Skip to content

Kastrati Construction (Ish DownTown 1)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-02-09 09:30:54
JSON

Tax Registration Number: L61723012R
Administrators: Viron Hamzai
Scope: Investimi me qellim zhvillimin, ndertimin, administrimin dhe shitjen e njc godine multifunksionale banimi dhe sherbimesh si nje Projekt i Shoqerise ("Projekti") me vendndodhje tek: Blv. Bajram Curri ne krah te European Trade Center (ETC), Tirane. Kryerja e aktiviteteve, per te eilat nevojiten leje, licenca dhe/ose autorizime perkatese, do te behet pas marrjes se ketyre lejeve, licencave dhe/ose autorizimeve. Ndërtim, Projektim, konsulencë, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit. Import-eksport i te gjithe llojeve te materialeve dhe makinerive të ndërtimit. Ndertim, permiresim, mirembajtje te rrugeve, autostradave, mbikalimeve dhe nenkalimeve, urave,tuneleve, porteve, aeroporteve, digave, hidrocentraleve dhe veprave te tjera te infrastruktures, si dhe kryerjen e çdo aktiviteti tjeter te nevojshem, ndihmes apo plotesues ne funksion te objektit kryesor te shoqerise.Formimin profesional per sigurine dhe shendetin ne pune.
Other Trade Names: Kastrati Construction
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 18/05/2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 181 400 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: KASTRATI GROUP, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30.04.2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese ne Durres, Lagja 14, Rruga "Tiranes", ura e "Dajlanit", me administrator Gani Kastrati. Ortak i vetem i shoqerise eshte Shefqet Kastrati me 100% te kapitalit (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.02.2021)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): X.2.B - Formim profesional
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi Bajram Curri, Nr.Pasurie 2/339, Vol.48, fq.105, ZK 8160

Website:
http://www.kastraticonstruction.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 09.02.2022
Akti i themelimit
Kontrate transferim kuotash date 17.02.2018
Kontrate shit-blerje kuotash date 09.05.2017
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 04.05.2020
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 54 504 870,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 19 535 381,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -13 798 056,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -12 306 641,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -1 860 784,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 635 401 257,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 158 609 096,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:126 717 338,00
Worked By : A.Lala