Skip to content

MBROJTJA DHE SHPËTIMI NGA ZJARRI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-10-19 08:47:05
JSON

Tax Registration Number: L62102007V
Administrators: Safet Hoxhalli
Scope: Aktivitet në fushén e ndërtimit, sigurise dhe mbrojtjes civile: Hartimi i projekteve te mbrojtjes nga zjarri, relacione teknike perkatese per te gjitha llojet e ndertimevesidhe zbatimi i tyre.Hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. Dhenia e asistences teknike dhe trajnimi i punonjesve per sigurine. Sherbime ekspertize dhe profesionale te mbrojtjes civile. Sherbime te ruajtjes dhe sigurise fizike,te personave,objekteve dhe veprimtarive .(SHRSF). Import dhe tregtim me shumice dhe pakice te paisjeve dhe lendeve qe nevoiten per shuarjen e zjarreve dhe shpetimin. Tregtim dhe shitje me shumice dhe pakice te mallrave te ndryshme elektrike,hidraulike,elektronike,ndertimi,makineri,automjete zjarrfikese e paisje per stervitje. Mirèmbajtjajnstalimi i sistemeve per sigurinè nga zjarri dhe shpetimin. Kolaudime,riparime,mbushje dhe sherbime te paisjeve dhe mjeteve per mbrojtjen nga zjarri dhe shpetimin. Trajnime dhe kurse profesionale per çdo punonjes ne fushen e sigurise teknike, sigurise dhe shendetit ne pune, mbrojtjes nga zjarri, perdorimin e pajisjeve dhe mjeteve zjarrfikese. Ofrim konsulence menaxhimi dhe hartimi i dokumentit te vleresimit te riskut per çdo pozicion pune. Ofrime sherbimesh dhe keshillime per krijimin e sistemit parandalues nga rreziku i renies se zjarrit dhe planin e evakuimit. Keshilla dhe sherbime te jashtme te specializuara, sherbime shendetesore, mjeksia e punes, ergonomia, higjena industriale, aspekte psiko-sociale te punes dhe dhenia e ndihmes se pare. Tregti te mjeteve dhe veshjeve te punes dhe te veshjeve per mbrojtjen nga zjarri. Sigurimi i organizimit te vendit te punes dhe mjeteve te nevojshme mbrojtese. Informimi, keshillimi dhe trajnimi profesional i punemarresve dhe perfaqesueve te tjere, integrimi dhe dhenia e keshillimit ne perdorimin dhe futjen e teknologjive te reja, duke vene ne dukje pasojat e tyre per sigurine dhe shendetin e punemarresve. Kurse te formimit profesional ne fushat: Siguria dhe shendeti ne pune. Mbrojtja nga zjarri.
Other Trade Names: MBROJTJA DHE SHPËTIMI NGA ZJARRI
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 26.08.2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
X.2.B - Formim profesional
Changes
Address:

Seat:
Tirane, "Gurten " sh.p.k, Rruga e Kavajes , Nr 116

Address:
Tirane, Rruga" Artan Lenja", Hyrja Nr.1, Zone Kadastrale Nr.8210, Nr.Pasurie 1/301-N3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.10.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Financial Documents: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 97 740,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 163 107,00
Worked By : L.Kanani