Skip to content

SAM-ARS 2016
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-07-10 14:48:11
JSON

Tax Registration Number: L62629204V
Administrators: Arlind Muça
Scope: Importimi,eksportimi dhe tregetimi me shumice e pakice brenda dhe jashte vendit te gjitha llojeve e materialeve te ndertimit ,metaleve me ngjyre dhe te zeza,skrap, te materialeve industriale,spitalore,kompiuterike, blegtorale, bujqesore,materialeve te para,materialeve drusore e mobiljeve,te gjitha llojeve,tipeve,markave te : lendeve te para, lendeve ndihmese, materialeve, pajisjeve, veglave, instrumentave, makinerive,pjeseve te ndertimit,per vete dhe per te trete te cdo lloji malli. Import export dhe tregetim me shumice e pakice te artikujve te ndryshem ushqimore,elektrike, hidraulike, shtepiake, kompiuterike, kancelari, materiale ndertimi e hidrosanitare, detergjente, pjese kembimi e makineri te cdo lloji,pajisje teknologjike, impiante elektrike,hidraulike, etj. Ndertim i banesave ne pergjithesi,duke perfshire dhe banesat me fondet e shtetit, me kredi bankare apo banesa private. Ndertime civile dhe ekonomike, industriale, turistike, riasfaltime rrugesh dhe autostradash punime te sinajlizimit, vijezimit rrugor. Ndertime veprash te medha hidroteknike,portuale , aereoportuale e te kantiereve detare, puse, cpime gjeologo 2 inxhinierike, cpime per uje. Administrim i guroreve, impianteve te betonit,impianteve te konglometrave bitumin ose dhe te copezimit. Sherbime te natyres se projektimeve,rilevime topografike, drejtimit dhe ndihmes teknike te punimeve ,etj.. Punime dheu, sistemime, terracime terrenesh, vepra kullimi e vaditese etj., ujesjellesa kanalizime etj. Importimi,eksportimi dhe tregetimi me shumice e pakice brenda dhe jashte vendit te mjeteve transportuese mallrash dhe udhetaresh,ngritese transportuese te te gjitha llojeve,kapaciteteve, tonazheve, tipeve,markave per te gjithe sferat e jetes se vendit dhe mbrojtejen,si dhe te pjeseve te kembimit,gomave. Transport udhetaresh dhe mallrash. Punime ne sektorin pyjor dhe mbareshtim te pyjeve. Peme dekorative kultivimi i tyre, kryerjen e sherbimit te gjelberimit. Tregetim me shumice e pakice te lendeve djegese, druve te zjarrit. Riparim sherbim, tregetim te ndryshme per pajisje elektrike, elektromekanike, elektromjekesore, pompa, ashensore, etj. Sherbime e pastrime, dizinfektimi 3D ne ambiente te brendeshme dhe te jashteme,mbetje spitalore, konfeksione,materiale te buta.
Other Trade Names: SAM-ARS 2016
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 25/02/2016
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Me date 06.06.2019, me ane te shkreses Nr. 5697/3 Prot, leshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Elbasan, Drejtoria e Mbledhjes me Force, u urdherua vendosja e mases se sigurimit tatimor ndaj pales debitore " SAM-ARS 2016" shpk me Nipt L62629204V per moslikujdimin e detyrimeve tatimore ne masen 283 027 leke, dhe te mos lejoje tjetersimin mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin ketij subjekti.
Changes
Address:

Seat:
Elbasan Lagjja Luigj Gurakuqi, bulevardi Qemal Stafa, pasuria nr.1/66, volumi 15, faqe 155, zona kadastrale nr.8521.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.07.2021
Akti i themelimit
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On goingTransaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -260 536,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 510 343,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:3 235 060,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:4 305 414,00
Worked By : A.Lala