Skip to content

STUDIO SERVICES D&S ( ish "STUDIO SERVICES " K - SA"")
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-09 10:09:12
JSON

Tax Registration Number: L71305518R
Administrators: Diana Dedja, Kamerion Salillari; Bashkim Salillari
Scope: Projektim, Mbikqyrje dhe Kolaudim të punimeve të ndërtimit apo të çdo fushe qoftë kjo sipas liçencës përkatëse. Zhvillimin e veprimtarisë ndërtimore dhe të rikonstruksionit sipas liçensës së shoqërisë. Shoqëri Hidroteknike, Prova/analiza laboratorike për materialet e ndërtimit dhe strukturën ndërtimore,veprimtari në restaurime të monumenteve të trashëgimisë kulturore. Veprimtari Arkeologjike, Shërbimin e Projektimit, Mbikqyrjes, Kolaudim dhe të Zbatimit në Auditimit të Energjisë në ndërtesa, proçese industriale, transportit dhe të Menaxherit të Auditimit Energjitik, Shoqëri ESCO, Veprimtari të Studim Projektimit, Zbatim Mbikqyrje dhe Kolaudim të Sismologjisë, Gjeologjisë dhe Hidrogjeologjisë Inxhenjerike, etj. Projektim, Mirëmbajtje, Kolaudim dhe Çertifikim të impianteve ngritëse dhe transportuese (ashensor, shkallë lëvizëse etj) Shërbime higjeno-sanitare. Projektim, mirëmbajtje, kolaudim dhe Çertifikim të impianteve Elektrik. Shërbime ekspertize: Studim dhe përgatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave të çdo lloji. Kodi 1.2 A. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të mbrojtjes civile sipas grupit të liçencave Kodi 1.2.A. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore bazë. Shpues profesionist për ujë Kodi III.7.B. Vlerësim të pasurive të paluajtshme Tokë-Truall, Tokë-Arë, Ndërtesa. Hartimin e Raporteve Paraprake dhe të Thelluar të VNM së. Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis dhe Auditim Mjedisor Kodi III.2.A; Shërbime të matjeve së cilcisë të zhurmës të ajrit dhe të ujit sipas liçencës përkatëse etj Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike Kodi IV.4.C. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare Kodi IV.4A. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike Kodi IV.4B.Shërbime ndërhyrëse në raste emergjencash Kodi I.2.B, Tregtimin me shumicë të produkteve të kancelarisë dhe shërbimeve të kësaj fushe si fotokopime, printime etj. Projektim, zbatim, mirëmbajtje periodike, riparim dhe rehabilitim në fushën e automatizimit industrial në makineri, mjete, pajisje, sisteme të ndryshme elektrike, elektronike, mekanike dhe vlerësim ekonomik të makinerive. Kryerjen e të gjithë operiacioneve në tahografët analog dhe tahografët dixhitale, instalim, aktivizime, kalibrime, riparime të ndryshme, Shit - blerjen dhe prodhimi i materialeve ndërtimore. Higjeno-sanitare, elektrike, mekanike etj, Ndërmjetësimin të Pasurive të Paluajtshme, Ndërmjetësimin në shit-blerjes, dhënies me qera të pasurive të luajtshme, të reja dhe të përdorura, Veprimtari financiare të transferimit të parave në emër dhe për llogari të Subjektit financiar-jobankë. Këmbim Valutor, Veprimtari të Agjentit Komisioner. Shërbime përkthimi. Sigurimin ndaj dëmeve dhe Risigurimet dhe ndërmjetësimit të Sigurimeve dhe të Risigurimev. Prodhimin, transportimin,shpërndarjen, furnizimin, të gazit ose ngrohjes, të ujit të pijshëm, të energjisë elektrike, Shërbime transporti dhe postare, Studio ligjore “Avokati”, Administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit objekte industriale, Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve, Shërbime financiare, Çertifikim sistemesh, Çertifikim Personeli Inspektim dhe auditim, Zhvillimi i kurseve të formimit profesional Kodi X.2.B, Kurse dhe trajnime të formimit profesional, për punëdhënësin – “Personi i Ngarkuar Përgjegjës për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, për Rriskun e Lartë, për Koordinatorin e Sigurisë, për Menaxherin e Sigurisë dhe Shëndetin në Punë, për Menaxhimin e Emergjencave, për Mbrojtjen dhe menaxhimin e dëmeve në mjedis, për Përfaqësuesin e Punëtorëve për Sigurinë, për Rrezikun Elektrik, për punëtorët në montim/çmontim/ transformimi i skelave, për punonjësin përgjegjës, të punonjësve të caktuar për të punuar në lartësi dhe përdorimi i P.M.I –ve për mbrojtjen nga rënia nga lartësia, për punëtorët për rrezikun e ekspozimit ndaj zhurmës dhe përdorimi P.M.I–ve për mbrojtjen e dëgjimit, për kualifikimin e operatorëve për përdorimin e platformave lëvizëse për punë në lartësi, që veprojnë me dhe pa stabilizues, për kualifikimin e operatorëve për përdorimin e Autovinç dhe Vinç mbi Kamion, për kualifikimin e operatorëve për përdorimin e Vinç Kulle, për kualifikimin e operatorëve për përdorimin e ngarkuesve ballor vetëlëvizës, për kualifikimin e operatorëve për përdorimin e Vinçave të lëvizshëm, për kualifikimin e operatorëve për përdorimin e Makinerive për ndërhyrje në tokë (Earth Moving Machines E.M.M) “eskavator me krah hidraulik / fadroma / makina ngarkuese / pompë betoni. Investime, pjesëmarrje në fushën industriale turistike, në fushën agroturizëm, Veprimtari në fushën e strukturave akomoduese hoteleri, bar, restorant, me plan shërbim të personalizuar dhe plan shërbimi" çdo gjë e përfshirë" (all inclusive), shazllone, stacione plazhi, lundrime turistike, sporte ujore, pistë në det me lokacion bar-restorant vendbazim për mjete ujore, motorrike dhe jo motorrike. Shërbim katering dhe delivery. Shërbime programimi software. Tregtimi i pajisje elektronike.
Other Trade Names: SS D&S
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 04/01/2017
District: Durrës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 3
Male/Female: Femër; Meshkuj
Status: Aktiv
License(s): X.2.B - Formim profesional
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Leje per perdorim burimi ujor nentokesor KBU Ishem -
IV.4.C - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike
Legal Cases: I. Me date 19/11/2020, me ane te Urdhërit Nr.9992 Prot., Nr.1336 Dosje datë 28.10.2020 lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AA BAILIFF” SHPK, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat qe zoteron debitori Kamerion Salillari ne subjektin STUDIO SERVICES " K - SA" SHPK pajisur NUIS ( NIPT ) - L71305518R duke ndaluar disponimin ose tjetersimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

II. Me date 18/10/2022, me ane te Urdhërit Nr.8318 Prot., Nr.1336 Dosje, datë 13.10.2022 lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AA BAILIFF” SHPK, u urdheru Qendra Kombetare te Regjistrimimt , te heqe sekuestron mbi subjektin : STUDIO SERVICES “K - SA” SHPK me NIPT L71305518R.
Changes
Additions: Diana Dedja
Administratori Kamerion Bashkim Salillari dhe Administratori Diana Surja Dedja, duhet të jenë vetëm bashkarisht për kryherjen e veprimeve të transaksionit të tërheqies kesh apo të transfertave të parave dhe likujdimeve të faturave apo çdo vbeprimi tjetër ndaj të tretëve që janë subjekte juridike apo fizike private lidhur me numrin e llogaris IBAN:AL88 2121 2237 0000 0000 0087 9733 hapur pranë bankës CREDIN. Kanë të drejtë të kryejnëçdo veprim veç e veç vetëm lidhur me pagesat që rrjedhin nga detyrimi për pagimin e taksave vendore taksave qëndrore, gjobave lidhur me këto taksa, sigurimeve shoqërore e shëndetsore, rinovimin e liçencave të shoqërisë apo çdo veprim që lidhet me mandat pagesat, të lëshuara nga Organet dhe institucionet shtetrore. Të drejtat dhe kufizimet e mësipërme me llogarit bankare, do të vlejnë edhe për llogarit bankare që do të hapen në të ardhmen nga shoqëria.

Bashkim Salillari
Përfaqësues ligjor në liçensën e shoqërisë në fushën e projektimit, mbikqyrje, kolaudim dhe të zbatimit, ka kufizim për të vepruar në të gjitha llogaritë bankare dhe të drejta në të gjitha objektet e tjera të veprimtarisë së shoqërisë.

Kamerion Salillari
Administratori Kamerion Bashkim Salillari dhe Administratori Diana Surja Dedja, duhet të jenë vetëm bashkarisht për kryherjen e veprimeve të transaksionit të tërheqies kesh apo të transfertave të parave dhe likujdimeve të faturave apo çdo vbeprimi tjetër ndaj të tretëve që janë subjekte juridike apo fizike private lidhur me numrin e llogaris IBAN:AL88 2121 2237 0000 0000 0087 9733 hapur pranë bankës CREDIN. kanë të drejtë të kryejnëçdo veprim veç e veç vetëm lidhur me pagesat që rrjedhin nga detyrimi për pagimin e taksave vendore taksave qëndrore, gjobave lidhur me këto taksa, sigurimeve shoqërore e shëndetsore, rinovimin e liçencave të shoqërisë apo çdo veprim që lidhet me mandat pagesat, të lëshuara nga Organet dhe institucionet shtetrore. Të drejtat dhe kufizimet e mësipërme me llogarit bankare, do të vlejnë edhe për llogarit bankare që do të hapen në të ardhmen nga shoqëria.
Address:

Seat:
Durrës Lagjja 3, Rruga Egnatia dhe Rruga Ramazan Jella, Pallati 1125, Kati i parë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.09.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje e kuotave 30.01.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Kontrate Shitje Kuotash date 17.11.2022
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 2 253 672,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 3 353 213,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 8 458 743,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 699 047,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 4 554 616,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:11 199 019,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:11 870 137,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:554 558,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:-1 633 430,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:2 612 449,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja