Skip to content

FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-11 10:47:26
JSON

Tax Registration Number: L81530016L
Administrators: Algert Luzi
Scope: Aktiviteti i Shoqërisë do të konsistojë në: furnizimin me energji elektrike të klientëve fundorë që veprojnë në treg të rregulluar të përcaktuar nga legjislacioni në fuqi, ofrimin dhe sigurimin e cilësisë tregtare të shërbimit, si dhe çdo aktivitet tjetër fitimprurës me interes për shoqërinë. Për më tepër Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitetet tjetër i cili është i lejuar për formën juridike dhe nuk është i ndaluar nga ligji në fuqi. Shoqëria do të kryejë cdo lloj aktiviteti në raport me objektin dhe për të favorizuar atë.
Other Trade Names: FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 28/03/2018
District: Tirane
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 3 500 000,00
Shares: 3 500
Parent Company / Owner: Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 08/06/2007 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K72410014H, me adrese ne Tirane, Njësia Administrative Nr. 7, Bulevardi "Gjergj Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H. 1, 1023, me administrator Adrian Çela. Aksionar i vetem eshte Ministria e Energjisë dhe Industrisë (Sipas te dhenave te QKB deri ne date 13.05.2023)
Type of Ownership: Publike
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Marsed Harizi, Mirsad Zagani, Blerta Isa
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Sipas Urdhrit Nr.1969 Prot., date 20.02.2020, protokolluar nga QKB me nr.3750 Prot., datë 02.04.2020, " Për Vendosjen e Sekuestros Konservative ", e lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat “PETANI BAILIFF’S OFFICE”, u urdherua venia e masës së sekuestros konservative mbi aksionet/kuotat që “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Group” SHA, zotëron në shoqëritë “Furnizuesi i Shërbimit Universal” SHA, me NUIS/NIPT L81530016L, me qëllim mostjetërsimin e tyre deri në një urdhër të dytë të përmbaruesit. Kreditor: Lorenc Dake. Objekti i sekuestros: Kthim page.

II. Sipas Urdhërit Nr.546/2 Dosje, date 29.04.2020, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Euglent Osmanaj, protokolluar nga QKB me Nr.4092 Prot., datë 04.05.2020, u vendos sekuestrimi ne masën 100% te aksioneve te shoqërisë “Furnizuesi i Shërbimit Universal” me Nipt L81530016L, e cila eshte ne pronesi te debitorit shoqeria "Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group" SHA, me NUIS (NIPT) K72410014H deri ne nje urdher te dyte te permbaruesit gjyqesor.

III. Sipas urdhrit Nr.28/11 Prot., Nr.1816 Regj., datë 01.06.2020, protokolluar nga QKB me Nr.4615 Prot., date 01.06.2020 lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Enforcement Group”, drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet e “ OSSHE GROUP” sha, me NIPT K72410014H në shoqerite “Furnizuesi I Sherbimit Universal (FSHU) “ me Nuis L81530016L. Objekti: Pagim Page. Kreditor: Myqerem Malaj.

IV. Sipas Urdhrit Nr.1790 Prot., datë 18.06.2020, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese “Real Bailiff Service”, për “Vendosjen e Sekuestros Konservative”, protokolluar nga QKB me Nr. 5353, datë 19.06.2020, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP SHA, me NUIS K72410014H, në shoqërinë “FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL” SHA, me Nuis L81530016L, me qellim mostjetersimin e tyre, si dhe mos kryerjen e çdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.

V. Sipas Urdhërit Nr.420 Prot., Nr.173/2020 Dosje, datë 22.06.2020 leshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Dorian Skëndi, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat qe zoteron debitori Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP ne shoqerine FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL SHA me NIPT- L81530016L me administrator Elton Sevrani.

VI. Sipas Urdhrit Nr. 645/1 Prot., date 22.06.2020, leshuar nga shoqeria permbarimore TDR GROUP SHPK, u vendos masa e sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet dhe mos tjetersimin e tyre deri ne nje urdher te dyte per aksionet e zoteruara nga debitori: Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP, me NUIS (NIPT) K72410014H, ne subjektin FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL, me NUIS (NIPT) L81530016L.

VII. Sipas Urdhërit Nr.546/18 Dosje, date 15.06.2020, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Euglent Osmanaj, protokolluar nga QKB me Nr.5440 Prot., datë 23.06.2020, u vendos heqja mases se sekuestros mbi aktivet e Shoqërisë “Furnizuesi i Shërbimit Universal” SHA me Nipt L81530016L.

VIII. Sipas Urdhrit Nr. 600 Prot. date 29.07.2020, leshuar nga zyra e permbarimit privat Dorian Skendi, u hoq sekuestro konservative mbi kuotat qe zoteron debitori Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP ne shoqerine: FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL SHA, me NUIS (NIPT) L81530016L, administrator z. Elton Evrani te vendosur me urdherin Nr. 420 Prot. date 22.06.2020.

IX. Sipas Urdhrit Nr.1043/1Prot., Nr.2015/1 Dosje datë 28.08.2020, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “TDR GROUP” sh.p.k., drejtuar QKB-se, u vendos masa e sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet dhe mostjetersimin e tyre deri ne nje urdher te dyte per aksionet e zoteruara nga debitori “Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group” me NIPTK72410014H ne subjektin “Furnizuesi i Sherbimit Universal Sha (FSHU) me NIPTL81530016L.

X. Sipas Urdhrit Nr. 219 Prot. date 01.09.2020, leshuar nga zyra permbarimore LISI, u vendos masa e sekuestros konservative ne te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori OSHEE Group me NUIS (NIPT) K72410014H, ne subjektin FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL me NUIS (NIPT) L81530016L, me qellim mostjetersimin e tyre dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar.

XI. Sipas urdhrit Nr.28/31 Prot., Nr.1816 Regj., datë 10.092020, protokolluar nga QKB me Nr.8177 Prot., date 11.09.2020 lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Enforcement Group”, drejtuar QKB-se, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative ne subjektin “ FSHU” sha, me NIPT L81530016L te vendosur me shkresen Nr.28/11 Prot., date 01.06.2020.

XII. Sipas Urdhrit Nr.1245 Regj., Nr.2986 Prot., datë 14.09.2020, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese “Real Bailiff Service”, për “Vendosjen e Sekuestros Konservative”, protokolluar nga QKB me Nr. 8234, datë 14.09.2020, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP SHA, me NUIS K72410014H, në shoqërinë “Operatori i Sistemit të Shpërndarjes” SHA, me Nuis L81530016L, me qellim mostjetersimin e tyre, si dhe mos kryerjen e çdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.

XIII. Sipas Urdhrit Nr.1245 Regj., Nr.2986/1 Prot., datë 24.09.2020, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese “Real Bailiff Service”, për “Heqjen e Sekuestros Konservative”, protokolluar nga QKB me Nr. 8680, datë 25.09.2020, u urdherua heqja e sekuestros konservative te vendosur me ane te shkreses Nr.2986 Prot., date 14.09.2020 mbi kuotat e palës debitore Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP SHA, me NUIS K72410014H, në shoqërinë “Furnizuesi i Sherbimit Universal, me Nuis L81530016L.

XIV. Sipas Urdhrit Nr. 3102 Prot. date 18.09.2020, leshuar nga zyra e permbarimit privat 3L SHPK, u hoq masa e sekuestros konservative nga te gjitha aksionet qe zoteron debitori Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike SHA (OSHEE) ne shoqerine: FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL, me NUIS L81530016L.

XV. Sipas Urdhrit Nr.1182 Prot., Nr.1977/1, 2015 Dosje datë 25.09.2020, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “TDR GROUP” shpk, drejtuar QKB-se, u vendos heqja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e subjektit “Furnizuesi I Shërbimit Universal” me NIPT-L81530016L, te vendosur me shkresën Nr. 645/1 Prot., date 22.06.2020 dhe Nr.1043/1Prot., Nr.2015/1 Dosje datë 28.08.2020.

XVI. Sipas Vendimit Nr. 264 Prot. date 02.10.2020 dhe Shkurtimit te Vendimit Nr. 265, date 02.10.2020, leshuar nga Zyra Permbarimore Private Lisi, per revokimin teresisht te Urdherit te Sekuestros Konservative me Nr. 219 Prot. date 01.09.2020, u hoq çdo mase sekuestroje konservative ndaj subjektit FSHU SHA, me NUIS (NIPT) L81530016L ne te gjitha institucionet.

XVII. Sipas Urdhrit Nr.183 Prot., Nr. 334 Regj., datë 13.11.2020, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Jetlir Avdulaj, drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet (kuota/aksionetë regjistruara në pronësi të pales debitore, “FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL” sha me NIPT- L81530016L. Objekti I sekuestros eshte kthim shume ndaj kreditoreve: Suela Pira, Mile Pira, Frenado Pira.

XVIII. Sipas Urdhrit Nr.362/18 Prot., Nr. 362 Dosje datë 13.11.2020, lëshuar nga Zyra Permbarimore “Suela Ndreca”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e pales debitore Operatori Shperndarjes së Energjisë Elektrike Group (OSHEE-GROUP) SHA me Nipt K72410014H me qëllim mostjetersimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e rregjistrit tregtar lidhur me shoqerite “Furnizuesi i Shërbimit Universal” SHA me Nipt L81530016L.

XIX. Sipas Urdhrit Nr. 36 Regj Nr.247 Prot., datë 27.11.2020 , lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Valbona QEHAJAJ, u urdherua vendosja e mases se sekuestros në aksionet/kuotat që zotëron pala debitore Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP Nuis (Nipt) K72410014H në shoqërinë “FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL” SHA me Nuis (Nipt) L81530016L. Dokumentacioni do te qendrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë nga ana jonë.

XX. MARREVESHJE PER NDARJEN E SHOQERISE

Me date 16.12.2020, u lidh akt-marreveshja per ndarjen e shoqerise OSHEE Group sha nepermjet transferimit te aktivitetit ndermjet shoqerise transferuese Operatori i Shperndajes se Energjise Elektrike Group Sha dhe Shoqerise FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL sha. OSHE GROUP SHA I transferon FSHU SHA:
Aktivet afatgjata materiale
Lendet e para dhe materialet gjendje ne magazine ne daten efektive
Klientet dhe kerkesat e tjera te arketueshme sipas gjendjes ne 01.01.2020
Punonjesit qe rezultojne te punesuar ne daten efektive.

Veprimtaria ekonomike qe transferohet ka nje autonomi ekonomike dhe do te funksionoje si e pavarur tek FSHU sha. Edhe pas ketij transferimi kapitali i shoqerise Furnizuesi I Sherbimit Universal sha do te vazhdoje te jete 3.500.000 (tre milion e peseqind mije) leke dhe aksioner i vetem I saj eshte Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group” sh.a, e cila zoteron 100% te vleres se aksioneve te shoqerise.

XXI. Sipas Urdhrit Nr.1182 Prot., Nr.1977/1, 2015 Dosje datë 25.09.2020, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “TDR GROUP” shpk, drejtuar QKB-se, u vendos zhbllokimi i te gjitha aksioneve te subjektit “FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL" me NIPT- L81530016L, te vendosur me shkresën Nr. 645/1 Prot., date 22.06.2020 dhe Nr.1043/1Prot., datë 28.08.2020.

XXII. Sipas Urdhrit Nr.1061 Prot., datë 06.04.2021, lëshuar nga Zyra Permbarimore “REAL BAILIFF SERVICE” sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros në aksionet/kuotat që zotëron pala debitore Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP me Nuis (Nipt) K72410014H, në shoqërinë “FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL” SHA me Nuis (Nipt) L81530016L, me qellim mostjetersimin e tyre si dhe mos kryerjen e çdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.

XXIII. Sipas Urdhrit Nr. 120 Prot., datë 08.04.2021, lëshuar nga Zyra Permbarimore“AVDULAJ BAILIFF SERVICE” sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros në aksionet/kuotat që zotëron shoqëria “OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES” SHA me Nuis (Nipt) L81530018E.

XXIV. Sipas Urdhrit Nr.926 Prot., Nr. 70-21 Regj., datë 26.04.2021, lëshuar nga Zyra Permbarimore “ASTREA”, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative te vendosur me urdhrin Nr.362/18 Prot., date 13.11.2020 nga Suela Ndreca ne aktivet e debitorit/kuotat e pales debitore per subjektin “Furnizuesi I Sherbimit Universal” SHA me Nipt L81530016L.

XXV. Sipas urdhrit Nr.1119/2 Prot., date 07.09.2021, protokolluar nga QKB me nr.11354,Prot., date 08.09.2021 "Per Venien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Dhoma Kombetare e Permbaruesve Gjyqesor Privatë, Zyra e Përmbarimit Gjyqësor Privat “Basha &I ,drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi aksionet të palës debitore, Shoqëria: “FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL” sh.a me NIPT L81530016L. Kreditor: Enkeleda Llanaj. Objekti: Pagim Detyrimi.

XXVI. Sipas urdhrit Nr.1119/5 Prot., datë 22.09.2021 lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese “Basha & I” sh.p.k., protokolluar nga QKB me Nr.13876 Prot, datë 29.09.2021, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet që zotëron pala debitore Shoqëria “FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL” Sh.a, me Nuis (Nipt)- L81530016L.

XXVII. Sipas Urdhrit nr. 1794 Regj., Nr. 3293 Prot., datë 09.11.2021, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Real Bailiff Service” SHPK, me Përmbarues Gjyqësor Resul Alushani, protokolluar nga QKB me Nr. 18967 Prot., datë 11.11.2021, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” sh.a. me NIPT K72410014H, në shoqërinë “FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL” sh.a., me NIPT L81530016L, me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe mos kryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar.

XXVIII. Sipas urdhrit Nr. 1794 Regj , Nr. 3293/1 Prot, date 13.12.2021 lëshuar nga Zyra Permbarimore Private “ Real Bailiff Service” , protokolluar nga QKB me Nr. 22263 Prot date 15.12.2021 , u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur me anë të shkresës Nr. 3293 Prot datë 09.11.2021 mbi kuotat e palës debitore Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP sha Nipt K72410014H, në shoqëritë FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL sha me NIPT L81530016L.

XXIX. Sipas Urdhrit Nr. 1821 Regj., Nr. 70 Prot., datë 14.01.2022, lëshuar nga Eris Sotiri Përmbarues Gjyqësor pranë Zyrës Përmbarimore Private “REAL BAILIFF SERVICE” shpk, protokolluar nga QKB me Nr. 1668 Prot., datë 19.01.2022, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” sha me Nipt K72410014H, në shoqërinë “FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL” sha me Nipt L81530016L, me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar.

XXX. Sipas Urdhrave Nr. 1847 Regj., Nr. 464 Prot., datë 29.03.2022, protokolluar nga QKB me Nr. 8498 Prot., datë 30.03.2022, dhe Nr. 1848 Regj., Nr. 472 Prot., datë 29.03.2022, protokolluar nga QKB me Nr. 8496 Prot., datë 30.03.2022, lëshuar nga Eris Sotiri Përmbarues Gjyqësor pranë Zyrës Përmbarimore Private “REAL BAILIFF SERVICE” shpk, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” sha me Nipt K72410014H, në shoqërinë “FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL” sha me Nipt L81530016L, me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar.

XXXI. Sipas Urdhrit Nr.472/1 Prot., Nr.1848 Regj., datë 31.03.2022, protokolluar në QKB, Nr.9233 Prot., datë 05.04.2022, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative, të vendosur me shkresën Nr. 472 Prot, datë 29.03.2022, mbi kuotat e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT)-K72410014H, në shoqërinë “FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL” SHA, me NUIS (NIPT)-L81530016L.

XXXII. Sipas Urdhrit Nr.464/1 Prot., Nr.1847 Regj., datë 31.03.2022, protokolluar në QKB, Nr.9234 Prot., datë 05.04.2022, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative, të vendosur me shkresën Nr. 464 Prot, datë 29.03.2022, mbi kuotat e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT)-K72410014H, në shoqërinë “FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL” SHA, me NUIS (NIPT)-L81530016L.

XXXIII. Sipas Urdhrit Nr.1924 Prot., Nr. 1426 Prot, datë 27.07.2022 lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK, protokolluar nga QKB me Nr. 20153 Prot, datë 29.07.2022, u urdherua vendosjae masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT) - K72410014H, në shoqërinë “FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL” SHA me NUIS (NIPT) L81530016L, me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar”.

XXXIV. Sipas Urdhrit Nr.1442 Prot., Nr.1821 Regj., datë 02.08.2022 lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative, mbi aktivet e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT)- K72410014H, në shoqerine “ FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL " SHA me Nipt L81530016L, vendosur me shkresën Nr. 70 Prot., date 14.01.2022.

XXXV. Sipas Urdhrit Nr.1931 Regj., Nr. 1449 Prot, datë 02.08.2022 lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK, protokolluar nga QKB me Nr. 20559 Prot, datë 05.08.2022, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT) - K72410014H, në shoqërinë “FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL” SHA me NUIS (NIPT) L81530016L, me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar”.

XXXVI. Sipas Urdhërit Nr. 118 Prot., Nr.1924 Regj., datë 23.01.2023, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK., u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative nga kuotat e pales debitore Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT) - K72410014H qe zoteron ne shoqerine “FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL” SHA me NUIS (NIPT) L81530016L, te vendosur me shkresen 1426 Prot., datë 27.07.2022.

XXXVII. Sipas Urdhërit Nr. 116 Prot., Nr.1931 Regj., datë 23.01.2023, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK., u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative nga kuotat e pales debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT) - K72410014H qe zoteron ne shoqerine “FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL” SHA me NUIS (NIPT) L81530016L, te vendosur me shkresen 1449 Prot., datë 02.08.2022

XXXVIII. Sipas Urdhërit të Përmbaruesit Gjyqësor Privat Altin Vako, me Nr.455 Prot., Nr.1854 Dosje, datë 02.05.2023, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria “FURNIZUESI I Shërbimit Universal” SHA me Nipt L81530016L.

XXXIX. Me datë 04.01.2024, me anë të Urdhrit Nr. 4 Prot., Nr. 240-2500 Dosje, lëshuar nga “TDR Group” sh.p.k, u urdhërua: Vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit “FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL” me NUIS (NIPT) –L81530016L.

XL. Me datë 16.01.2024, me anë të Urdhërit Nr.2185 Regj., Nr. 121 Prot., lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “REAL BAILIFF SERVICE” sh.p.k, Protokolluar nga QKB me Nr.1492 Prot. Datë 22.01.2024, u urdhërua: Vendosja e mases se sekuestros konservative, mbi aktivet e pales debitore “FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL” , SH.A me NUIS (NIPT)– L81530016L, me qellim mostjetersimin e tyre si dhe mos kryerjen e çdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.

XLI. Me datë 23.01.2024, me anë të Urdhërit Nr.2186 Regj., Nr. 157 Prot., lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “REAL BAILIFF SERVICE” sh.p.k, ”, protokolluar nga QKB me Nr.1811 Prot datë 25.01.2024, u urdhërua: Vendosja e mases se sekuestros konservative, mbi aktivet e pales debitore “FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL” Sha, me NUIS (NIPT)– L81530016L, me qellim mostjetersimin e tyre si dhe mos kryerjen e çdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar

XLII. Me datë 29.01.2024, me anë të Urdhërit Nr2185 Regj, Nr.229 Prot., lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK., u urdhërua: Heqja e masës së sekuestros conservative, e vendosur me shkresen Nr.121 datë 16.01.2024 mbi aktivet e pales debitore “FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL” me Nipt L81530016L.

XLIII. Me datë 02.02.2024, me anë të Urdhrit Nr. 270 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 2870 Prot., date 07.02.2024, lëshuar nga “Real Bailiff Service” sh.p.k, u urdhërua: Heqja e masës së sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL me Nipt L81530016L vendosur me shkresën Nr.157 Prot ,datë 23.01.2024.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati II, Njësia Administrative Nr. 7, 1023

Address:
I. Tirane Rruga "Hasan Riza Pasha" (pranë Bulevardit Migjeni), Lagjja Yzberisht, Kashar, Tiranë
II. Tirane Dajt Lagjja Qesarak, Rruga Muhamet Deliu, Pallati Nr.7, Kati I Pare
III. Korce Erseke Rruga Riza Taci, Blloku Nr 5, Ndertesa 2K, kati I-re, Erseke
IV. Tirane Njesia Bashkiake 6, Rruga "Llambi Bonata", ND 47, Kodi Postar 1028
V. Tirane Rruga “Rexhep Shala”, përballe KMY Yzberisht , Tiranë
VI. Korce Maliq Rruga Rinia, Blloku Nr.3 , Zona Kadastrale, nr.2573, Pasuria Nr.3/43 - Nr.6 , Hyrja Nr.4 , Ap 27
VII. Shkoder Fushe Arrez Lagjja "Fushe Arrez", Rruga "Unaza Fushe Arrez", Zona Kadastrale Nr.1656, Nr.Pasurie 46, Kati I Pare
VIII. Durres Lagjja Nr.12, Rruga "9 Maj ", Ndertesa Nr.4, Kati I Pare
IX. Tirane Rrogozhine Lagjja Nr. 1 , Rruga e Kavajes, Ndertesa Nr.19, Kati I Pare
X. Elbasan Cerrik Lagjja Nr.1, Rruga "Jorgji Dilo", Pallati Nr.6, Kati I pare, ( Arke )
XI. Diber Klos Lagjja Qender, Rruga Nacionale Burrel-Diber, Posta Qendrore, Ndertesa Nr.2
XII. Tirane Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga " Herman Grneinar", Pallati Nr.9,Kati I Pare
XIII. Diber Maqellare Lagja Maqellare, Rruga Nacionale Bulqize-Diber, Qender, Nr, Pasurie 119/1-5, Zona Kadastrale 2590, Kati I Pare
XIV. Shkoder Vau Dejes Rruga Sh.5, pasuria nr.60/22, zona kadastrale nr.2363, kati 1
XV. Lezhe Rreshen Rruga " At Vincenso Di Paoli", Nd.23, Rreshen, Kodi Postar 4601, Mirdite
XVI. Gjirokaster Tepelene Rruga "Bilbilenjte", Nd 3, Tepelene, Kodi Postar 6301
XVII. Tirane Njesia Bashkiake Nr.2 , Rruga "Qemal Stafa", Pallatet SKY Nr.1 , Zona Kadastrale Nr. 8150, Numer Pasurie 21556-N 1
XVIII. Kukes Rruga 'Luma", Nd 3, Kodi Postar 8501
XIX. Vlore Sarande Rruga "Adem Sheme", Nd 9, Sarande, Kodi Postar 9700
XX. Tirane Njesia Bashkiake Nr.9, Rruga Jordan Misja, Pallati Teknostar Nr.1, Kati I 1, zona kadastrale Nr.5, Numer pasurie Nr.1327
XXI. Korçe Rruga, Bajazit Rehova, Unaze – Perballe Ish Tecit, Korce
XXII. Tirane Vore Lagjja Nr.1, Rruga Sportit, Pallati Nr.6 ,Shk.1 , Kati I dyte ( Arke)
XXIII. Fier Lushnje Lagjja "Skender Libohova", Rruga "Misto Mame", Pallati Nr.118, Pasuria Nr.9/150, Kati I Pare, Kodi Postar, 9001
XXIV. Tirane Rruga "Çameria", Perballe Postes Qendrore
XXV. Vlore Lagjja Pavaresia, Rruga Pelivan Leskaj, Zona Kadastrale Nr.8602, Nr.Pasurie, 27/9, Nr.27/6, Kati I 1, Skele
XXVI. Kukes Has Shetitorja "Lidhja e Prizrenit", ND 42, Krume, Kodi Postar 8601
XXVII. Durres Manez Lagja Kuqok, Rruga Ali Beqa, Ndertesa Nr.8, Kati I Pare, Manze
XXVIII. Berat Çorovode Rruga "Pasho Hysi", ND 14, Çorovode, Kodi Postar 5401
XXIX. Shkoder Rruga " 13 Dhjetori ", ND 28, Shkoder, Kodi Postar 4002
XXX. Diber Peshkopi Rruga "Elez Isufi", Nd, 12, Peshkopi, Kodi Postar 8301
XXXI. Korce Bilisht Shetitorja "Fuat Babani", Nd 12, Bilisht, Kodi Postar 7006
XXXII. Elbasan Prrenjas Rruga Qybra Sokoli, Zona Kadastrale, Nr,2924, Nr.Pasurie 1/117, -N, Kati I
XXXIII. Tirane Golem Bulevardi "Palmave', Nenstacioni elektrik
XXXIV. Durres Kruje Rruga "Donika Kastrioti", ND 2, Kodi Postar 1501
XXXV. Diber Kastriot BREST I SIPERM Ndertesa 2-kateshe, kati i Dyte me Nr. Pasurie 5/68, Zona Kadastrale Nr.1280
XXXVI. Vlore Ksamil Lagjja Nr.2 , Rruga "Dea", Godina Nr.6, Ksamil, Sarande, (Qendra Kudjesi ndaj klientit Ksamil)
XXXVII. Berat Ura Vajgurore Lagjja " 18 Tetori", Rruga Dimali, Pallati Nr.2 , Kati I dyte
XXXVIII. Durres Shijak Lagjja "Popullore", ND 34, Shijak, Kodi Postar 2013
XXXIX. Durres Lagjja nr.17, Rruga Neki Libohova, Pallati 2118 (Firma Drenova) Zyra nuk eshte funksionale
XL. Fier Ballsh Bulevardi "Rrapo Hekali", ND 13, Mallakaster, Kodi Postar 9308
XLI. Lezhe Rubik Lagja e Mesme, Zona Kadastrale 3244, Nr.Pasurie 6/245, Kati I Pare
XLII. Korce Pogradec Bulevardi "Deshmoret e Pojskes", Nd.90, H.4
XLIII. Shkoder Rruga "Mbreti Gent", ND 36, Shkoder, Kodi Postar 4005
XLIV. Tirane Njesia Bashkiake Nr.10, Rruga "Besim Imami", Nd 5, Kati I dyte
XLV. Durres Lagjja Nr.4, Rruga " Egnatia", Ndermarrje Shteterore (OSHEE)
XLVI. Lezhe Mamurras Lagja "Zef Hoti", zona kadastrale 2586, Nr.Pasurie 2/78, Kati I 1, Njesia Administrative Mamurras
XLVII. Kukes Tropoje Lagjja "28 Gushti", prane Bashkise Tropoje
XLVIII. Tirane Njesia Administrative 11, Rruga ''Pandi Dardha'', Laprake
XLIX. Diber Burrel Rruga "Kuvendi I Dukagjinit", ND 27, Burrel, Kodi Postar 8001, Mat
L. Lezhe Lac Rruga "Sajmir Jakaj", ND.12, Lac, Kodi Postar 4701, Kurbin
LI. Fier Roskovec Lagjja e Re, Rruga Kurjan, Numer pasurie 18, 20, 2/280-N3, zona kadastrale, 3196, Kati I pare
LII. Tirane Njesia Bashkiake Nr.5 , Rruga 'Kavajjes', ND G, Pallati Park Konstruksion
LIII. Elbasan Elbasan Lagjja-Emin Matraxhiu, Rr.Kamber Sejdini, Pallati 48/1, Kati II, Elbasan
LIV. Elbasan Librazhd Lagjja Nr.1, prane Bankes Tregtare Kombetare, Librazhd
LV. Durres Rruga'' Shkozet 14 ”, Shkozet , Durres . Fier Krutje KRUTJE Fshati "Krutje e Poshtme", Njesia Administrative "Krutje", Bashkia "Lushnje"
LVI. Shkoder Rruga "Ndoc Çoba", Pedonale Shkoder Puke PUKE Rruga "Ymer Puka", Banesa nr 25, Hyrja e I
LVII. Tirane Njesia Bashkiake Nr.1 , Rruga "Shemsi Haka", Nd 162/12, Kati I Pare, Kodi Postar 1004 ( Arke)
LVIII. Vlore Himare Rruga Pedinale Spile, Nr.Pasurie 724/1-N4, Regjistrin Hipotekor Nr.97, Nr.Hipotekor 248, te Zones Kadastrale 1952
LIX. Tirane Rruga “Andrea Kushi “ Ndertesa Eja Studio, KNK Fusha Aviavionit, Tirane
LX. Berat Kucove Lagjia “Tafil Skëndo“ , Rruga Stanislav Zyber, Godinat me Nr.pasurie 12/406, 12/407, 12/408, Kucovë , Berat
LXI. Fier Patos Shetitorja "Republika", ND 12, Patos, Kodi Postar 9307
LXII. Tirane Paskuqan Rruga "Azem Galica", Nd 143/4
LXIII. Tirane Rruga Arbrit, nr.214, Koder Kamez
LXIV. Tirane Rruga Thoma Koxhaj, Pallatet Çabej, Pallati Mars 92, Tirane
LXV. Vlore Delvine Rr.Enver Birko, Lagj.Faik Konica, Godina Nr.9-Delvine
LXVI. Durres Fushe Kruje FUSHE KRUJE Rruga e Lacit, Nd 12, Fushe Kruje, Kodi Postar 1502
LXVII. Tirane Kamez Rruga “ Jehona “, Pall Albtrans , KNK Kamez , Tirane
LXVIII. Shkoder Bushat Rruga Bushat-Rranxa, pasuria nr.510/91, zona kadastrale nr.1329, Kati I 1, Njesia Administrative Bushat
LXIX. Tirane Rruga Ali Demi, Pallati Brilant, kati I, Poligrafik , Tiranë
LXX. Shkoder Rruga "Kardinal Mikel Koliqi", ND 42, Shkoder, Kodi Postar 4007
LXXI. Elbasan Peqin Bulevardi "Mustafa Gjinshi, Lagjja Teqe, Zona Kadastrale 2908, Nr. Pasurie Nr.6/125-N, Kati I 1
LXXII. Vlore Orikum Lagjja 1 Maj, Bulevardi Princeshe Ruxhina, Ndertesa Nr.106, Kati I 1, Pallati 81, Hyrja 1
LXXIII. Lezhe Milot Lagja Qender, Rruga Ndoc Deda, Posta Qendrore, Ndertesa Nr.12
LXXIV. Shkoder Koplik Rruga "Nacionale", ND 13, Koplik, Kodi Postar 4301, Malesi e madhe
LXXV. Fier Lagjia; Kastriot, Rruga ; Ramiz Aranitasi , Nr 16 ,Kati 1 (pare)
LXXVI. Elbasan Gramsh Rruga " Qazim Dyrmishi ", ND 5, Gramsh, Kodi Postar 3301
LXXVII. Tirane Njesia Bashkiake 5, Rruga Muhamet Gjollesha ND. 15, Kodi Postar 1023, Tirane
LXXVIII. Diber Bulqize Lagjja Minatori, Rruga Naim Frasheri, Godina Nr.5
LXXIX. Tirane Rruga Ferit Xhajko, Perballe Dispancerise
LXXX. Diber Shupenze Lagjja Nr.1, Rruga "Nacionale Bulqize-Diber", Shupenze Qender, Zona Kadastrale Nr.3444, Kati I Pare
LXXXI. Berat Lagjja " Deshmoret e Kombit", Rruga "Ismail Lleshi", Zona Kadastrale Nr.8501, Nr.Pasurie 14/55, Kati I 1 Berat Berat Lagjia ''30 vjetori ” Berat
LXXXII. Tirane Njesia Bashkiake 5, Rruga ''Medar Shtylla", Nd 19, Kodi Postar 1021, Tirane
LXXXIII. Berat Polican POLICAN Lagjja Qender, Pallati 383, Shkalla 3, Kati I 1
LXXXIV. Gjirokaster Lagja "18 Shtatori" , Rruga "Doktor Vasil Jorgji", Zona Kadastrale Nr.8541 Kati I 1
LXXXV. Elbasan Rruga"Bedri Xhomo", Ndertesa nr 3, Hyrja 3, Elbasan
LXXXVI. Tirane Njesia Bashkiake 4, Rruga "Ura", Nd 3, Palati Amfora
LXXXVII. Fier Lushnje Lagjja "Kongresi I Lushnjes", Pallati Glaukus, Ndertesa Nr. 63, Lushnje
LXXXVIII. Vlore Rruga 'Transballkanike', ndertesa 32, Hyrja 1, Kati 1
LXXXIX. Vlore Lagjja 28 Nentori, Rruga Shyqyri Alimerko, Pallati Lemas Construction Nr.1 Kati 1
XC. Gjirokaster Permet "Rruga Tefta Tashko Koco", ND 1, Permet, Kodi Postar 6401
XCI. Fier Rruga "Skenderbeu", Nr.i Nderteses 7, H.1, Ap.3 , Bashkia Fier, kodi Postar 9301, Numri I pasurise I/1423-N7/4, zona kadastrale 8532
XCII. Lezhe Shenkoll RILE Njesia Administrative Shenkolli, Rrile, Kati 1
XCIII. Fier Divjake Bulevardi Qendror, Sheshi Santa Barbara, Nr.1
XCIV. Tirane Kavaje Rruga " 10 Korriku", ND 27, Kavaje, Kodi Postar 2502
XCV. Lezhe Rruga " 11 Janari", ND 34, Lezhe, Kodi Postar, 4501
XCVI. Tirane Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Abdyl Frasheri", Nd 63, Kodi Postar 1002, Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 13.05.2023
Akti i themelimit
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 13.05.2023
Akt marreveshje per ndarjen e shoqerise OSHEE date 16.12.2020
Vendimi i asamblese per ndryshime ne Keshillin Mbikqyres date 20.12.2019
Vendim per emerimin e administratorit date 30.12.2019
Urdher per venien e sekuestros konservative date 02.05.2023
Urdher per venien e sekuestros konservative date 03.09.2021
Urdher per venien e sekuestros konservative date 20.02.2020
Urdher per vendosjen e mases se sekuestros konservative date 13.11.2020
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 01.06.2020
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2024
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 04.01.2024
Urdhër për Vënien e Sekustros datë 16.01.2024
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 23.01.2024
Urdhër për Heqjen e Sekuestros datë 29.01.2024
Urdhër për Heqjen e Sekuestros datë 02.02.2024
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -6 900 409 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 2 474 013 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -4 118 248,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -3 081 178,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:62 461 525 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:58 052 230 000,00
Worked By : A.Lala / P. Nikolli