Skip to content

ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-02-11 14:32:33
JSON

Tax Registration Number: L82320043A
Administrators: Ahmet Kastrati
Scope: Investime dhe sherbime ne fushen e hidrokarbureve, sherbime portuale dhe doganore, si dhe sherbime te ndryshme detare. Pjesemarrje dhe iniciativa te tjera koncesionare. Administrimin e aktivitetit ne zona te lira doganore; Kryerjen e veprimtarise se agrobiznesit, si: grumbullim, perpunim dhe shitje te produkteve bujqesor; ose blegtorale. Kryerjen e veprimtarise se grumbullimit, magazinimit dhe shperndarjes se produkteve te ndryshme industriale.
Other Trade Names: ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 17/11/2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I. KASTRATI GROUP, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30.04.2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese ne Durres, Lagja 14, Rruga "Tiranes", ura e "Dajlanit", me administrator Gani Kastrati. Ortak i vetem i shoqerise eshte Shefqet Kastrati me 100% te kapitalit.

II. EUROPETROL GROUP, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 10.07.2018 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L81925022T, me adresë në Tiranë, Bulevardi Zhan D'Ark, Pallati 5, 1/1, me administrator Gerian Kuqi. Aksioneret e shoqerise jane: Gerian Kuqi (20%), Eno Kuqi (20%), Qazim Qazimi (10%) Asllan Kuqi (30%) dhe Skender Kuqi (20%).(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 24.05.2021).
Child Company: Shoqeria konçesionare Porti MBM ( Multi Buoy Mooring ), një shoqëri e thjeshtë, e themeluar më datë 17.03.2015 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT L51621501S, me adresë në Durrës, Porto Romano, me administrator Ahmet Kastrati. ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK zotëron 99% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 24.05.2021).
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Leje për përdorim të burimit ujor VKKU -
Për ushtrimin e veprimtarisë së ormexhimit -
Legal Cases: Me date 28.07.2021, u lidh Marrëveshjes Siguruese Nr.1189 Rep. Nr.575 Kol, lidhur midis Union Bank” SH.A (Barremarrës) dhe ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK (Barredhenes) me përfaqësues z.Ahmet Kastrati, me objekt vendosje barre mbi kolateralin: 99% të kuotave shoqërisë konçesionare “Porti MBM” shoqeri e thjeshte me NUis (Nipt) L51621501S.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Sheshi Italia, Mark Albania Hotel, kati i parë, 1000 Tiranë

Address:
Durres, Rruga Shën Pali, Porto Romano, Durres, ( Depozitat e Hidrokarbureve)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.02.2022
Akti i themelimit
Marreveshje siguruese date 27.07.2021
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -1 108 291,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -1 270 305,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -94 878,00
Worked By : A.Lala