Skip to content

L.T.E CONSTRUCTION
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-05-28 12:23:42
JSON

Tax Registration Number: L78006801F
Administrators: Artur Caushaj
Scope: Kryerjen e c'do aktiviteti të lejuar me ligj dhe/o pjesemarrjen në cdo veprimtari apo aktivitet të ligjshem që mund të kryej një shoqen me pergjegjesi të kufizuar në bazë të legjislacionit shqiptar në fuqi. Aktivitet ne fushen e projektimeve dhe hapje studio projektimi. Investitor privat dhe/ose zbatues i veprave te ndertimit, rikonstruksionit, restaurimit, mirembajtje, sipermarrje te ndryshme me fonde private dhe shteterore, donacione, etj., ne fushen e ndertimit te objekteve te ndryshme civile, industrale, socialkulturore, turistike, bujqesore, landfilleve, stadiumeve, punime sipas kategorive te licences se zbatimit NP-1, NP-2, NP-3, NP4,NP-5, NP-6, NP-7, NP- 8, NP-9, NP-10, NP-11, NP-12, NS-1, NS-2, NS-3, NS-4, NS-5, NS-6, NS-7, NS-8, NS-9, NS-10, NS-11, NS-12, NS-13, NS-14, NS-15, NS-16, NS17, NS-18, NS-19, NS-20. Agjenci per shitbjerjen e pasurive te luajteshme dhe te paluajteshme. Punime mjedisore, hartim te raporteve te ndikimit ne mjedis dhe ekspertime mjedisore. Grumbullim, ruajtje, transportim dhe trajtim i mbetjeve urbane dhe mbetjeve inerte te parrezikshme. Sherbime spedicioni brenda dhe jashte Shqiperise per transport 2 mallrash te ndryshme me shumice e pakice, import - eksport me mjete te shoqerise. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i mallrave dhe pajisjeve te ndryshme industriale, bujqesore, blegtorale, elektrike, hidraulike, frigoriferike, ashensor, elektroshtepiake/industriale, kancelari dhe artikujve shkollor, blegtorale, ushqimore, pajisjeve kondicionimit dhe ventilimit, kompjutera dhe pajisje kompjuterike, printimi, fotokopjimi si dhe pjese kembimi per to, si dhe te ofroj te gjitha sherbimet/riparime qe kryhen me pajisjet e siperpermendura. Import, eksport dhe tregtim, me shumice dhe pakice te makineri, mjete, automjete, kamiona, makineri industriale, bujqesore, blektorale, si dhe çdo lloj mjeti dhe pajisje te motorrizuar dhe pjese te kembimit per keto makineri, autoservis mjetesh te markave e tonazheve te ndryshme. Dhenie me qera e mjeteve dhe automjeteve te cdo lloji. Krijimi, instalimi, dhenia me qira dhe venia ne shfrytezim e impianteve, stacioneve, reparteve, linjave per tregtimin e hidrokarbureve brenda e jashte vendit; Importeksport dhe tregti me shumice e pakice e naftes, gazit, nenprodukteve te tyre, vajrave lubrifikante, transport kombetar e nderkombetar i tyre. Ndertimi, marrja dhe dhenia me qira dhe venia ne perdorim te depove hidrokarbure, rezervuareve te linjave dhe pikave te shitjes se tyre sipas projektit teknologjik. Sherbim hoteleri. Agjensi turistike. Import-eksport, prodhim dhe tregtimi materiale ndertimi dhe lendeve te para industrial, drusore dhe per ndertim. Hotel, bar-kafe, restorante. Import, eksport dhe tregtim, me shumice dhe pakice te mjete mjekesore, aparaturave dhe paisjeve mjekesore, mjeteve farmaceutike; materialeve/lendeve/produktevelbarnave farmaceutike dhe veterinere. Funksionimi dhe administrimi i farmacive te shitjes me pakice dhe tregtimi me pakice i barnave dhe produkteve farmaceutike. Organizimi, veprimtaria dhe menaxhimi i strukturave diagnostikuese dhe kuruese dhe qendrave ambulatore te diagnostikimit ne territorin e Shqiperise. Trajtimi i mbetjeve spitalore. Aktivitet ne fushen e edukimit parashkollor, privat, cerdhe, kopsht, aktivitetet mesimdhenie ne fushen e arsimit e ciklit te ulet 9-vjecar, arsimit te mesem te profilizuar dhe te pergjithshem dhe arsimit te larte, kurse kualifikimi ne gjuhe te huaj, etj, sipas kerkeses dhe ofertes qe do te kete shoqeria nga subjekte te ndryshme private, juridike dhe shteterore.
Other Trade Names: L.T.E CONSTRUCTION
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 29.05.2017
District: Tirane
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 3
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Kashar, Rruga 3 Deshmoret, godine banimi dhe sherbimi 1,2,5,8 dhe 11 kate me 2 kat parkim nentoke ne prone te shoqerise Lloxhall

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 28.02.2021
Akti i themelimit
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2021
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 12 875 976,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 825 950,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 4 676 203,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:155 019 530,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:27 695 153,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:48 972 006,00
Worked By : A.Lala