k me NUIS(NIPT) K71925003L ne shoqerine "B3A" sh.p.k me NUIS(NIPT) K92206029H dhe mos kryerjen e as edhe nje veprimi tjeter qe ndryshone te dhenat ne regjistrin tregatere

IX. Me date 21.11.2013, me ane te Urdhrit Nr.2768 Prot., Nr.1040 Prot, lëshuar nga Shoqëria “Bailiff Services Albania”, u urdherua vendosja e sekuestros konservative vetëm në kuotat që zotëron Apostol Miho Goci në shoqërinë “TAIWAN” sh.p.k., duke mos lejuar tjetërsimin e kuotave të tij, si dhe lejimin e shoqërisë “TAIWAN” sh.p.k., që të kryejë veprime që mund të ndryshojnë të dhënat në regjistrin tregtar.

X. Me date 08.08.2014, me ane te urdherave Nr.7601 Prot. Nr. 373 Dosje, date dhe Nr.7607 Prot. Nr. 375 Dosje, date 08.08.2014, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, u urdherua te bllokohen kuotat/aksionet dhe te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitoret, shoqeria T A I W A N sh.p.k pajisur me NUIS (NIPT) - K32022001U dhe Besnik Sulaj, Apostol Goci, Albano Aliko, Avni Braçaj deri ne nje urdher te dyte nga permbaruesi gjyqesor.

XI. Me date 17.12.2014, me ane te urdhrit Nr. 11417 Prot, leshuar nga shoqeria permbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k , per heqjen e mases se sekuestros nga kuotat e shoqerise "Taiwan" sh.p.k me NUIS (NIPT) K32022001U, te bllokuar me shkresen Nr. 15865 Prot. date 17.12.2012, Nr. 1201 Prot. date 31.03.2013 dhe te gjitha shkresat te shoqerise permbarimore private "E.P.S.A" sh.p.k, pasi debitori ka shlyer detyrimin per te cilin eshte kerkuar bllokimi i dokumentacionit.

XII. Me date 27.07.2015, me ane te urdhrit Nr.290/9 Prot., Nr.290 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “3H” shpk, u urdherua bllokimi i kuotave dhe e të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i aksioneve nga debitori Z.Besnik Sulaj, me NUIS (NIPT) K32022001U.

XIII. Me date 05.01.2016, me ane te urdhrit Nr.3-Prot, Nr.1040-Regj, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ Bailiff Services Albania " sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative vendosur mbi aktivet qe zoteron shoqeria “T A I W A N” sh.p.k, me (NUIS) Nipt K32022001U, depozitimi i Urdhrit Nr.2768 Prot., Nr.1040 Prot., datë 21.11.2013.

XIV. Me date 13.01.2016, me ane te urdhrit Nr.336 Prot, Nr.3550, protokolluar nga QKR me Nr.398 Prot., date 14.01.2016, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “Strati Bailiff’S Service", drejtuar QKR, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet që dorezanesit Z.Albano Aliko dhe Z.Apostol Goci zoterojne në shoqërinë “Taiwan” sh.p.k., me NIPT K32022001U. Keto aktive do te qendrojne te bllokuara deri ne nje urdher te dyte.

XV. Me date 15.01.2016, me ane te urdhrit Nr. 3552 Nr.570 Prot, protokolluar nga QKR me Nr.495 Prot., date 18.01.2016, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “Strati Bailiff’s Service” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet që dorëzanësit Z. Albano Aliko dhe Z. Apostol Goci , zotërojnë në shoqërinë “Taiwan” shpk,me Nuis (Nipt) K32022001U

XVI. Me date 15.01.2016, me ane te urdhrit Nr. 3551 Nr.569 Prot, protokolluar nga QKR me Nr.496 Prot., date 18.01.2016, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “Strati Bailiff’s Service” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet që dorëzanësit Z. Albano Aliko dhe Z. Apostol Goci , zotërojnë në shoqërinë “Taiwan” shpk,me Nuis (Nipt)K32022001U.

XVII. Me date 20.01.2016, me ane te Urdhërit Nr.832/8 Prot., Nr.832 Regj, protokolluar nga QKR me Nr.620 Prot., date 20.01.2016, "Për Venien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "JUS", drejtuar QKR-se, u urdherua venia e sekuestros mbi kuotat dhe te drejtat e debitorit Besnik ne Sulaj ne shoqerine Taiwan me NIPT-K32022001U,qe rrjedhin nga zoterimi I kuotave per Shumen e detyrimit prej 442,000 Euro, si dhe tarifen e plote permbarimore ne shumen 2,033,278 leke.

XVIII. Me date 29.02.2016, me ane te Shkreses percjellese Nr.363/21 Prot, leshuar nga Studio Permbarimore L.D.C, protokolluar nga QKR me Nr.2435 Prot., date 09.03.2016, drejtuar QKR-se, eshte derguar Vendimi per Pushimin e Ekzekutimit te titullit ekzekutiv vendimi gjyqesor Nr.2602 date 31.03.2015 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, per heqjen e sekuestros konservative mbi kuotat e pales debitore Besnik Sulaj, i biri i Sulos, aksioner ne subjektet e identifikuara me NIPT-et: K32022001U, L02310023U, L41917003P, L12113009S, K82005016K, K91902013U. Kjo ceshtje eshte transferuar me Vendimin per Transferimin e Ceshtjes Permbarimore Nr.290/13 Prot., date 18.01.2016 nga Shoqeria e Permbarimit Privat “3H” shpk me permbarues gjyqesor Haxhi Ismaili. Me date 29.02.2016, me ane te vendimit Nr.363/12 Pro, leshuar nga Studio Permbarimore L.D.C., “Per Pushimin e Ekzekutimit” drejtuar QKR, u vendos pushimi i ekzekutimit te titullit ekzekutiv vendimi gjyqesor Nr.2602 date 31.03.2015 I Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

XIX. Me date 26.11.2016, me ane te Urdhërit Nr.719/11 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 10487 Prot, date 02.12.2016 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "ALBASE", drejtuar QKB, u urdherua vendosja e masës sekuestro konservative ne llogarine e pales debitore Shoqeria "TAIWAN" Shpk me NUIS K32022001U me Administrator Avni Kerik Braçaj.

XX. Me date 01.02.2017, me ane te Urdhërit Nr.728 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 1565 Prot, date 02.02.2017 "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"EPSA", drejtuar QKB, u urdherua heqja e masës sekuestro konservative ne kuotat/aktivet e pales "Taiwan" Shpk me perfaqesues ligjor Avni Braçaj dhe NIPT K32022001U, te derguar me shkresen tone Nr.7607 Prot., date 08.08.2014.

XXI. Me date 10.04.2017, me ane te Urdhrit Nr. 4031 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore "Strati Bailiff's Service" Shpk, u vendos masa e sekuestros konservative mbi aktivet e zoteruara nga pala debitore: Besnik Sulaj, prane shoqerise "TAIWAN" Shpk, me NUIS (NIPT) K32022001U.

XXII. Me date 05.06.2017, me ane te Urdhrit Nr. 06486 Prot, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG", u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore qe Apostol Goci zoteron në subjektin T A I W A N me NIPT K32022001U dhe në kuotat që Apostol Goci zotëron në Shoqëri të tjera të regjistruara pranë jush. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë nga ana jonë.

XXIII. Me date 27.11.2017, me ane te Urdhrit Nr.603/5Prot, protokolluar nga QKB me Nr.17013 Prot., date 07.12.2017 lëshuar nga Zyra Permbarimore E.G Bailiff Service, drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga pala debitore shoqeria “TAIWAN” SH.P.K, me NUIS-K32022001U me administrator Z.Avni Braçaj.

XXIV. Me date 11.12.2017, me ane te Urdhrit Nr. 4437 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore "Bailiff Services Albania" Shpk, u vendos masa e sekuestros konservative ne kuotat/aksionet e pales debitore, shoqeria "TAIWAN" shpk, me NUIS (NIPT) K32022001U, ne masen 5 % te aksioneve ne pronesi te Albano Aliko, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte nga shoqeria permbarimore.

XXV. Me date 11.03.2019, me ane te Urdhrit Nr. 5533 Prot, lëshuar nga "Shërbimi Përmbarimor ASTREA", u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore "T A I W A N" sh.p.k me NIPT K32022001U.

XXVI. Me date 23.07.2019, me ane te Urdhrit Nr.1684 Prot, lëshuar nga Shoqëria “BAILIFF SERVICES ALBANIA” SHPK., protokolluar nga QKR me Nr. 10198 Prot., datë 25.07.2019, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative të urdhëruar me shkresën nr. 4437 Prot, date 11.12.2017 si dhe çdo shkresë tjetër të shoqërisë “BAILIFF SERVICES ALBANIA” me anë të së cilës është urdhëruar vendosja e masës së sekuestros mbi aktivet e pales debitore: Shoqërisë “TAIWAN” SHPK me NIPT K32022001U.

XXVII. Me date 08.11.2019, me ane te Urdhërit Nr. 7466 Prot., Nr.16-19 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.14228 Prot., datë 11.11.2019, lëshuar nga "Shërbimi Përmbarimor ASTREA" sh.p.k., u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative, të vendosur me anë të Urdhërit Nr. 5533 Prot., datë 11.03.2019, mbi aktivet e palës debitore "T A I W A N" sh.p.k., me Nuis (Nipt)- K32022001U.

XXVIII. Me date 12.11.2019, me ane te Urdhrit Nr.9802 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.14492 Prot., date 18.11.2019 lëshuar nga Zyra Permbarimore E.G Bailiff Service, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga pala debitore shoqeria “TAIWAN” SH.P.K., me NUIS-K32022001U, vendosur me shkresen Nr.603/5Prot., datë 27.11.2017.

XXIX. Me date 21.11.2019, me ane te Urdhrit nr. 4794Prot., Nr. 535Dosje, lëshuar nga Gelas Yzo përmbarues gjyqësore pranë shoqërisë Përmbarimore private “EPSA” sh.p.k, protokolluar nga QKB me nr. 14722Prot., datë 25.11.2019, u urdherua heqja e bllokimit te kuotave/aksioneve dhe e te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi I kuotave per debitorin Apostol Goci, Albano Aliko te kerkuar me shkresen Nr.2013Prot., datë 22.02.2013.

XXX. Me date 08.11.2019, me ane te Urdhrit Nr. 719/22 Prot , Nr. 719/D, protokolluar në QKB me Nr. 2271 Prot datë 17.02.2020, leshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ALBASE” shpk, u urdherua heqja e sekuestros konservative mbi kuotat e shoqërisë “TAIWAN”shpk me NUIS K32022001U me administrator Avni Braçaj. U leshua urdhri i ekzekutimit për deklaratën noteriale Nr. 825 Rep, Nr. 270 Kol datë 09.04.2013( 690.000 Euro+ 2.597.941 lekë) e konfirmuar pasi kreditori dhe debitori kanë bërë akt marrëveshje Nr. 953 rep Nr. 183 Kol datë 25.03.2019 dhe me datë 08..11.2019 është kryer një derdhje në shumën 50.000 Euro dhe 100.000 lekë në llogarinë e shoqërisë përmbarimore gjyqësore private “ALBSE”shpk Tiranë.

XXXI. Me date 03.07.2020, me ane te urdhrit Nr.2012 Prot., Nr.207, 208 Dosje, leshuar nga Shoqeria Permbarimore “EPSA”. protokolluar ne QKB me Nr.5857 Prot., date 06.07.2020 me ane te se ciles eshte urdheruar: Bllokimi i kuotave/aksioneve dhe e te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitoret Apostol Goci, Alban Aliko ne subjektin “Taiwan” SHPK, me administrator Avni Bracaj me Nuis(Nipt) K32022001U.

XXXII. Me date 27.05.2022, eshte depozituar Marreveshja e Barres Siguruese Nr rep.2962 Nr. kol.1374, ndermjet Bankes Amerikane te Investimeve SHA dhe T A I W A N shpk.

XXXIII. Me date 19.08.2022, eshte depozituar Urdhri Nr.1888 Prot, leshuar nga Zyra e Permbarimit Privat “ASTREA”, ku eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet/kapitalin/aksionet e dorezanesit Apostol Mihal Goçi, te zoteruara prane shoqerise "T A I W A N" SHPK pajisur NUIS (NIPT) - K32022001U, ne masen 5% te kapitalit te zoteruar, duke ndaluar tjetersimin, kalimin dhe çdo veprim tjeter te administratorit, deri ne nje urdher te dyte te Permbaruesit Gjyqesor.

XXXIV.Me date 05.09.2022, eshte depozituar urdheri Nr.401618 Prot, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Fatos Alimadhi, ku është urdhëruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat e pales debitore Albano Reshat Aliko prane subjektit T A I W A N SHPK me NIPT- K32022001U.Aktivet e mesiperme do te qendrojne te bblokuara deri ne nje urdherese te dyte nga ana jone.

XXXV. Me date 05.09.2022, eshte depozituar Urdhëri Nr.438818, protokolluar nga QKB me Nr.27367 Prot., datë 17.10.2022, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Fatos Alimadhi”, ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore Apostol Goci pranë subjektit shoqëria “T A I W A N” SH.P.K., me Nuis (Nipt)- K32022001U, deri në një urdhër të dytë.

Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, Parku Rinia, Kompleksi Taiwan

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 16.03.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje date 15.09.2003
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 18.07.2012
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 05.12.2011
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 28.12.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2024
Marreveshje Siguruese date 27.05.2022
Urdher per vendosjen e mases se sekuestros konservative date 19.08.2022
Urdher per vendosjen e mases se sekuestros konservative date 05.09.2022
Urdher per vendosjen e mases se sekuestros konservative date 05.09.2022
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -583 095,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 217 468,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 139 430,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 198 602,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 152 894,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 118 259,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 125 329,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 105 515,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 7 293,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 49 276,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 51 086,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:249 498,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:257 365,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:194 665,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:453 965,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:397 035,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:377 572,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:398 479,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:312 536,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 162 020,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 207 967,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 225 380,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani