Skip to content

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-13 13:50:23
JSON

Tax Registration Number: L81530018E
Administrators: Blendian Dalipi
Scope: Aktiviteti i Shoqërisë do të konsistojë në: shpërndarjen e energjisë elektrike, ndërtimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike për sigurimin e energjisë elektrike klientëve, lidhjen e klientëve dhe përdoruesve të rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike, instalimin dhe shërbimet e matjes së energjisë elektrike etj, si dhe cdo aktivitet tjetër fitimprurës me interes për shoqërinë. Për më tepër Shoqëria mund të kryejë çdoaktivitetet tjetër i cili është i lejuar për formën juridike dhe nuk është i ndaluar nga ligji në fuqi. Shoqëria do te kryejë cdo lloj aktiviteti në raport me objektin dhe për të favorizuar atë.
Other Trade Names: OSSH
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 28/03/2018
District: Tirane
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 3 500 000,00
Shares: 3 500
Parent Company / Owner: Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 08/06/2007 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K72410014H, me adrese ne Tirane, Njësia Administrative Nr. 7, Bulevardi "Gjergj Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H. 1, 1023, me administrator Adrian Çela. Aksionar i vetem eshte Ministria e Energjisë dhe Industrisë (Sipas te dhenave te QKB deri ne date 13.05.2023)
Type of Ownership: Publike
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Dorian Baba, Mariglen Biti, Përparim Nebiaj
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Sipas Urdhrit Nr.1969 Prot., date 20.02.2020, protokolluar nga QKB me nr.3750 Prot., datë 02.04.2020, " Për Vendosjen e Sekuestros Konservative ", e lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat “PETANI BAILIFF’S OFFICE”, u urdherua venia e masës së sekuestros konservative mbi aksionet/kuotat që “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Group” SHA, zotëron në shoqëritë “Opertaori i Sistemit të Shpërndarjes” SHA, me NUIS/NIPT L81530018E, me qëllim mostjetërsimin e tyre deri në një urdhër të dytë të përmbaruesit. Objekti i sekuestros eshte kthim page ndaj kreditorit Lorenc Dake.

II. Sipas Urdhërit Nr.546/2 Dosje, date 29.04.2020, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Euglent Osmanaj, protokolluar nga QKB me Nr.4092 Prot., datë 04.05.2020, u vendos sekuestrimi ne masën 100% te aksioneve te shoqërisë “Operatori i Sistemit te Shperndarjes” me Nipt L81530018E, e cila eshte ne pronesi te debitorit shoqeria "Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group" SHA, me NUIS (NIPT) K72410014H deri ne nje urdher te dyte te permbaruesit gjyqesor.

III. Sipas urdhrit Nr.28/11 Prot., Nr.1816 Regj., datë 01.06.2020, protokolluar nga QKB me Nr.4615 Prot., date 01.06.2020 lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Enforcement Group”, drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet e “ OSSHE GROUP” sha, me NIPT K72410014H në shoqerite “Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) “ me Nuis L81530018E.

IV. Sipas Urdhrit Nr.1790 Prot., datë 18.06.2020, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese “Real Bailiff Service”, për “Vendosjen e Sekuestros Konservative”, protokolluar nga QKB me Nr. 5353, datë 19.06.2020, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP SHA, me NUIS K72410014H, në shoqërinë “Operatori i Sistemit të Shpërndarjes” SHA, me Nuis L81530018E, me qellim mostjetersimin e tyre, si dhe mos kryerjen e çdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.

V. Sipas Urdhërit Nr.422 Prot., Nr.173/2020 Dosje, datë 22.06.2020 leshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Dorian Skëndi, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat qe zoteron debitori Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP ne shoqerine OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SHA me NIPT- L81530018E me administrator Petraq Lika.

VI. Sipas Urdhrit Nr. 645/1 Prot., date 22.06.2020, leshuar nga shoqeria permbarimore TDR GROUP SHPK, u vendos masa e sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet dhe mos tjetersimin e tyre deri ne nje urdher te dyte per aksionet e zoteruara nga debitori: Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP, me NUIS (NIPT) K72410014H, ne subjektin OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES, me NUIS (NIPT) L81530018E.

VII. Sipas Urdhërit Nr.546/18 Dosje, date 15.06.2020, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Euglent Osmanaj, protokolluar nga QKB me Nr.5440 Prot., datë 23.06.2020, u vendos heqja e mases se sekuestros mbi aktivet e Shoqërisë “ Operatori i Sistemit te Shperndarjes” SHA me Nipt L81530018E.

VIII. Sipas Urdhrit Nr. 600 Prot. date 29.07.2020, leshuar nga zyra e permbarimit privat Dorian Skendi, u hoq sekuestro konservative mbi kuotat qe zoteron debitori Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP ne shoqerine: OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SHA, me NUIS (NIPT) L81530018E, administrator z. Petraq Lika te vendosur me urdherin Nr. 422 Prot. date 22.06.2020.

IX. Sipas Urdhrit Nr.1043/1Prot., Nr.2015/1 Dosje datë 28.08.2020, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “TDR GROUP” sh.p.k., drejtuar QKB-se, u vendos masa e sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet dhe mostjetersimin e tyre deri ne nje urdher te dyte per aksionet e zoteruara nga debitori “Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group” me NIPTK72410014H ne subjektin “Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH SHA) me NIPTL81530018E.

X. Sipas urdhrit Nr.28/31 Prot., Nr.1816 Regj., datë 10.092020, protokolluar nga QKB me Nr.8177 Prot., date 11.09.2020 lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Enforcement Group”, drejtuar QKB-se, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative ne subjektin “ OSSH” sha, me NIPT L81530018E te vendosur me shkresen Nr.28/11 Prot., date 01.06.2020.

XI. Sipas Urdhrit Nr.1245 Regj., Nr.2986 Prot., datë 14.09.2020, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese “Real Bailiff Service”, për “Vendosjen e Sekuestros Konservative”, protokolluar nga QKB me Nr. 8234, datë 14.09.2020, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP SHA, me NUIS K72410014H, në shoqërinë “Operatori i Sistemit të Shpërndarjes” SHA, me Nuis L81530018E, me qellim mostjetersimin e tyre, si dhe mos kryerjen e çdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.

XII. Sipas Urdhrit Nr.1245 Regj., Nr.2986/1 Prot., datë 24.09.2020, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese “Real Bailiff Service”, për “Heqjen e Sekuestros Konservative”, protokolluar nga QKB me Nr. 8680, datë 25.09.2020, u urdherua heqja e sekuestros konservative te vendosur me ane te shkreses Nr.2986 Prot., date 14.09.2020 mbi kuotat e palës debitore Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP SHA, me NUIS K72410014H, në shoqërinë “Operatori i Sistemit të Shpërndarjes” SHA, me Nuis L81530018E.

XIII. Sipas Urdhrit Nr. 3102 Prot. date 18.09.2020, leshuar nga zyra e permbarimit privat 3L SHPK, u hoq masa e sekuestros konservative nga te gjitha aksionet qe zoteron debitori Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike SHA (OSHEE) ne shoqerine: OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SHA, me NUIS L81530018E.

XIV. Sipas Urdhrit Nr.1182 Prot., Nr.1977/1, 2015 Dosje datë 25.09.2020, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “TDR GROUP” shpk, drejtuar QKB-se, u vendos heqja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e subjektit “Operatori i Sistemit të Shpërndarjes” me NIPT-L81530018E, te vendosur me shkresën Nr. 645/1 Prot., date 22.06.2020 dhe Nr.1043/1Prot., Nr.2015/1 Dosje datë 28.08.2020

XV. Sipas Urdhrit Nr.183 Prot., Nr. 334 Regj., datë 13.11.2020, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Jetlir Avdulaj, drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet (kuota/aksionet) e regjistruara në pronësi të pales debitore, “OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES” sha me NIPT- L81530018E. Objekti i sekuestros eshte kthim shume ndaj kreditoreve Suela Pira, Mile Pira, Frenado Pira.

XVI. Sipas Urdhrit Nr. 36 Regj Nr.247 Prot., datë 27.11.2020 , lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Valbona QEHAJAJ, u urdherua vendosja e mases se sekuestros në aksionet/kuotat që zotëron pala debitore Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP me Nuis (Nipt) K72410014H, në shoqërinë “OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES” SHA me Nuis (Nipt) L81530018E. Dokumentacioni do te qendrojë i bllokuar deri në një urdhër të dyte.

XVII. Sipas Urdhrit Nr.1182 Prot., Nr.1977/1, 2015 Dosje datë 25.09.2020, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “TDR GROUP” shpk, drejtuar QKB-se, u vendos zhbllokimi i te gjitha aksioneve te subjektit “Operatori i Sistemit të Shpërndarjes” me NIPT-L81530018E, te vendosur me shkresën Nr. 645/1 Prot., date 22.06.2020 dhe Nr.1043/1 Prot., datë 28.08.2020.

XVIII. MARREVESHJE PER TRANSFERIM AKTIVITETI

Me date 16.12.2020, u lidh akt-marreveshja per ndarjen e shoqerise OSHEE Group sha nepermjet transferimit te aktivitetit ndermjet shoqerise transferuese Operatori i Shperndajes se Energjise Elektrike Group Sha dhe Shoqerise OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SHA. OSHE GROUP SHA I transferon OSSH SHA:
-Aktivet afatgjata materiale
-Lendet e para dhe materialet gjendje ne magazine ne daten efektive
-Klientet dhe kerkesat e tjera te arketueshme sipas gjendjes ne 01.01.2020
-Punonjesit qe rezultojne te punesuar ne daten efektive.
Veprimtaria ekonomike qe transferohet ka nje autonomi ekonomike dhe do te funksionoje si e pavarur tek OSSH sha. Edhe pas ketij transferimi kapitali i shoqerise OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES sha do te vazhdoje te jete 3.500.000 (tre milion e peseqind mije) leke dhe aksioner i vetem i saj eshte Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group” sh.a, e cila zoteron 100% te vleres se aksioneve te shoqerise.

XIX. Sipas Urdhrit Nr.1061 Prot., datë 06.04.2021, lëshuar nga Zyra Permbarimore “REAL BAILIFF SERVICE” sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros në aksionet/kuotat që zotëron pala debitore Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP me Nuis (Nipt) K72410014H, në shoqërinë “OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES” SHA me Nuis (Nipt) L81530018E, me qellim mostjetersimin e tyre si dhe mos kryerjen e çdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.

XX. Sipas Urdhrit Nr. 120 Prot., datë 08.04.2021, lëshuar nga Zyra Permbarimore“AVDULAJ BAILIFF SERVICE” sh.p.k, u urdhrua heqja e mases se sekuestros në aksionet/kuotat që zotëron shoqëria “OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES” SHA me Nuis (Nipt) L81530018E.

XXI. Sipas Urdhrit Nr.1245 Prot., datë 21.04.2021 , lëshuar nga Zyra Permbarimore “REAL BAILIFF SERVICE” sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros në aksionet/kuotat që zotëron OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES me Nuis (Nipt) L81530018E. Vendosur me ane te Urdhrit Nr.1061 Prot., datë 06.04.2021.

XXII. Sipas Urdhrit Nr.926 Prot., Nr. 70-21 Regj., datë 26.04.2021, lëshuar nga Zyra Permbarimore “ASTREA”, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative te vendosur me urdhrin Nr.362/18 Prot., date 13.11.2020 nga Suela Ndreca ne aktivet e debitorit/kuotat e pales debitore per subjektin “Operatori i Sistemit të Shpërndarjes” SHA me Nipt L81530018E.

XXIII. Sipas urdhrit Nr.1119/2 Prot., date 07.09.2021, protokolluar nga QKB me nr.11354,Prot., date 08.09.2021 "Per Venien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Dhoma Kombetare e Permbaruesve Gjyqesor Privatë, Zyra e Përmbarimit Gjyqësor Privat “Basha &I ,drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi aksionet të palës debitore, shoqerise “OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES” sh.a me NIPT L81530018E. Objekti i sekuestros eshte pagimi i detyrimit ndaj Enkeleda Llanaj.

XXIV. Sipas Urdhrit Nr.371-4 Regj., datë 12.10.2021, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor, “ALDO F. GJEVORI”, protokolluar nga QKB me Nr. 15491 Prot., datë 13.10.2021, u urdherua vendosja e masës së sekuestros mbi kuotat, aktivet, aksionet e pales debitore “Operatori I Sistemit të Shpërndarjes” SHA me NUIS (NIPT) L81530018E. Objekti i sekuestros eshte demshperblim page.

XXV. Sipas Urdhrit Nr.371-12 Regj., datë 05.11.2021, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor, “ALDO F. GJEVORI”, u urdherua heqja e sekuestros mbi kuotat e shoqerise “Operatori I Sistemit të Shpërndarjes” SHA me NUIS(NIPT) L81530018E, vendosur me ane te Urdhrit Nr.371-4 Regj., datë 12.10.2021.

XXVI. Sipas Urdhrit nr. 1794 Regj., Nr. 3293 Prot., datë 09.11.2021, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Real Bailiff Service” SHPK, me Përmbarues Gjyqësor Resul Alushani, protokolluar nga QKB me Nr. 18967 Prot., datë 11.11.2021, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” sh.a. me NIPT K72410014H, në shoqërinë “OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES” sh.a., me NIPT L81530018E, me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe mos kryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar.

XXVII. Sipas urdhrit Nr. 1794 Regj , Nr. 3293/1 Prot, date 13.12.2021 lëshuar nga Zyra Permbarimore Private “ Real Bailiff Service” , protokolluar nga QKB me Nr. 22263 Prot date 15.12.2021, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur me anë të shkresës Nr. 3293 Prot datë 09.11.2021 mbi kuotat e palës debitore Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP sha Nipt K72410014H në shoqëritë OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES sha me NIPT L81530018E.

XXVIII. Sipas Urdhrit Nr. 1821 Regj., Nr. 70 Prot., datë 14.01.2022, lëshuar nga Eris Sotiri Përmbarues Gjyqësor pranë Zyrës Përmbarimore Private “REAL BAILIFF SERVICE” shpk, protokolluar nga QKB me Nr. 1668 Prot., datë 19.01.2022, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” sha me Nipt K72410014H, në shoqërinë “OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES” sha me Nipt L81530018E, me qëllim mostjetërsimin e tyre,si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar.

XXIX. Sipas Urdhrave Nr. 1847 Regj., Nr. 464 Prot., datë 29.03.2022, protokolluar nga QKB me Nr. 8498 Prot., datë 30.03.2022, dhe Nr. 1848 Regj., Nr. 472 Prot., datë 29.03.2022, protokolluar nga QKB me Nr. 8496 Prot., datë 17 30.03.2022, lëshuar nga Eris Sotiri Përmbarues Gjyqësor pranë Zyrës Përmbarimore Private “REAL BAILIFF SERVICE” shpk, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” sha me Nipt K72410014H, në shoqërinë “OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES” sha me Nipt L81530018E, me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar.

XXX. Sipas Urdhrit Nr.472/1 Prot., Nr.1848 Regj., datë 31.03.2022, protokolluar në QKB, Nr.9233 Prot., datë 05.04.2022, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative, të vendosur me shkresën Nr. 472 Prot, datë 29.03.2022, mbi kuotat e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT)-K72410014H, në shoqërinë “OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES” SHA, me NUIS (NIPT)-L81530018E.

XXXI. Sipas Urdhrit Nr.464/1 Prot., Nr.1847 Regj., datë 31.03.2022, protokolluar në QKB, Nr.9234 Prot., datë 05.04.2022, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative, të vendosur me shkresën Nr. 464 Prot, datë 29.03.2022, mbi kuotat e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT)-K72410014H, në shoqërinë “OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES” SHA, me NUIS (NIPT)- L81530018E.

XXXII. Sipas Urdhrit Nr.1924 Prot., Nr. 1426 Prot, datë 27.07.2022 lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK, protokolluar nga QKB me Nr. 20153 Prot, datë 29.07.2022, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT) - K72410014H, në shoqërinë “Operatori i Sistemit të Shpërndarjes” SHA me NUIS (NIPT) L81530018E, me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar”.

XXXIII. Sipas Urdhrit Nr.1442 Prot., Nr.1821 Regj., datë 02.08.2022 lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative, mbi aktivet e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT)- k72410014H, në shoqerine OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES" SHA me Nipt L81530018E, vendosur me shkresën Nr. 70 Prot., date 14.01.2022.

XXXIV. Sipas Urdhrit Nr.1931 Regj., Nr. 1449 Prot, datë 02.08.2022 lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK, protokolluar nga QKB me Nr. 20559 Prot, datë 05.08.2022, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT) - K72410014H, në shoqërinë “Operatori i Sistemit të Shpërndarjes” SHA me NUIS (NIPT) L81530018E, me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar”.

XXXV. Sipas Urdhërit Nr. 118 Prot., Nr.1924 Regj., datë 23.01.2023, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK., u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative nga kuotat e pales debitore Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT) - K72410014H qe zoteron ne shoqerine OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES me NUIS (NIPT)- L81530018E, te vendosur me shkresen 1426 Prot., datë 27.07.2022.

XXXVI. Sipas Urdhërit Nr. 116 Prot., Nr.1931 Regj., datë 23.01.2023, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK., u urdhreua heqja e masës së sekuestros konservative nga kuotat e pales debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT) - K72410014H qe zoteron ne shoqerine “OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES” me NUIS (NIPT)- L81530018E, te vendosur me shkresen 1449 Prot., datë 02.08.2022.

XXXVII. Sipas Urdhërit të Përmbaruesit Gjyqësor Privat Altin Vako, me Nr.455 Prot., Nr.1854 Dosje, datë 02.05.2023, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga Shoqeria “ OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES” SHA me Nipt L81530018E.
Changes
Additions: Administratori eshte i detyruar te marre miratim paraprak nga Asambleja e Pergjithshme dhe/ose Keshilli i Administrimit perpara marrjes dhe/ose zbatimit te ndonje vendimi ne lidhje me ceshtjet specifike te parashikuara ne nenin 12.2 dhe nenin 16.1 h/i /j te ketij Statuti. Zbatimi i kesaj dispozite nuk do te bjere ndesh me Nenin 25 "Marredhenia e Operatorit te Sistemit te Shperndarjes SH.A., e OSHEE Group" dhe dote interpretohet ne linje me kerkesat e ndarjes ne perputhje me Ligjin per Sektorin e Energjise"
Address:

Seat:
Tirane, Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati V, Njësia Administrative Nr. 7, 1023

Address:
Shkoder, Rruga "Daut Borici ", Pallati Conad, Kati 3
Korce, Shetitorja "Fan S Noli"
Kukes, Rruga" Islam Spahiu ", Prapa Ish kinemase , Lagjja "Nr. 5"
Tirane, Rruga, "Reshit Petrela", Perballe Dispancerise
Vlore, Lagjja 1 "Kushtrimi", Rruga "Gjergj Kastriot", prane Ish Frigoriferit
Berat, Rruga "Antipatrea", Prane Gjykates se Rrethit, kati 3
Gjirokaster, Bulevardi "18 Shtatori", Pallati 6 katesh, Perballe Gjykates se Rrethit
Elbasan, Rruga" Kadri Avdihoxha" Lagjja "28 Nentor" Diber
Burrel, Rruga "Ibrahim Temo", Lagjja " Partizani "
Fier, Rruga Enriko Veizi, Lagjja "1 Maji"
Durres, Rruga "Asti Gogoli", " Lagjja 14 Shkozet"
Tirane, Rruga "Gramoz Pashko", Vila "Gri "

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 13.05.2023
Statuti i shoqerise
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 13.05.2023
Akt marreveshje per ndarjen e shoqerise OSSHE SHA nepermjet transferimit te aktivitetit date 16.12.2020
Vendimi per ndryshimin e administratorit date 01.11.2022
Vendimi per ndryshimin e anetareve te Keshilit te Administrimit date 23.11.2021
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 12.10.2021
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 03.09.2021
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 13.11.2020
Urdher per venien e sekuestros konservative date 20.02.2020
Vendimi per ndryshimin e administratorit date 30.12.2019
Vendimi per ndryshimin e anetareve te Keshillit te Administrimit date 20.12.2019
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 263 990 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -1 814 455 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -3 956 516,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -3 033 154,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:28 371 323 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:26 945 786 000,00
Worked By : A.Lala