Skip to content

Shkëlqim Kurti
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-07-16 13:09:44
JSON

Tax Registration Number: L67109401T
Administrators:
Scope: Organizim eventesh, tregtim me pakicë dhe shumicë të gomave të reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim dhe tregtim të veshjeve popullore si dhe atyre artistike. Prodhim, tregtim, montim, eksport reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash të përdorura dhe pjesë këmbimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada xhami etj. Tregtim, import-eksport të pijeve alkolike, mallrave ushqimore. Shërbime portuale, riparime, mirëmbajtje të mjeteve portuale. Lyerje të të gjitha llojeve. Shërbime portare, ndërkombëtare, shitje biletash trageti, avioni dhe autobusi. Shërbime automjetesh karroatrec. Furnizim me ujë si dhe pastrim i mbeturinave në zonat portuale dhe të mbejteve detare. Dekor, ndriçim dhe sinjalizim urban. Prodhim bujqësor, blegtoral dhe rritje kafshësh. Pastrim dhe mirëmbajtje pyjesh, kullotash, mbjellje pemësh, dru frutore, peine dekui alive, pemë të ndryshme pyjore, si dhe pesticide. Ndërtim dhe rikonstruksione të ndryshme. Shërbim i shpejtë ushqimor, fast-food. Transport mallrash dhe udhëtarësh. Barna dhe materiale mjekim kite dhe reagente të ndryshme. Përpunim i mbetjeve spitalore, blerje enë guzhine dhe pajisje të tjera. Shërbime dhe pastrime fasadash. Pastrimi i ujrave të bardha dhe të zeza, pastrimi i puseve të ujit etj. Blerje dhe shitje të materialeve elektronike dhe teknologjike dhe karburanteve. Tregti me pakicë të artikujve higjenosanitare, elektrike, hidraulike, materiale ndërtimi dhe artikuj të ndryshëm. Pjesë këmbimi dhe automjete të përdorura. Organizim eventesh dhe festash të ndryshme. Shërbim hoteli, restoranti, bari. Prodhim dhe tregtim pemë frutore, dekorative, lule, vazo, pleh organik dhe kimik. Prodhim dhe tregtim i farërave dhe fidanëve. Materiale dezinfektimi, deratizimi, dezinsektikim, material pastrimi. Materiale didaktike mësimore, axhusterie etj. Prodhim dhe tregtim i materialeve restauruese, konservuese dhe i solucioneve të veprave të artit dhe monumenteve historike. Shërbime mirëmbajtje, ndërrim pjesësh të motogjeneratorit. Blerje enë kuzhine dhe pajisje të tjera. Pastrim i i kanaleve të ujrave të bardha dhe të zeza, pastrimi i puseve të ujit etj. Tregtim, kolaudim dhe rimbushje i mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit. Ofrimi i shërbimeve grafike dhe prodhime të ndryshme. Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve të buta për spitale, polici, kulinari etj. Pajisje elektronike hardweri TIK. Përpunim druri, duralumini, metali, plastike. Tregti dhe shërbime me bojra, llak dhe solucione të ndryshme. Blerje artikuj sportive dhe gjimnastikore. Tregtim me pakicë dhe shumicë të gomave të reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, montim, eksport reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash të përdorura dhe pjesë këmbimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada xhami etj. Tregtim, import eksport të pijeve alkolike, mallrave ushqimore. Shërbime portuale, riparime, mirëmbajtje të mjeteve portuale. Lyerje të të gjitha llojeve. Shërbime postare, ndërkombëtare, shitje biletash trageti, avioni dhe autobusi. Shërbime automjetesh me karrotrec. Furnizim me ujë si dhe pastrim i mbeturinave në zonat portuale dhe të mjeteve detare. Dekor, ndriçim dhe sinjalizim urban. Prodhime bujqësore, blegtorale dhe rritje kafshësh. Pastrim dhe mirëmbajtje pyjesh, kullotash, mbjellje pemësh, dru frutorë, pemë dekoratike, pemë të ndryshme pyjore. Ndërtim dhe rikonstruksione të ndryshme. Transport mallrash dhe udhëtarësh. Barna dhe materiale mjekësore dhe reagent të ndryshëm. Përpunimi i mbetjeve spitalore. Agjensi Turistike. Shërbime për udhëtime ajrore detare e tokësore, rezervime dhe përgatitje biletash. Shërbime në fushën e Turizmit si udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendi. Organizimi i udhëtimeve për qëllime biznezi, turne dhe pushime. Agjensi për prerjen e siguracioneve të makinave dhe produkteve të agjensive të sigurimeve. Shërbim transporti brenda dhe jashtë vendit, taksi, mikrobuze, autobuze tj. Transport ndërkombëtare udhëtarësh, agjent për trasferimin e parave në emër dhe për llogari të një subjekti jo-bankë, Tregtim atrikuj promocional. Agjensi Imobililiare. Automjete me qera. Pllaka dhe pajisje hidraulike, hidrosanitare e termosanitare. Mallra industrial të lëndëve të para e materialeve të ndërtimit si dhe makineri ndërtimi e pjesë këmbimi për to. Servise për automjete të llojeve dhe tonazheve të ndryshme. Grumbullim dhe shitje skrapi. Agjensi doganore. Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit. Autoshkollë. Shërbime Interneti. Materiale për punime serigrafie, grafike, skulpturë dhe pikturë.
Other Trade Names: MBARESIA
Legal Form: Person Fizik
Foundation Year: 09.09.2016
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Type of Ownership: Private
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Dibër, Shupenzë, Lagjia Shupenz, Rruga Nacionale Bilqize-Shupenz, ndërtesë te Zona Kadastrale 3444, Nr.Pasurie 103+2-2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 16.07.2021
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 700 135,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 633 554,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 542 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:16 579 352,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:18 964 908,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:10 842 000,00
Worked By : A.Lala