Skip to content

XH-S-ENERGJI Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-27 14:18:51
JSON

Tax Registration Number: L72203117U
Administrators: Alush Hoxha
Scope: Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem ushqimore dhe industriale. Punime druri e duralumin. Punime dheu, sistemime, tarracime terrenesh.Ndertime civile dhe ekonomike, ndertime vepra arti rrugore e hekurudhore. Rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike.Veshje fasadash,punime bojatisje, hidroizolime, termoizolime,akustike dhe kunder zjarrit te impjanteve .teknologjike, mirembajtje dhe dekori ne mjedise urbane. Tregtim materiale ndertimi, inerte, rere, mermer,bazalt etj. Tregtim makineri e pjese kembimi per llojet e ndryshme te makinerive. Prodhim materiale ndertimi. Ndertime rrugore, ndertime hidroteknike, rikonstruksione godinash civile dhe industrial HEC-eve, ujesjellsa , kanalizime etj. Ndertimin e rrjeteve inxhinierike. lmport-eksport. Panele diellore.
Other Trade Names: XH-S-ENERGJI
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 02/10/2017
District: Tirane
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: BUSHTRICA HYDROPOWER, është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.09.2017 dhe që funksionon sipas legjislacionit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L72120013S, me adresë Tirane, Njesia Administrative Nr.1, Rruga Niko Avrami, Pasuria Nr.7/434+2-N, ZK 8120, me administrator Alush Hoxha, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I.Me date 14.05.2018, sipas vendimit te asamblesë se ortakeve te shoqërisë “Bushtrica Hyrdropower” shpk, eshte miratuar kontrata e bashkepunimit per realizim investimi ne Hec “ Bushtrica 3” Nr. 3467 Rep dhe 1191 Kol date 05.05.2018. Gjithashtu, sipas këtij vendimi , eshte miratuar transferimi i kuotave si me poshtë:Vega shpk me 20% te kuotave, Enolio shpk me 10% te kuotave dhe XH-S-Energji shpk me 70% te kuotave te kapitalit.

II.Me date 02.07.2018, eshte depozituar Akt Transferimi i Investimeve te Realizuara ne HEC-in “Bushtrica 3” Nr. 6222 Rep. Nr. 2536 Kol, me pale shoqerine “XHS-ENERGJI” shpk dhe shoqerine “Hoxha – Xh” shpk. “Hoxha – Xh” shpk nen cilësinë e investitorit, nëpërmjet këtij akti i kalon vazhdimin e realizimit te objektit te “Kontrates Koncesionare” te HEC “Bushtrica 3”.Pas këtij akti “XHS-ENERGJI” shpk mer cilësinë e realizuesit te punimeve.

III.Me date 08.08.2018, eshte depozituar shkresa nga Ministria e Infrastruktures dhe Energjisë per miratimin e transferimit te kuotave ndermjet shoqerive ortake te shoqerise koncesionare “Bushtrica Hydropower” shpk.

Changes
Address:

Seat:
Tirane, Njesia Bashkiake nr 10, Rruga e Bogdaneve, Godina nr 26

Address:
Tirane, Kamez, Pallati Nr. 1, Kati i dyte, perballe shkolles Ibrahim Rugova

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 27.05.2022
Akti i themelimit te Shoqerise
Vendim i asamblesë se ortakeve te shoqërisë “Bushtrica Hyrdropower” shpk date 14.05.2018
Akt transferimi i investimeve te realizuara ne HEC-in “Bushtrica 3” Nr. 6222 Rep. Nr. 2536 Kol, date 02.07.2018
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 18.07.2018
Shkresa e Ministrise se Infrastruktures dhe Energjisë date 08.08.2018
Financial Documents: Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -60 120,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -52 104,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 49 289,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -308 088,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:174 000,00
Worked By : L.Kanani