Skip to content

FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-19 13:02:19
JSON

Tax Registration Number: L81530029T
Administrators: Albi Gjenerali
Scope: Objekti i Shoqërisë do të përfshijë, por pa u kufizuar, në aktivitetet e mëposhtme: Blerjen dhe menaxhimin e energjisë dhe operimin në tregun e lirë etj, si dhe cdo aktivitet tjetër fitimprurës me interes për shoqërinë. Për më tepër Shoqëria mund të kryejë cdo aktivitetet tjetër i cili nuk është i ndaluar nga ligji në fuqi. Shoqëria do të kryejë cdo lloj aktiviteti në raport me objektin dhe për të favorizuar atë. Shoqëria zbaton të gjitha ligjet dhe aktet e duhura nënligjore. Ajo zbaton standartet më të larta të etikës.
Other Trade Names: FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 28/03/2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 3 500 000,00
Shares: 3 500
Parent Company / Owner: "Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP", nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 08/06/2007 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K72410014H, me adrese ne Tirane, Njësia Administrative Nr. 7, Bulevardi "Gjergj Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H. 1, 1023, me administrator Enea Karakaçi. Aksionar i vetem eshte Ministria e Energjisë dhe Industrisë. (Sipas te dhenave te QKB deri ne date 19.03.2024)
Type of Ownership: Publike
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Arjola Canaj, Irakli Qiriako, Ardvin Kraja
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 20.02.2020, me ane te Urdhrit Nr.1969 Prot, protokolluar nga QKB me nr.3750 Prot., datë 02.04.2020, " Për Vendosjen e Sekuestros Konservative ", e lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat “PETANI BAILIFF’S OFFICE”, u urdherua venia e masës së sekuestros konservative mbi aksionet/kuotat që “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Group” SHA, zotëron në shoqëritë “Furnizuesi i Tregut të Lirë” SHA, me NUIS/NIPT L81530029T, me qëllim mostjetërsimin e tyre deri në një urdhër të dytë të përmbaruesit. Pala kreditore: Lorenc Dake. Objekti: Kthim page.

II. Ne date 29.04.2020, me ane te Urdhërit Nr.546/2 Dosje, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Euglent Osmanaj, protokolluar nga QKB me Nr.4092 Prot., datë 04.05.2020, u vendos sekuestrimi ne masën 100% te aksioneve te shoqërisë “Furnizuesi i Tregut te Lire” me Nipt L81530029T, e cila eshte ne pronesi te debitorit shoqeria "Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group" SHA, me NUIS (NIPT) K72410014H deri ne nje urdher te dyte te permbaruesit gjyqesor.

III. Me date 18.06.2020, me ane te Urdhrit Nr.1790 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese “Real Bailiff Service”, për “Vendosjen e Sekuestros Konservative”, protokolluar nga QKB me Nr. 5353, datë 19.06.2020, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore Operatori I Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP SHA, me NUIS K72410014H, në shoqërinë “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” SHA, me Nuis L81530029T, me qëllim mostjetërsimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar.

IV. Me date 22.06.2020, me ane te Urdhrit Nr. 645/1 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore TDR GROUP SHPK, u vendos masa e sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet dhe mos tjetersimin e tyre deri ne nje urdher te dyte per aksionet e zoteruara nga debitori: Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP, me NUIS (NIPT) K72410014H, ne subjektin FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË, me NUIS (NIPT) L81530029T.

V. Me date 15.06.2020, me ane te Urdhërit Nr.546/18 Dosje, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Euglent Osmanaj, protokolluar nga QKB me Nr.5440 Prot., datë 23.06.2020, u vendos heqja e mases se sekuestros mbi aktivet e Shoqërisë “ Furnizuesi i Tregut të Lire” SHA me Nipt L81530029T.

VI. Me date 28.08.2020, me ane te Urdhrit Nr.1043/1Prot., Nr.2015/1 Dosje, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “TDR GROUP” sh.p.k., drejtuar QKB-se, u vendos masa e sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet dhe mostjetersimin e tyre deri ne nje urdher te dyte per aksionet e zoteruara nga debitori “Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group” me NIPTK72410014H ne subjektin “Furnizuesi i Tregut te Lire Sha (FTL) me NIPTL81530029T.

VII. Me date 14.09.2020, me ane te Urdhrit Nr.1245 Regj., Nr.2986 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese “Real Bailiff Service”, për “Vendosjen e Sekuestros Konservative”, protokolluar nga QKB me Nr. 8234, datë 14.09.2020, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP SHA, me NUIS K72410014H, në shoqërinë “Operatori i Sistemit të Shpërndarjes” SHA, me Nuis L81530029T, me qellim mostjetersimin e tyre, si dhe mos kryerjen e çdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.

VIII. Me date 24.09.2020, me ane te Urdhrit Nr.1245 Regj., Nr.2986/1 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese “Real Bailiff Service”, për “Heqjen e Sekuestros Konservative”, protokolluar nga QKB me Nr. 8680, datë 25.09.2020, u urdherua heqja e sekuestros konservative te vendosur me ane te shkreses Nr.2986 Prot., date 14.09.2020 mbi kuotat e palës debitore Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP SHA, me NUIS K72410014H, në shoqërinë “Furnizuesi i Tregut te Lire”, me Nuis L81530029T.

IX. Me date 18.09.2020, me ane te Urdhrit Nr. 3102 Prot, leshuar nga zyra e permbarimit privat 3L SHPK, u hoq masa e sekuestros konservative nga te gjitha aksionet qe zoteron debitori Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike SHA (OSHEE) ne shoqerine: FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË SHA, me NUIS L81530029T. Kreditor: Lorenc Dake. Objekti: Kthim Page.

X. Me date 25.09.2020, me ane te Urdhrit Nr.1182 Prot., Nr.1977/1, 2015 Dosje, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “TDR GROUP” shpk, drejtuar QKB-se, u vendos heqja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e subjektit “Furnizuesi I Tregut të Lirë” me NIPT-L81530029L, te vendosur me shkresën Nr. 645/1 Prot., date 22.06.2020 dhe Nr.1043/1Prot., Nr.2015/1 Dosje datë 28.08.2020.

XI. Me date 13.11.2020, me ane te Urdhrit Nr.183 Prot., Nr. 334 Regj, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Jetlir Avdulaj, drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet (kuota/aksionet) e regjistruara në pronësi të pales debitore, “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” sha me NIPT- L81530029T. Pala kreditore: Suela Pira, Mile Pira, Frenado Pira. Objekti: Kthim Shume.

XII. Me date 13.11.2020, me ane te Urdhrit Nr.362/18 Prot., Nr. 362 Dosje, lëshuar nga Zyra Permbarimore “Suela Ndreca”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e pales debitore Operatori Shperndarjes së Energjisë Elektrike Group (OSHEE-GROUP) SHA me Nipt K72410014H me qëllim mostjetersimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar lidhur me shoqerite “Furnizuesi i Tregut të Lirë” SHA me Nipt L81530029T.

XIII. Me date 27.11.2020 , me ane te Urdhrit Nr. 36 Regj Nr.247 Prot, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Valbona QEHAJAJ, u urdherua vendosja e mases se sekuestros në aksionet/kuotat që zotëron pala debitore Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP me Nuis (Nipt) K72410014H në shoqërinë “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” SHA me Nuis (Nipt) L81530029T. Pala kreditore: Gjystina Kurpneshi (Ceca), Mire Prel (Ceca), Mire Pllumb Ceca, Besmir Zef Ceca. Objekti: Pagim Demshperblimi.

XIV. Ne daten 16.12.2020, u nenshkrua akt marreveshje per ndarjen e shoqerise OSSHEE SHA nepermjet transferimit te aktivitetit nga shoqeria transferuese, “ Operatori i Shperndajes se Energjise Elektrike Group” Sha dhe Shoqeria “Furnizuesi i Tegut të Lirë” sha. OSHEE GROUP sha i transferon FTL sh.a aktivet dhe pasivet e bilancit. Transferimi i aktivitetit fillon efektet nga data 1 janar 2020. Pas ketij transferimi kapitali i shoqerise “Furnizuesi i Tregut te Lire” sh.a do te vazhdoje te jete 3.500.000 (tre milion e peseqind mije) leke.

XV. Me date 25.09.2020, me ane te Urdhrit Nr.1182 Prot., Nr.1977/1, 2015 Dosje, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “TDR GROUP” shpk, drejtuar QKB-se, u vendos zhbllokimi i te gjitha aksioneve te subjektit “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” me NIPT- L81530029T, te vendosur me shkresën Nr. 645/1 Prot., date 22.06.2020 dhe Nr.1043/1Prot., datë 28.08.2020.

XVI. Me date 06.04.2021, me ane te Urdhrit Nr.1061 Prot, lëshuar nga Zyra Permbarimore “REAL BAILIFF SERVICE” sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros në aksionet/kuotat që zotëron pala debitore Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP me Nuis (Nipt) K72410014H, në shoqërinë “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” SHA me Nuis (Nipt) L81530029T, me qellim mostjetersimin e tyre si dhe mos kryerjen e çdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.

XVII. Me date 08.04.2021, me ane te Urdhrit Nr.120 Prot, lëshuar nga Permbaruesi Jetlir Avdulaj, drejtuar QKB-se, u vendos heqja e sekuestros mbi subjektin “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” me NIPT- L81530029T.

XVIII. Me date 21.04.2021, me ane te Urdhrit Nr.1245 Prot, lëshuar nga Zyra Permbarimore “REAL BAILIFF SERVICE” sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros në aksionet/kuotat që zotëron “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” me NIPT- L81530029T, vendosur me ane te Urdhrit Nr.1061 Prot., datë 06.04.2021.

XIX. Me date 26.04.2021, me ane te Urdhrit Nr.926 Prot., Nr. 70-21 Regj, lëshuar nga Zyra Permbarimore “ASTREA”, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative te vendosur me urdhrin Nr.362/18 Prot., date 13.11.2020 nga Suela Ndreca ne aktivet e debitorit/kuotat e pales debitore per subjektin “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” SHA me Nipt L81530029T.

XX. Me date 07.09.2021, me ane te urdhrit Nr.1119/2 Prot, protokolluar nga QKB me nr.11354 Prot, date 08.09.2021 "Per Venien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Dhoma Kombetare e Permbaruesve Gjyqesor Privatë, Zyra e Përmbarimit Gjyqësor Privat “Basha &I ,drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi aksionet të palës debitore, Shoqëria: “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” sh.a me NIPT L81530029T. Pala kreditore: Enkeleda Llanaj. Objekti : Pagim detyrimi.

XXI. Me date 22.09.2021, me ane te urdhrit Nr.1119/5 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese “Basha & I” sh.p.k., protokolluar nga QKB me Nr.13876 Prot, datë 29.09.2021, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet që zotëron pala debitore Shoqëria “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” Sh.a, me Nuis (Nipt)- L81530029T.

XXII. Me date 09.11.2021, me ane te Urdhrit nr. 1794 Regj., Nr. 3293 Prot, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Real Bailiff Service” SHPK, me Përmbarues Gjyqësor Resul Alushani, protokolluar nga QKB me Nr. 18967 Prot., datë 11.11.2021, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” sh.a. me NIPT K72410014H, në shoqërinë “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” sh.a., me NIPT L81530029T, me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe mos kryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar.

XXIII. Me date 13.12.2021 , me ane te urdhrit Nr. 1794 Regj , Nr. 3293/1 Prot, lëshuar nga Zyra Permbarimore Private “ Real Bailiff Service” , protokolluar nga QKB me Nr. 22263 Prot date 15.12.2021, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur me anë të shkresës Nr. 3293 Prot datë 09.11.2021 mbi kuotat e palës debitore Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP sha Nipt K72410014H, në shoqëritë FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË sha me NIPT L81530029T.

XXIV. Me date 14.01.2022, me ane te Urdhrit Nr. 1821 Regj., Nr. 70 Prot, lëshuar nga Eris Sotiri Përmbarues Gjyqësor pranë Zyrës Përmbarimore Private “REAL BAILIFF SERVICE” shpk, protokolluar nga QKB me Nr. 1668 Prot., datë 19.01.2022, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” sha me Nipt K72410014H, në shoqërinë “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” sha me Nipt L81530029T, me qëllim mostjetërsimin e tyre,si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar.

XXV. Me date 29.03.2022, me ane te Urdhrave Nr. 1847 Regj., Nr. 464 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 8498 Prot., datë 30.03.2022, dhe Nr. 1848 Regj., Nr. 472 Prot., datë 29.03.2022, protokolluar nga QKB me Nr. 8496 Prot., datë 30.03.2022, lëshuar nga Eris Sotiri Përmbarues Gjyqësor pranë Zyrës Përmbarimore Private “REAL BAILIFF SERVICE” shpk, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” sha me Nipt K72410014H, në shoqërinë “FURNIZUESI I TREGUT 14 TË LIRË” sha me Nipt L81530029T, me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar.

XXVI. Me date 31.03.2022, me ane te Urdhrit Nr.472/1 Prot., Nr.1848 Regj, protokolluar në QKB, Nr.9233 Prot., datë 05.04.2022, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative, të vendosur me shkresën Nr. 472 Prot, datë 29.03.2022, mbi kuotat e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT)-K72410014H, në shoqërinë FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË SHA, me NUIS (NIPT)-L81530029T.

XXVII. Me date 31.03.2022, me ane te Urdhrit Nr.464/1 Prot., Nr.1847 Regj, protokolluar në QKB, Nr.9234 Prot., datë 05.04.2022, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative, të vendosur me shkresën Nr. 464 Prot, datë 29.03.2022, mbi kuotat e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT)-K72410014H, në shoqërinë “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË SHA, me NUIS (NIPT)-L81530029T.

XXVIII. Me date 03.08.2022, me ane te Urdhrit Nr.1924 Prot., Nr. 1426 Prot, datë 27.07.2022 lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK, protokolluar nga QKB me Nr. 20153 Prot, datë 29.07.2022, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT) - K72410014H, në shoqërinë “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” SHA me NUIS (NIPT) L81530029T, me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar”.

XXIX. Me date 10.08.2022, me ane te Urdhrit Nr.1442 Prot., Nr.1821 Regj., datë 02.08.2022 lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative, mbi aktivet e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT)- K72410014H, në shoqerine “ FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË " SHA me Nipt L81530029T, vendosur me shkresën Nr. 70 Prot., date 14.01.2022.

XXX. Me date 19.08.2022, me ane te Urdhrit Nr.1931 Regj., Nr. 1449 Prot, datë 02.08.2022 lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK, protokolluar nga QKB me Nr. 20559 Prot, datë 05.08.2022, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT) - K72410014H, në shoqërinë “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” SHA me NUIS (NIPT) L81530029T, me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar”.

XXXI. Me date 26.01.2023, me ane te Urdhërit Nr. 118 Prot., Nr.1924 Regj., datë 23.01.2023, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK., u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative nga kuotat e pales debitore Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT) - K72410014H qe zoteron ne shoqerine “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” SHA me NUIS (NIPT) L81530029T, te vendosur me shkresen 1426 Prot., datë 27.07.2022.

XXXII. Me date 26.01.2023, me ane te Urdhërit Nr. 116 Prot., Nr.1931 Regj., datë 23.01.2023, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK., u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative nga kuotat e pales debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT) - K72410014H qe zoteron ne FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” SHA me NUIS (NIPT) L81530029T, te vendosur me shkresen 1449 Prot., datë 02.08.2022.

XXXIII. Me date 09.05.2023, me ane te Urdhërit të Përmbaruesit Gjyqësor Privat Altin Vako, me Nr.455 Prot., Nr.1854 Dosje, datë 02.05.2023 u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga Shoqeria “ FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” SHA me Nipt L81530029T.

XXXIV. Me datë 04.01.2024, me anë të Urdhrit Nr. 4, nr.2401-2500 Dosje, leshuar nga shoqeria permbarimore “TDR GROUP” SHPK, u kërkua: Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet dhe mos tjetersimin e tyre deri ne nje urdher te dyte per aksionet e zoteruara nga debitori: Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP, me NUIS (NIPT) K72410014H, ne subjektin FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË, me NUIS (NIPT) L81530029T.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardin Gjergj Fishta, Ndertesa Nr. 88, H. I, Kati IV, Njësia Administrative Nr. 7, 1023

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 14.04.2022
Akti i themelimit
Urdher per venien e sekuestros konservative date 07.09.2021
Urdher per venien e sekuestros konservative date 20.02.2020
Urdher per vendosjen e mases e sekuestros date 13.11.2020
Urdher per vendosjen e mases e sekuestros date 27.11.2020
Akt marreveshje per transferimin e aktivitetit date 16.12.2020
Vendimi per ndryshimin e anetareve te Keshillit Mbikqyres, date 12.11.2020
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 14.04.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 11.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.03.2024
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 04.01.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 19.03.2024
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -1 240 426,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -798 371,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -4 498,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -4 497 600,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -4 008 875,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:45 304 317,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:26 046 520,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli