Skip to content

STUDIO SERVICES " K - SA"
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-09-01 14:34:31
JSON

Tax Registration Number: L71305518R
Administrators: Diana Dedja, Kamerion Salillari
Scope: Mbikqyrje dhe kolaudim të punimeve të ndërtimit, studim e projektim. Studio ligjore “Avokati” bazuar në ligjin Nr.9109, datë 17.07.2003, “Për Profesionin e Avokatit në Republikën e Shqipërisë“, i ndryshuar. Administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit sipas ligjit 10112 datë 09/04/2009. Ndërmjetësim sipas ligjit Nr.10 385, datë 24.02.2011, “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve” dhe Kodit Civil të R.SH. Çertifikim sistemesh, personeli dhe inspektim e auditim. Shërbimi asistencës teknike dhe mirëmbajtje ashensorësh. Shërbime higjeno-sanitare. Kolaudim, mbikqyrje, projektim dhe mirëmbajtje të rrjetit elektrik. Shërbime financiare, si dhe çdo objekt tjetër veprimtarie që lejohen dhe që nuk bien ndesh me ligjet e Republikës së Shqipërisë. Zhvillimi i kurseve të formimit profesional për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit, sipas përcaktimeve ligjore. Kryerjen e aktivitetit imobiliar, dhënie të pasurive të paluajtëshme me qera dhe negocimin e shitblerjeve të pasurive të paluajtëshme, sipas përcaktimeve ligjore. Shërbime ekspertiza sipas përcaktimeve ligjore lloji i kategorisë liçencë Grupi 2 Kodi 1.2 A. Tregtimin me shumicë të produkteve të kancelarisë dhe shërbimeve të kësaj fushe si fotokopime, printime etj. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të mbrojtjes civile sipas grupit të liçencave 1.2.A. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore bazë "Shpues profesionist për ujë III.7.B. Akte vlerësimi në fushën e pasurive të paluajtshme.Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis III.2.A; Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike IV.4.C. Ndertime rrugore, ndertime hidroteknike, rikonstruksione godinash civile. Ndertimin e rrjeteve inxhinierike. Projektim, zbatim, mirembajtje periodike, riparim dhe rehabilitim ne fushen e automatizimit industrial në makineri, mjete, pajisje, sisteme të ndryshme elektrike, elektronike, mekanike dhe vlerësim ekonomik të makinerive. Kryerjen e të gjithë operiacioneve në tahografët analog dhe tahografët dixhitale, instalim, aktivizime, kalibrime, riparime të ndryshme. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare IV.4A. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike IV.4B. Veprimtari në restaurime të monumenteve të trashëgimisë kulturore. Veprimtari arkeologjike sipas dispozitave ligjore. Shpime pusesh gjeologjike, inxhinierike e hidrogjeologjike, etj. Prova/analiza laboratorike për materialet e ndërtimit dhe strukturën ndërtimore. Punime zbatimi, sipas liçensës që do pajiset shoqëria. Prodhimi i materialeve ndërtimore. Veprimtari financiare të transferimit të parave në emër dhe për llogari të Subjektit financiar-jobankë. Veprimtari të Agjentit Komisioner. Shërbime përkthimi. Sigurimin ndaj dëmeve dhe risigurimet, në përputhje me ligjin “Për veprimtaritë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime” si dhe çdo objekt tjetër të lejuar nga legjislacioni dhe që nuk vjen në kundërshtim me aktet ligjore dhe nënligjore në fushën e sigurimeve. Shit - blerjen e produkteve higjeno-sanitare. Shërbimi i Auditimit të Energjisë sipas liçencës përkatëse. Prodhimin, transportimin, shpërndarjen, furnizimin e gazit ose ngrohjes. Prodhimin, 3 transportimin, shpërndarjen, furnizimin e ujit të pijshëm. Prodhimin, transportimin, shpërndarjen, furnizimin e energjisë elektrike. Shërbime transporti. Shërbime postare. Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota III.7.A. Shërbime ndërhyrëse në raste emergjencash I.2.B. Shit-blerje automjetesh të reja dhe të përdorura. Dhënien me qera të automjeteve. Çertifikim, menaxhim të efiçencës së energjisë në ndërtesa, godina industriale dhe në transport. Kurse dhe trajnime të formimit profesional, për punëdhënësin – “Personi i Ngarkuar Përgjegjës për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, për Rriskun e Lartë, për Koordinatorin e Sigurisë, për Menaxherin e Sigurisë dhe Shëndetin në Punë, për Menaxhimin e Emergjencave, për Mbrojtjen dhe menaxhimin e dëmeve në mjedis, për Përfaqësuesin e Punëtorëve për Sigurinë, për Rrezikun Elektrik, për punëtorët në montim/çmontim/ transformimi i skelave, për punonjësin përgjegjës, të punonjësve të caktuar për të punuar në lartësi dhe përdorimi i P.M.I –ve për mbrojtjen nga rënia nga lartësia, për punëtorët për rrezikun e ekspozimit ndaj zhurmës dhe përdorimi P.M.I –ve për mbrojtjen e dëgjimit, për kualifikimin e operatorëve për përdorimin e platformave lëvizëse për punë në lartësi, që veprojnë me dhe pa stabilizues, për kualifikimin e operatorëve për përdorimin e Autovinç dhe Vinç mbi Kamion, për kualifikimin e operatorëve për përdorimin e Vinç Kulle, për kualifikimin e operatorëve për përdorimin e ngarkuesve ballor vetëlëvizës, për kualifikimin e operatorëve për përdorimin e Vinçave të lëvizshëm, për kualifikimin e operatorëve për përdorimin e Makinerive për ndërhyrje në tokë (Earth Moving Machines E.M.M) “eskavator me krah hidraulik / fadroma / makina ngarkuese / pompë betoni.
Other Trade Names: STUDIO SERVICES " K - SA"
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 04.01.2017
District: Durrës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: 1 F/1 M
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
X.2.B - Formim profesional
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: Me date 28.10.2020, me ane te Urdhërit Nr.9992 Prot, Nr.1336 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AA BAILIFF” SHPK, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat qe zoteron debitori Kamerion Salillari ne subjektin STUDIO SERVICES " K - SA" SHPK pajisur NUIS ( NIPT ) - L71305518R duke ndaluar disponimin ose tjetersimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.
Changes
Address:

Seat:
Durrës Lagjja 3, Rruga Egnatia dhe Rruga Ramazan Jella, Pallati 1125, Kati i parë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.09.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje e kuotave 30.01.2020
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 3 353 213,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 8 458 743,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 699 047,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 4 554 616,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:11 870 137,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:554 558,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:-1 633 430,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:2 612 449,00
Worked By : A.Lala