Skip to content

TENET
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-02-14 10:18:22
JSON

Tax Registration Number: L71516507R
Administrators: Gentian Çekrezi
Scope: Transporti dhe tregtimi me shumice, i naftes, gazit dhe nenprodukteve te tjera te tyre; Veprimtari imobiliare, veprimtari ne fushen e ndertimit, ndertim, shitje, blerje dhe dhenie me qira e pasurive te paluajtshme, makinerive, projektim, prodhim, investime te ndryshme etj; Import-eksport, tregtimi me shumice e pakice i artikujve dhe produkteve te ndryshme, te tilla si por pa u kufizuar ne: produkte dhe artikuj industrial, ndertimore, makineri-pajisje etj;
Other Trade Names: TENET
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 09/03/2017
District: Durrës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 206 448 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: KASTRATI GROUP, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30.04.2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese ne Durres, Lagja 14, Rruga "Tiranes", ura e "Dajlanit", me administrator Gani Kastrati. Ortak i vetem i shoqerise eshte Shefqet Kastrati me 100% te kapitalit (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 14.02.2021)

VITRIOL, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 01/03/2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L71509008G, me adrese ne Fier, Patos, Zona Kadastrale 2890, Nr Pasurie 29/22, me administrator dhe ortak te vetem Ilir Karçini (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 14.02.2021)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Changes
Address:

Seat:
Durrës, Porto Romano, Ndertesa 700 m nga hidrovori, Zona Kadastrale 3184.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 14.02.2022
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit date 18.06.2018
Vendimi i asamblese per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit date 04.07.2019
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 14.02.2022
Raporti i audituesve te pavarur per rritjen e kapitalit date 23.06.2021
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 63 823 153,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 42 180 601,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 4 243 862,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 4 968 781,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:3 595 084 597,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:3 467 114 633,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:3 353 167 876,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 899 888 419,00
Worked By : A.Lala