Skip to content

EL- PROM Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-27 10:57:45
JSON

Tax Registration Number: L61503008V
Administrators: Elsa Hasalamaj
Scope: Studime, projektime, mbikeqyrje te punimeve te zbatimit per te gjitha kategorite sipas standarteve dhe ligjeve ne fuqi. Hartimin e raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis, studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri te ndertesave te cdo lloji. Punime ndertimi te ndryshme, si germime dheu, punime murature e beton arme, prishje dhe punime ne toke te germuar, ndertime civile etj. Prodhimi, transmetimi dhe shitja e energjisë elektrike. Veprimtari private në fushën e studimit, projektimit, supervizionit dhe ndërtimit të linjave elektrike të TN, TM, TU mbitokësore (ajrore) dhe nëntokësore (kabllore) për energji elektrike dhe telekomunikacioni, nënstacionet elektrike TN/TM dhe të tensionit të mesëm TM/TU (kabina elektrike), centrale dhe hidrocentralet, rrjete inxhinierie, objekte civile dhe industriale. Realizimi i impianteve të telekomunikacionit. Studim dhe projektim për makineri elektrike dhe të linjave të ndryshme industriale. Mirëmbajtje, remont profilaktik të mesëm e kapital të transformatorëve elektrik të çdo lloji, makinave elektrike si dhe pajisjeve elektrike. Import - Eksport të materialeve elektrike, telekomunikacionit, sistemeve të alarmit, të vjedhjeve dhe kundra zjarrit, mjeteve kryesore dhe ndihmëse të prodhimit, tregtimin e mallrave të gatshëm dhe gjysmë të gatshëm. Tregtimi i pajisjeve telefonike të llojeve të ndryshme si dhe aksesorë* për ta. Studim, projektim dhe realizim të impianteve për mbrojtje kundra zjarrit. Studim, projektim dhe realizim të sistemeve të sigurisë elektronike dhe sistemeve të alarmit. Studim, projektim dhe realizim të impianteve 2 elektrike civile dhe industriale. Konsulence, revizion, ekspertize të projekteve të zhvillimit dhe te* studimeve të besueshmërisë se* efektiviteteve ekonomike, përcaktimin e prioriteteve ne* fusha te* ndryshme të ekonomisë, kryerjeve, provave dhe matjeve laboratorike. Konsulence* teknike, supervision, studime të* të gjitha llojeve ne* fusha te* ndryshme për shoqëri te* përbashkëta, përfaqësime, tranzitime qe* i lejon legjisLaçioni shqiptar. Import - Eksport, tregtimin e artikujve te* ndryshëm te* te* gjitha llojeve me shumicë* dhe pakicë*. Tregtim artikujsh industrial. Tregtim automjetësh të çdo lloji, marke e tonazhi, si dhe pjesë këmbimi për to. Tregtim pajisje elektro-shtëpiake, elektronike, elektrike, kompjuterike, telekomunikacioni etj. Transport mallrash të të gjitha llojeve brenda dhe jashtë vendit.
Other Trade Names: EL- PROM
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 02/03/2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 200 000,00
Shares: 1
Child Company: KALISI HYDROPOWER, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 14.06.2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L81818009A, me adrese ne Tirane, Rruga Qemal Stafa, Pallati 66, Hyrja Nr.3, Ap.24, me administrator Hamz Islamaj. Ortaket e shoqerise jane : shoqeria BE - IS SH.P.K me 50% te kapitalit dhe shoqeria EL- PROM me 50% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 27.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Milto Tutulani, Ndertesa 4, Hyrja 10, Ap.5, 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 27.05.2022
Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash, date 14.05.2021
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 8 988 344,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 1 305 843,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 3 017 683,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -847 161,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 3 865 889,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:13 901 575,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:2 500 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:3 500 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:20 048 124,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2018
2019
2020

Worked By : A.Baja