Skip to content

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP (Ish-CEZ Shpërndarje)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-09 07:42:22
JSON

Tax Registration Number: K72410014H
Administrators: Enea Karakaçi
Scope: A) Kryerja e veprimtarive te sherbimeve ekonomike dhe financiare, b) kryerja e veprimtarive te sherbimeve ligjore, c) kryerja e veprimtarive te sherbimeve te burimeve njerezore; d) kryerja e veprimtarive te sherbimeve te teknologjise se informacionit; e) kryerja e veprimtarive te sherbimeve mbeshtetese; f) kryerja e veprimtarive te sherbimeve ne funksion te zhvillimit te politikave dhe strategjive te biznesit; g) kyerja e veprimtarive te dhenies me qira te aseteve, pajisjeve, softeare-ve, etj, ne pronesi te saj; gj) si dhe cdo veprimtari tjeter ne funksion te realizimit te ketyre sherbimeve. Gjithashtu, ne perputhje me legjislacionin Shqiptar dhe licencat e shoqerive te kontrolluara nga Shoqeria, kjo e fundit mund te kryeje çdo veprimtari qe lidhet drejtperdrejt ose terthorazi, apo qe ndervaret ose lidhet me aktivitetet e renditura me siper. Per arritjen e qellimit te mesiperm, Shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari dhe sherbim si per shembull: veprimtari tregtare, financiare, arsimore, marketingu, qiradhenie apo hipotekimi, qe mund te konsiderohen te dobishme, te nevojshme, per realizimin e objektit te aktivitetit te Shoqerise.
Other Trade Names: OSHEE - GROUP
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 08/06/2007
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 29 936 709 000,00
Shares: 29 936 709
Child Company: I. FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË, shoqëri me aksionare e së drejtës shqiptare , themeluar më 28.03.2018, me NIPT L81530029T dhe me seli qëndrore në Tiranë, Bulevardin Gjergj Fishta, Ndertesa Nr. 88, H. I, Kati IV, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, me administrator Erina Rexhepi. Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 22.04.2023)

II. OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES, shoqëri me aksionare e së drejtës shqiptare , themeluar më 28.03.2018, me NIPT L81530018E dhe me seli qëndrore në Tiranë, Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati V, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, me administrator Blendian Dalipi. Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 22.04.2023)

III. FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL, shoqëri me aksionare e së drejtës shqiptare , themeluar më 28.03.2018, me NIPT L81530016L dhe me seli qëndrore në Tiranë, Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati V, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, me administrator Elton Sevrani. Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 22.04.2023)
Type of Ownership: Publike
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Arjana Dyrmishi; Enkelejda Muçaj; Xhoana Flaga; Ami Kozeli; Sindi Dushku; Besjan Kadiu
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
-Licencë për aktivitetin e transmetimit të energjisë elektrike -
Legal Cases: Në datë 20.12.2012: Në bazë të Urdhrit Nr. 3048 Prot. Nr. 913 Regj. Date 19.12.2012, lëshuar nga shoqëria përmbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k, për vendosjen e masës së sekuestros konservative, në kuotat e shoqërisë "CEZ Shperndarje" sh.a, me Nipt- K72410014H dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshoje të dhënat e regjistrit tregtar. Vendosjen e mases se sekuestros konservative, në të tjera aksione/kuota, të cilat zotërohen nga pala debitore, Shoqëria "CEZ Shpërndarje" sh.a me Nipt-72410014H, në shoqëri të tjera të regjistruara pranë regjistrit tregtar”. Pala kreditore: Shoqëria “Uji i Ftohtë Tepelene” Sh.p.k. Objekti:Kthim shume. Kjo masë është hequr në datë 05.03.2013, në bazë të Urdhrit Nr.618 datë 01.03.2013, të lëshuar shoqëria përmbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k.

Në datë 10.06.2014: Në bazë të Urdhrit Nr.185Regj., Nr.185/40 Prot., datë 05.06.2014, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “JUS”, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i kuotave në shoqërinë “CEZ SHPERNDARJE ”sh.a me Nipt- K72410014H”. Pala kreditore: KESH Sh.a. Objekti: Pagim fature tatimore. Kjo masë është hequr në datë 18.06.2014, në bazë të Urdhrit Nr.185 Regj, Nr.185/50 Prot, datë 16.06.2014, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “JUS".

Në datë 15.12.2017:Në bazë të Urdhrit Urdhrit Nr.92 Regj., Nr.617 Prot., date 13.12.2017, të lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “Real Bailiff Service”, Shpk, është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore, “Operatori i Shpërndarjes se Energjisë Elektrike” Sh.a, me Nipt-K72410014H, me qëllim mostjetërsimin e tyre si dhe mos kryerjen e çdo veprimi që do te sillte ndryshime në regjistrin tregtar”. Pala kreditore: Zija Dervishi. Objekti:Dëmshpërblim page. Kjo masë është hequr në datë 03.01.2018, në bazë të Urdhrit Nr.92 Regj., Nr.653Prot., datë 22.12.2017, të lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “Real Bailiff Service” Sh.p.k.

Ne date 23.04.2019: Ne baze te urdhrit Nr. 1626-019 Regj. (Dosje), datë 27.03.2019, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Artan Sima , drejtuar QKB-se, ku eshte urdhëruar: Vendosjen e mases se sekuestros konservative ne llogarite rrjedhese bankare, depozitat te debitorit “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike”, sha me NIPT K72410014H. Objekti: Pagim shperblim demi dhe rifurnizim me energji elektrike te Z.Diamant Kapaj. Kjo mase eshte hequr ne date 14.05.2019 ne baze te Urdhrit Nr.1626-018 Regj., datë 07.05.2019, te lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Artan Sima.

Ne date 11.07.2019: Ne baze te urdhërit Nr. 91-19 Prot, date 08.07.2019,te leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Florian Allkja eshte vendosur masa e sekuestros konservative në aksionet/kuotat e debitorit “Operatori i Shperndarjes Energjise Elektrike” SHA me Nipt K72410014H me administrator Z. Adrian Cela. Objekti Pagim shume per shoqerine "Kacdedja" Sh.p.k. Kjo mase eshte hequr ne date 01.08.2019 ne baze te Urdhrit Nr. 107-19Prot., datë 29.07.2019 te lëshuar nga Përmbaruesi Privat Gjyqësor “Florian Allkja".

Ne date 12.03.2020: Ne baze te Urdhërit Nr.677/10 i Aktit., datë 06.03.2020, te lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Besnik Bajraktari”, ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet/kuotat e regjistruara të debitorit shoqëria “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me Nuis (Nipt)- K72410014H.

Ne date 31.03.2020: Ne baze te urdhrit Nr. 424 Regj, Nr. 193 Prot date 18.03.2020 te lëshuar nga përmbarues gjyqësor Ilia Elezi, është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet dhe/ose kuotat në emër të subjektit-debitor: Shoqëria "Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike” sha NUIS K72410014H.

Ne date 08.04.2020: Ne baze te Urdhrit Nr.1969 Prot.,date 20.02.2020, "Për Vendosjen e Sekuestros Konservative ", te lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat “PETANI BAILIFF’S OFFICE”, është urdhëruar: Vënia e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e debitorit “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Group” SHA, me NUIS(NIPT) K72410014H, me qëllim mostjetërsimin e aksioneve për tu shmangur nga detyrimi për ekzekutimin e Urdhrit të Ekzekutimit.

Ne date 08.05.2020: Ne baze te Urdhërit Nr.546/2 Dosje, date 29.04.2020, te leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Euglent Osmanaj eshte vendosur: Sekuestrimin ne masën 100% te aksioneve te shoqërisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP me Nipt K72410014H.

Ne date 08.06.2020: Ne baze te urdhrit Nr.546/11 Dosje, datë 28.05.2020, te leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Euglent OSMANAJ, është urdhëruar Sekuestrimi në masën 100% të aktiveve të shoqërisë “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA me NIPT- K72410014H. Kjo mase eshte hequr ne date 02.07.2020 ne baze te Urdhrit Nr.546/19 Dosje & Nr.546/18 Dosje, date 15.06.2020, te leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Euglent Osmanaj.

Ne date 29.06.2020: Ne baze te Urdhrit Nr. 645/1 Prot., date 22.06.2020, te leshuar nga shoqeria permbarimore TDR GROUP SHPK, per vendosjen e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet dhe mos tjetersimin e tyre deri ne nje urdher te dyte te subjekti Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP, me NUIS (NIPT) K72410014H.

Ne date 21.07.2020: Ne baze te Urdhrit Nr.660Regj. dhe Nr.656Regj datë 09.07.2020, te lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Neritan Çuko, ështe urdhëruar: Vendosja e mases se sekuestros, mbi pasurine e luajtshme te vleres prej 100% te aksioneve te tashme dhe te ardhshme ne pronesi te shoqerise “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” sha, me NIPT K72410014H me administrator Z.Adrian Çela, duke perfshire edhe aksionet ne te cilat shoqeria mund te behet aksionere,me qellim shlyerjen e detyrimit kundrejt pales kreditore. Pasuria e sipercituar te vendoset ne sekuestro deri ne shlyerjen e plote te detyrimit.

Ne date 27.07.2020: Urdhrit Nr. 1204/2 Regj. date 08.07.2020, te leshuar nga permbaruesi qjyqesor privat Dionis Mekshaj, per vendosjen e sekuestros ne QKB subjektit shoqeria Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike SHA, me NUIS (NIPT) K72410014H deri ne nje urdher te dyte te permbaruesit gjyqesor.

Ne date 27.08.2020: Ne baze te urdhrit Nr. 2586 Prot, Nr. 1245 Regj, date 21.08.2020 te lëshuar nga Zyra Përmbarimore private Real Bailiff Service , ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, Nipt K72410014H, me qëllim mostjetërsimin e tyre si dhe mos kryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.

Ne date 08.09.2020: Ne baze te Urdhrit Nr.1043/1Prot., Nr.2015/1 Dosje datë 28.08.2020, te lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “TDR GROUP” sh.p.k., ështe vendosur: Vendosjen e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet dhe mostjetersimin e tyre deri ne nje urdher te dyte te subjektit “Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group” me NIPT-K72410014H.

MARREVESHJE PER TRANSFERIM AKTIVITETI

Me date 16.12.2020, u lidh akt-marreveshja per ndarjen e shoqerise OSHEE Group sha nepermjet transferimit te aktivitetit ndermjet shoqerise transferuese Operatori i Shperndajes se Energjise Elektrike Group Sha dhe tre shoqerive bija te saj: OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SHA, Furnizuesi i Tegut të Lirë sha dhe FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL sha. OSHE GROUP SHA i transferon ne menyre te barabarte tre shoqerive bija:
-Aktivet afatgjata materiale
-Lendet e para dhe materialet gjendje ne magazine ne daten efektive
-Klientet dhe kerkesat e tjera te arketueshme sipas gjendjes ne 01.01.2020
-Punonjesit qe rezultojne te punesuar ne daten efektive.
Veprimtaria ekonomike qe transferohet ka nje autonomi ekonomike dhe do te funksionoje si e pavarur tek shoqerite bija. Edhe pas ketij transferimi kapitali i shoqerive bija do te jete i njejte dhe aksioner i vetem I tyre eshte Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group” sh.a, e cila zoteron 100% te vleres se aksioneve te tre shoqerive.

Ne date 18.08.2021: Ne baze te Urdhrit Nr.1943 Prot. , Nr. 161-21 Regj., datë 16.08.2021te leshuar nga Zyra e Permbarimit Privat “ASTREA”, eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” sha, pajisur NUIS (NIPT)- K72410014H deri ne nje njoftim te dytë te përmbaruesit gjyqësor. Kjo mase eshte hequr ne date 20.10.2021 ne baze te Urdhrit Nr.2344 Prot., Nr. 161-21 Regj., datë 15.10.2021te leshuar nga Zyra e Permbarimit Privat “ASTREA”

Ne date 10.09.2021: Ne baze te Urdhrit Nr.1119/2 Prot., date 07.09.2021, te lëshuar Zyra e Përmbarimit Gjyqësor Privat “Basha &I është urdhëruar:" Vendosja e sekuestros konservative mbi aksionet të palës debitore, Shoqëria: “OSHEE” sh.a me NIPT K72410014H . Kjomase eshte hequr ne date 01.10.2021 ne baze te urdhrit Nr.1119/5 Prot., datë 22.09.2021 te lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese “Basha & I” sh.p.k.

Ne date 26.11.2021, ne baze te Urdhrit Nr.3292 Prot., datë 09.11.2021, te lëshuar nga Zyra Permbarimore Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK është urdhëruar: Vendosja e masa e sekuestros mbi aktivet e pales debitore Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike SHA me NUIS (NIPT)- K72410014H me qellim mostjetersimin e tyre, si dhe moskryerjen e cdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.

Sipas Urdhrit, Nr. 95/7 Prot., Nr. 0006-22 Dosje, datë 08.03.2022, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “BESA shpk”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros në aksionet, kuotat e debitorit shoqëria “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me Nipt K72410014H, si dhe mbi te drejtat që rrjedhin nga zotërimin e ketyre aksioneve /kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qëndroje i bllokuar deri në një urdhër tjetër.

Sipas Urdhrit nr. 1847 Regj., nr. 465 Prot., date 29.03.2022, protokolluar nga QKB me nr. 8497 Prot., datë 30.03.2022 dhe Urdhrit nr. 1848 Regj., nr. 474 Prot., date 29.03.2022, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Real Bailiff Service” SHPK, protokolluar nga QKB me nr. 8495 Prot., datë 30.03.2022, u urdherua QKB për: “Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA me NIPT K72410014H, me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe mos kryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar”.

Sipas Urdhrit, Nr. 95/20 Prot., Nr. 0006-22 Dosje, datë 25.03.2022, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “BESA shpk”, u urdherua heqja e masës së sekuestros në aksionet, kuotat e debitorit shoqëria “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me Nipt K72410014H, si dhe mbi te drejtat që rrjedhin nga zotërimin e ketyre aksioneve /kuotave.

Sipas Urdhrit nr. 1847 Regj., nr. 465/1 Prot., date 31.03.2022, protokolluar nga QKB me nr. 9235 Prot., datë 05.04.2022 të lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Real Bailiff Service” SHPK, u urdherua QKB për heqjen e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA me NIPT K72410014H, te vendosur me shkresen Nr.465 Prot date 29.03.2022 me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe mos kryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar.

Sipas Urdhrit nr. 1848 Regj., nr. 474/1 Prot., date 31.03.2022, protokolluar nga QKB me nr. 9236 Prot., datë 05.04.2022 të lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Real Bailiff Service” SHPK, u urdherua QKB për heqjen e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA me NIPT K72410014H, te vendosur me shkresen Nr.474 Prot date 29.03.2022 me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe mos kryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar.

Sipas Urdhërit Nr.1300Prot., datë 04.04.2022, protokolluar nga QKB me Nr. 9232 Prot., date 05.04.2022 "Për Vendosjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Permbaruese Gjyqesore Private "Ensola Kuçi", drejtuar QKB, u urdherua vendosja e mases se sekuestros mbi kuotat/aksionet e pales debitore shoqeria “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” sha, me NIPTK72410014H, ne menyre qe te mos kryhet asnje veprim tjetersimi apo disponimi.

Sipas Urdhrave, Nr. 347/2 Prot., Nr. 893 Regj., datë 17.06.2022, protokolluar nga QKB me Nr. 16690 Prot., datë 21.06.2022, dhe 349/14 Prot., Nr. 911 Regj., datë 23.06.2022, protokolluar nga QKB me Nr. 16691 Prot., datë 21.06.2022 lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Neritan Çuko”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros mbi pasurinë e luajtshme te vlerës prej 100% te aksioneve te tashme dhe të ardhshme ne pronësi te shoqërise “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” sha, me Nipt K72410014H, duke përfshirë edhe aksionet në të cilat shoqëria mund të bëhet aksionere, me qëllim shlyerjen e detyrimit kundrejt palës kreditore.

Sipas Urdhrit Nr.1924 Prot., Nr. 1425 Prot, datë 27.07.2021 lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK, protokolluar nga QKB me Nr. 20154 Prot, datë 29.07.2022, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT) - K72410014H, me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar”.

Sipas Urdhrave Nr. 391 Prot., date 27.07.2022 dhe Nr. 392/1 Prot., date 27.07.2022, leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Neritan Çuko, u hoq masa e sekuestrso se vene nga permbaruesi gjyqesor privat Neritan Çuko, mbi pasurine e luajtshme te vleres prej 100 % te aksioneve ne pronesi te shoqerise Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike SHA, me NUIS K72410014H, administrator z. Adrian Çela

Sipas Urdhërit Nr.3041 Prot., datë 03.08.2022, protokolluar nga QKB me Nr. 20488 Prot., date 04.08.2022 "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Permbaruese Gjyqesore Private "Ensola Kuçi", drejtuar QKB, u urdherua heqja e sekuestros mbi kuotat/aksionet e pales debitore shoqeria “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” sha, me NIPTK72410014H, pasi titulli ekzekutiv eshte ekzekutuar teresisht.

Sipas Urdhrit Nr.1447 Prot., Nr. 1931 Prot, datë 02.08.2021 lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK, protokolluar nga QKB me Nr. 20560 Prot, datë 05.08.2022, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike” SHA, me NUIS (NIPT) - K72410014H, me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar”.

Sipas Urdhrit Nr.1444 Prot., Nr.1821 Regj., datë 02.08.2022 lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative, mbi aktivet e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT)- K72410014H, vendosur me shkresën Nr. 69 Prot., date 14.01.2022.

Sipas Urdhrit, Nr.791/1 Prot., Nr.928 Regj, datë 20.12.2022, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ Neritan Çuko”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros mbi pasurinë e luajtshme 100% te aksioneve, te debitorit shoqeria “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike” SHA me Nuis(Nipt) K72410014H, me administrator Z. Ardian Çela.

Sipas urdherit Nr. 273 Prot., Nr.60 Dosje, date 09.12.2022, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Gjergji Jano, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP SHA me NIPTK72410014H

Sipas Urdhërit Nr. 118 Prot., Nr.1924 Regj., datë 23.01.2023, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK., u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative nga kuotat e pales debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT) - K72410014H, te vendosur me shkresen Nr. 1425 Prot, datë 27.07.2021.

Sipas Urdhërit Nr. 116 Prot., Nr.1931 Regj., datë 23.01.2023, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK., u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative nga kuotat e pales debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT) - K72410014H te vendosur me shkresen Nr.1447 Prot., datë 02.08.2021.

Sipas urdhrit nr. 108-23 Regj, Nr. 706 Prot, datë 07.03.2023, protokolluar nga QKB me Nr. 5888 Prot datë 09.03.2023, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat Astrea, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet/kapitalin e debitorit të zotëruara pranë: Shoqërisë “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” shpk, NIPT K72410014H, duke ndaluar tjetersimin, kalimin dhe cdo veprim tjeter, deri ne nje urdher te dyte te Permbaruesit Gjyqesor.

Sipas Urdhërit Nr.103 Prot., datë 14.04.2023, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat “Ylli Hysaj”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore subjekti “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” sh.a., me Nuis (Nipt)- K72410014H, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

Sipas Urdhrit Nr. 933 Prot.,Nr. 108-23 Regj., datë 31.03.2023, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Klodjana Çeliku pranë Zyrës së Përmbarimit Privat “Astrea”, protokolluar nga QKB me Nr. 7830 Prot., datë 03.04.2023, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në aktivet e debitorit “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS(NIPT) – K72410014H, të vendosur me anë të Urdhrit Nr. 706 Prot., datë 07.03.2023 nga Zyra e Përmbarimit Privat “Astrea”

Sipas Urdhërit të Përmbaruesit Gjyqësor Privat Altin Vako, me Nr.455 Prot., Nr.1854 Dosje, datë 02.05.2023, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga Shoqeria “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA me Nipt K72410014H.

Sipas Urdhrit, Nr.928 Regj. Nr.363/11, datë 17.03.2023, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ Neritan Çuko”, u urdherua heqja e masës së sekuestros se vene mbi pasurinë e luajtshme te vleres prej100% aksioneve ne pronesi te Shoqerise “Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike” SH.A me Nuis(Nipt) K72410014H, Administrator Z.Ardian Cela .

Sipas Urdhrit Nr.2106 Prot., Nr. 296-23 Regj., datë 14.07.2023 leshuar nga Zyra e Permbarimit Privat “ASTREA”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e debitorit Shoqeria Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike GROUP (OSHEE-GROUP)sha me NIPT: K72410014H, duke ndaluar tjetersimin , kaliminn dhe cdo veprim tjeter te administratorit , deri ne nje urdher te dyte te Permbaruesit Gjyqesor.

Me datë 27.12.2023, me anë të Urdhrit Nr.2182 Prot., Nr.2154 Regj lëshuar nga Zyra Permbarimore “REAL BAILIFF SERVICE” sh.p.k, u urdhërua: Vendosja e mases se sekuestros në aksionet/kuotat që zotëron pala debitore Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP me Nuis (Nipt) K72410014H, me qellim mostjetersimin e tyre si dhe mos kryerjen e çdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.

Me datë 04.01.2024, me anë të Urdhrit Nr. 4 Prot., Nr.2401-2500 Dosje, lëshuar nga Zyra Permbarimore “TDR GROUP” sh.p.k, u urdhërua: Vendosja e masës së sekuestros në aksionet/kuotat që zotëron pala debitore Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP, me Nuis (Nipt) K72410014H, me qellim mostjetersimin e tyre si dhe mos kryerjen e çdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar, deri ne nje urdher tjeter.

Me datë 16.01.2024, me anë të Urdhërit Nr.2185 Regj., Nr. 121 Prot., lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “REAL BAILIFF SERVICE” sh.p.k, Protokolluar nga QKB me Nr.1492 Prot. Datë 22.01.2024, u urdhërua: Vendosja e mases se sekuestros konservative, mbi aktivet e pales debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” , SH.A me NUIS (NIPT)– K72410014H, me qellim mostjetersimin e tyre si dhe mos kryerjen e çdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.

Me datë 23.01.2024, me anë të Urdhërit Nr.2186 Regj., Nr. 157 Prot., lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “REAL BAILIFF SERVICE” sh.p.k, ”, protokolluar nga QKB me Nr.1811 Prot datë 25.01.2024, u urdhërua: Vendosja e mases se sekuestros konservative, mbi aktivet e pales debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” Sha, me NUIS (NIPT)– K72410014H, me qellim mostjetersimin e tyre si dhe mos kryerjen e çdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.

Me datë 29.01.2024, me anë të Urdhërit Nr2185 Regj, Nr.229 Prot., lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK., u urdhërua: Heqja e masës së sekuestros conservative, e vendosur me shkresen Nr.121 datë 16.01.2024 mbi aktivet e pales debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” me Nipt K72410014H.

Me datë 31.01.2024, me anë të Urdhrit Nr. 2154 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 2356 Prot., date 02.02.2024 lëshuar nga “Real Bailiff Service” sh.p.k, u urdhërua: Heqja e masës së Sekuestros Konservative, të vendosur Me shkresën Nr.2182 Prot, datë 27.12.2023 mbi aktivet e pales debitore Shoqëria Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, Nipt K72410014H.

Me datë 06.02.2024, me anë të Shkresës Nr. 97/9 Prot, Nr.0003-24 Regj, “Urdhër për Vendosjen e Masës së Sekuestros Konservative” në aksionet e debitorit Shoqëria “ Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP sha, NiptK72410014H, me si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe / ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhë të dytë. Vendosjen e masës së sekuestros konservative në aksione/kuota të cilat zotërohen nga pala debitore Shoqëria “ Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP sha, Nipt- K72410014H, në shoqëritë e tjera të regjistruara pranë regjistrit tregtar, urdhër i lëshuar nga Zyra e Përmbarueses Gjyqësor Private, Klodiana TABAJ.

Me datë 02.02.2024, me anë të Urdhrit Nr. 270 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 2870 Prot., date 07.02.2024, lëshuar nga “Real Bailiff Service” sh.p.k, u urdhërua: Heqja e masës së sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike me Nipt K72410014H vendosur me shkresën Nr.157 Prot ,datë 23.01.2024.

Me datë 02.02.2024, me anë të urdherit Nr.1999 Prot. 296-23 Regj. protokolluar nga QKB Nr 1420 Date 13.03.2024 leshuar nga Dhoma Kombetare E Permbarusve Gjyqesor Privat, u urdhërua: Heqja e masës së sekuestros konservative te vendosur me ane te urdherit Nr 2106 Prot date 14.07.2023 ne aktivet e debitorit; Shoqeria “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP ” SHA me NIPT- K72410014H.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë; Njësia Administrative Nr. 7; Bulevardi "Gjergj Fishta"; Ndërtesa Nr. 88, H. 1, 1023.

Website:
http://oshee.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i regjistrit tregtar date 01.10.2023
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Ndryshimi i Emrit te Subjektit
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 08.03.2022
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 29.03.2022
Urdher per ndryshimin e anetarit te Keshillit Mbikqyres date 05.12.2022
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 27.07.2021
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 09.12.2022
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 07.03.2023
Urdher per venien e sekuestros konservative date 02.08.2021
Urdher per venien e sekuestros mbi pasurine e debitorit date 20.12.2022
Vendimi i Keshillit Mbikqyres per emerimin e administratorit date 21.06.2023
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 14.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.04.2024
Urdhër për Vënien e Sekuestros Konservative datë 27.12.2023
Urdhër për Vënien e Sekuestros Konservative datë 04.01.2024
Urdhër për Vënien e Sekuestros Konservative datë 16.01.2024
Urdhër për Vënien e Sekuestros Konservative datë 23.01.2024
Urdhër për Heqjen e Sekuestros datë 29.01.2024
Urdhër për Heqjen e Sekuestros datë 31.01.2024
Urdhër për Heqjen e Sekuestros datë 02.02.2024
Urdhër për Heqjen e Sekuestros datë 02.02.2024
Financial Documents: Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Themelimi i Shoqërisë-Dokumentacion
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -4 278 817 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 937 252 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 3 405 967 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 21 356 374 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 18 263 367 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -2 075 451 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -26 002 278 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -37 648 477 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -4 487 066 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -3 798 174 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -18 239 235 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: -7 850 149 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: -11 021 817 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:59 208 469 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:56 605 005 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:60 432 335 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:62 023 855 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:58 585 062 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 47 285 532 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 37 706 143 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 37 777 780 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 45 923 196 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 42 189 348 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 36 921 796 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 34 222 380 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 26 266 329 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.B / A. Lala / P. Nikolli