Skip to content

MF INVEST GROUP
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-10 13:30:02
JSON

Tax Registration Number: L71830010R
Administrators: Pranvera Korreshi
Scope: Per te gjitha llojet e projektimeve dhe punimeve te ndertimit te parashikuara per tu licencuar nga Ministria e Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit ( Emertimi i Ministrise varion sipas ndryshimeve qe peson me vone), konkretisht: Ne fushen e ndertimeve civile, industriale ,turistike, bujqesore, etj. Kompletimi dhe instalimet e nevojshme per to, rikonstruksione godina civile ekonomike, veshje fasadash, ndertim rrugesh, vepra arti rrugore, punime hidroteknike, ujesjellesa e kanalizime, punime restaurimi , punime karpenterie, punime e sherbime te sistemit komunal, punime mirembajtje , prodhim elementesh parafabrikate e beton arme, mirembajtje dhe zhvillim dekori, punime gjeodezike ne objekte inxhinierie, punime speciale gjeodezike, rilevime topografike, etj. Import Export. Me pakice dhe shumice te mallrave te ndryshme te lendeve te pare te ndertimit dhe prodhimeve, ngritje pike servisi te 2 automjeteve dhe lavazhe automjetesh. Studim - Projektim, Konsulence Teknike. Studim, projektim, per ndertim e zbatim te veprave ndertimore te te gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike te te gjitha llojeve e masterplane. Sherbime ne planifikim urban. Projektim, ndertim, montim, zbatim e rikonstruksion te godinave te te gjitha llojeve, rruge te cdo kategorie, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaji, metro, pista aeroportuale, punime nentokesore, ura e vepra arti, ujesjellesi, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje, ndertime hidroteknike, mbrojtje lumore, sistemime hidraulike e bonifikime, barriera dhe mbrojtje lumore diga, damba, tunele. Ndertime stacione elektrike. linja te tensionit te larte, te ulet e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Ndertim impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri e mirembajtjen e tyre. Impiante ngritese transportuese. Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike e druri. Impiante teknologjike, termike e kondicinimi. Impiante e linja telefonie dhe telekomunikacioni. Impiante te brendshem elektrike, telefonike radiotelefoni etj. Impiante te sinjalistikes rrugore te trafikut, sinjalistika rrugore jo ndricuese. Investime ne ndertime civile, pallate ne ndertime turistike. Hapjen e agjencive imobiliare. Transport mallrash e udhetaresh e pika servisi per automjete. Import-eksport sipas legjislacionit. Ndermarrje ndertimi per vete dhe per te trete ne kryerjen e veprimtarive ndertimore, ndertime civile, industriale, bujqesore turistike dhe kompletimi me instalimet elektrike, elektronike etj, qe lidhen me to. Prodhim energjie me te gjitha menyrat e mundshme bashkekohore, Instalimin dhe Lidhjen, shperndarjen. Shfrytezim minerar dhe shitje e mineraleve dhe perpunim artizanal i gureve dekorative dhe fasoneve dhe shitja e tyre. Rilevime gjeologjike per kerkim - zbulim. Studio per punime topografie makshederie. Studio per ekspert kontabel, ose kontabel i miratuar. Tregtim me pakice te hidrokarbureve. Bar kafe dhe restaurant. Shfrytezim i kultures ujore, fiores dhe faunes. Prodhim, perpunim dhe tregtim me shumice dhe pakice import eksport i pijeve alkoolike dhe joalkoolike ne te gjitha format e perpunimit te tyre si dhe ambalazhim i tyre. Tregtim me shumice dhe pakice import eksport i duraluminit, dhe produkteve te gatshme apo gjysme te gatshme te duraluminit. Prodhim dhe tregtim i lekureve e prodhimeve te tjera si canta, kepuce etj. Prodhim e tregtim e ambalazhim i mishit dhe formave te ndryshme te perpunimit te tij. Tregtim me pakice import eksport i hidrokarbureve, karburanteve dhe gazit natyror per ngrohje , gatim dhe lende djegese per automjetet si dhe te gazit te lenget. Hapje pike karburanti me pakice (stacion distributor). Ndertime, studime, projektime dhe investimeve ne mjedis, turizem dhe pyje. Mbareshtim i pyjeve, prerja ,perpunimi dhe tregtim me shumice dhe pakice import eksport i lendes drusore. Tregtim i pjeseve te kembimit per autovetura, mjete transporti, tapiceri, etj. Shfrytezim terrenesh sportive sic jane fushat per ushtrimin e sporteve te ndryshme, ngritje dhe shfrytezim palestrash etj. Salla lojerash per femije. Ngritjen e qendrave te informimit dhe sherbimit per turizem, mjedis. Pastrim i mbeturinave inerte urbane dhe i plehrave te qytetit. Ngritja e fidanishteve dhe serave te luleve, per prodhimin dhe tregtimin me shumice dhe pakice, import eksport i frutave te njoma, e te thata, pemeve frutore, dekorative dhe ambalazhim i tyre.Prodhim e tregtim me shumice dhe pakice i konfeksioneve te ndryshme te gatshme dhe gjysme te gatshme, blerjen e lendes se tyre te pare, ndihmese, si dhe teknologji dhe pajisje si dhe ambalazhimi dhe stampimi i tyre .Hapje farmaci dhe tregtim me shumice dhe pakice, import eksport i barnave dhe ilaceve. Agjenci e transportit turistik.Ndertim dhe projektim te objekteve bujqesore, sera,stalla,frigorifera per pikat e perpunimit agroushqimore, ruajtjen e perimeve,frutave etj.Ndertim kantina vere dhe çdo aktiviteti agroushqimor. Sherbim transporti per vete dhe per te trete si dhe dhenie me qera te automjeteve.
Other Trade Names: MF INVEST GROUP
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 25/06/2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Assets: Tirane, Rul BITELLI

Tirane, Kashar, Eskavator

Tirane, FADROM JCB targa ADMT47

Tirane, Bobcat shasi : 5013 - M - 20021

Tirane, Kashar, Daimler 914K targa: AA 576 XF

Tirane, Rimorkiator DE ANGELIS, targë: AGR 757

Tirane, Kamion IVECO MAGIRUS targa AA506MZ
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Autostrada Tirane -Durres, km 9 zona kadastrale 2005 nr pasurie 1/94 (prane OST -se)

Address:
1. Tirane, Vore, Muçaj, Ndertim godine Industrial 3 dhe 1 kat me 1 kat nentoke dhe mur rrethues ne prone te shoqerise RINISA SHKP, Zona Kadastrale nr.2726, Nr.Pasurie 133/13

2. Divjake, Terbuf, Shkolla e Mesme te Bashkuar, Çerme Sektor, Njesia Administrative Terbuf, Bashkia Divjake

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Statuti i shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 13 276 818,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 54 955 235,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 6 482 448,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 19 504 758,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 7 465 917,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 4 089 210,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:137 957 305,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:209 533 335,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:101 013 850,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:144 387 172,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:142 379 983,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:46 170 833,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli