Skip to content

Jimi
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-09-14 10:38:15
JSON

Tax Registration Number: L87313401B
Administrators: Shkëlqim Kurti
Scope: Tregti me shumice dhe pakice te materialeve elektrike, hidraulike, materiale ndertimi dhe artikuj te ndryshem. Import-eksport automjete te reja, te perdorura dhe pjese kembimi. Organizim eventesh dhe festash te ndryshme. Sherbim hoteli, restoranti, bari. Prodhim dhe tregtim peme frutore, dekorative, lule, vazo, pleh organik dhe kimik. Prodhim dhe tregtim i farerave dhe fidaneve. Materiale dezinfektimi, deratizimi, dezinsektikim, material pastrimi. Materiale didaktike mesimore, axhusterie etj. Prodhim dhe tregtim i materialeve restauruese, konservuese dhe i solucioneve te veprave te artit dhe monumenteve historike. Sherbime mirembajtje, nderrim pjesesh te motogjeneratorit. Blerje ene kuzhine dhe pajisje te tjera. Tregtim, kolaudim dhe rimbushje i mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit. Ofrimi i sherbimeve grafike dhe prodhime te ndryshme. Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve te buta per spitale, polici, kulinari etj. Pajisje elektronike hardweri TIK. Perpunim druri, duralumini, metali, plastike. Tregti dhe sherbime me bojra, llak dhe solucione te ndryshme . Blerje artikuj sportive dhe gjimnastikore. Tregtim me pakice dhe shumice te gomave te reja, bateri. Produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, montim, eksport reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash te perdorura dhe pjese kembimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada xhami etj. Tregtim, import-eksport te pijeve alkoolike, mallrave ushqimore. Sherbime portuale, riparime, mirembajtje te mjeteve portuale. Lyerje te te gjitha llojeve. Sherbime postare, nderkombetare, shitje biletash trageti, avioni dhe autobusi. Sherbime automjetesh me karrotrec. Dekor, ndricim dhe sinjalizim urban. Prodhime bujqesore, blegtorale dhe rritje kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje pyjesh, kullotash, mbjellje pemesh, dru frutore, peme dekoratike, peme te ndryshme pyjore. Ndertime dhe rikonstruksione te ndryshme. Sherbim i shpejte ushqimor, fast-food. Transport mallrash dhe udhetaresh. Barna dhe materiale mjekesore dhe reagent te ndryshem. Perpunimi i mbetjeve spitalore. Agjensi Turistike. Sherbime per udhetime ajrore detare e tokesore, rezervime dhe pergatitje biletash. Sherbime ne fushen e Turizmit si udhetime turistike brenda dhe jashte vendi. Organizimi i udhetimeve per qellime biznezi, turne dhe pushime. Agjensi per prerjen e siguracioneve te makinave dhe produkteve te agjensive te sigurimeve. Sherbim transporti brenda dhe jashte vendit, taksi, mikrobuze, autobuze etj. Transport nderkombetare udhetaresh, agjent per trasferimin e parave ne emer dhe per llogari te nje subjekti jo-banke, Tregtim atrikuj promocional. Agjensi imobililiare. Automjete me qera. Pllaka dhe pajisje hidraulike, hidrosanitare e termosanitare. Mallra industrial te lendeve te para e materialve te ndertimit si dhe makineri ndertimi e pjese kembimi per to. Servise per automjete te llojeve dhe tonazheve te ndryshme. Grumbullim dhe shitje skrapi. Agjensi doganore. Transport mallrash brenda dhe jashte vendit. Autoshkolle. Sherbime interneti. Pajisje elektroshtepiake, kondicioner, produkte kozmetike dhe materiale parukerie. Materiale per punime serigrafie, grafike, skulpture dhe pikture. Sherbim tregtim te te gjithave llojeve te gazrave dhe karburanteve. Sherbim kualidim shitje dhe mbushje te fikseve te zjarrit. Blerje dhe tregtim te druve te zjarrit. Punime germimi ne toke, rikostruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasada, rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje, punime per prishjen e ndertimeve, impjante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre, punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres te natyres teknike ndertuese, sinjalistika rrugore, barrjera dhe mbrojtje rrugore.
Other Trade Names: Jimi
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 12/11/2018
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Dibër, Shupenze, Lagjja Shupenze, Rruga Nacionale Bulqize-Shupenze, Ndërtesa te zona kadastrale 3444, Nr. pasurie 103+2-2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 14.09.2021
Statuti i shoqerise
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Worked By : A.Lala