Skip to content

"SUHA K"
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-23 10:36:35
JSON

Tax Registration Number: L83921003U
Administrators: Qani Kajo (likuidator)
Scope: Shoqëria ka për objekt dhe qëllim të saj aktivitetet tregtare në përputhje me legjislacionin në fuqi, në funksion të Konçensionit/partneritetit publik privat për ndërtimin e hidrocentralit "Suha e Sipërme", për të cilën, ortakët e Shoqërisë, janë shpallur si Operatori fitues sipas shkresës së Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë Nr. 5321/5 Prot, datë 22.01.2018, "Njoftimi i Fituesit" dhe do të nënshkruajnë Kontratën Konçesionare; ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të parashikimeve të Kontratës Konçesionare, dhe aktivitete të tjera që mund të jenë të nevojshme gjatë aktivitetit tregtar të Shoqërisë. Me qëllim realizimin e objektit të aktivitetit të saj, Shoqëria mund të kryejë operacione tregtare me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe të administrojë, të blejë, të shesë, të japë me qira shoqëri e aktiviteteve të tyre si dhe të ketë interesa e pjesëmarrje në shoqëri, konsorciume të themeluara apo në themelim e sipër, që kanë objekt të ngjashëm me objektin e aktivitetit e Shoqërisë, ose që i shërben realizimit të këtij objekti. Në përgjithësi, Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari të nevojshme e të dobishme, të lejuar nga ligji për realizimin e objektit të aktivitetit të saj.
Other Trade Names: "SUHA K"
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 15/03/2018
District: Korçë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I. FAVINA SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.04.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J64104078V, me adresë në Korçë, Lagjia 18, Rruga Anastas Lakce, Kompleksi Favina, Godina 5, me administrator Viktor Qylafi. Ortaket e shoqerise jane: Adnan Qylafi (50%) dhe Viktor Qylafi (50%). (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.05.2022)

II. “GENER 2”, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.07.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K58615301M, me adresë në Tiranë, Njësia administrative nr. 2, Rruga "Papa Gjon Pali II", Ndërtesa nr 12, ABA Business Center, me administrator Bashkim Ulaj, Artila Ulaj. Ortaket e shoqerise jane: Astrit Ulaj (33%), Bashkim Ulaj (34%) dhe Ahmet Ulaj (33%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.05.2022)

Subjekti Juridik “SUHA K” nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Ç’regjistruar
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 13.11.2019, me vendim te asamblese se ortakeve, u filluan procedurat e likujdimit per shoqerine dhe u emerua Z. Qani Kajo si likuidator. Statusi i shoqerise kaloi nga “Aktiv” ne “Shoqeri ne likuidim e siper”.

II. Me date 29.01.2020, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua raporti i likujdimit te shoqerise. Statusi i shoqerise kaloi nga: "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".
Changes
Address:

Seat:
Korçë, Rruga 1 Maji, Nr. Pasurie 3/1149-N4, Zona Kadastrale 8561

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/L.Kanani