Skip to content

KALISI HYDROPOWER
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 11:46:28
JSON

Tax Registration Number: L81818009A
Administrators: Hamz Islamaj
Scope: Ndërtim dhe Operim i Hidrocentralit Veleshicë si dhe transferim i tyre në përfundim të kontratës Konçensionare tek Autoriteti Kontraktor.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: KALISI HYDROPOWER
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 14/06/2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I. BE - IS SH.P.K është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.12.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K71412003A, me adresë në Kukës, Lagjja nr 1, pallati Metalurgu, hyrja nr 1, me administrator Kastriot Ibrahimaj. Ortak te vetem Hamz Islamaj.(Sipas të dhënave të QKB deri më 27.05.2022)

II. EL- PROM është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02.03.2016 dhe që funksionon sipas legjislacionit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L61503008V, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Milto Tutulani, Ndërtesa 4, Hyrja 10, Ap.5, 1019, me administrator Elsa Hasalamaj. Ortak te vetem Devis Hasalami.(Sipas të dhënave të QKB deri më 27.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 04.03.2022, terhequr nga QKB date 27.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit KALISI HYDROPOWER, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Hamz Islamaj , shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 50% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme BE - IS SH.P.K, ndersa shoqeria BE - IS SH.P.K zoteron 50% te kapitalit tek KALISI HYDROPOWER. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 18.06.2018.

Devis Hasalami , shtetas shqiptar, i datelindjes 1991, pronar perfitues per 50% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme EL- PROM, ndersa shoqeria EL- PROM zoteron 50% te kapitalit tek KALISI HYDROPOWER.Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 31.05.2021.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): Leje per Perdorim Burimi Ujor Siperfaqsor, KBU Drin-Bune -
Legal Cases: I. Me date 26.08.2020, u lidh Marreveshja Siguruese Nr.3394Rep., Nr.1742 Kol, lidhur midis bankes “Raiffeisen Bank dhe shoqerise KALISI HYDROPOWER, per barresimin e kuotave te shoqerise.

II. Me date 22.07.2023, eshte depozituar Kërkesa Nr. 3393 Prot, “Kërkesë për vendosjen e Barrës Siguruese mbi titujt e pronësisë”, ardhurr nga RAIFFEISEN BANK , ku është kërkuar: Vendosja e Barrës Siguruese mbi titujt e pronësisë së tatimpaguesit “KALISI HYDROPOWER”, pajisur me NUIS (NIPT) L81818009A, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga Qemal Stafa, Pallati 66, Hyrja Nr.3, Ap.24

Address:
Kukes, Kalis, Godina Nr.2 Heci Veleshice, Zall Kalis, Kalis, Kukes

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 7 090 083,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:171 787 168,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:7 366 451,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani