Skip to content

KASTRATI OIL
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-02-12 16:09:50
JSON

Tax Registration Number: L92221505V
Administrators: Shefit Kastrati; Ramazan Hoda
Scope: Import, eksport, tregti me pakicë të karburanteve, lëndëve djegëse, servis automjetesh, tregti të artikujve të ndryshëm, transport karburanti e mallrash, veprimtari në fushën e ndërtimit. Bar - Restorant, Hoteleri dhe tregti me pakicë të artikujve ushqimor dhe industrial. Parukeri, sallon bukurie, masazhe, trajtime, qendër estetike. Të gjitha format e kredidhënies, faktoringu, qiraja financiare, të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, parasë elektronike, ofrimi i garancive dhe marrja e angazhimeve, këmbim valutor. Lavazh automjetesh. Shoqëria mund të kryejë çfarëdo veprimtarie tjetër që lejohet nga legjislacioni në fuqi i Republikës së Shqipërisë.
Other Trade Names: KASTRATI OIL
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 15/10/2019
District: Durrës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: KASTRATI GROUP është nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30.04.2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese ne Durres, Lagja 14, Rruga "Tiranes", ura e "Dajlanit", me administrator Gani Kastrati. Ortak i vetem i shoqerise eshte Shefqet Kastrati me 100% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 12.02.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: Me date 05.06.2020, u pushua perkohesisht aktiviteti i shoqerise. Statusi ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Changes
Additions: Administratori Kryesor, mund te emeroje drejtore, perfaqesues me prokure dhe te mandatuar te pergjithshem per veprime te caktuara ose kategori veprimesh brenda tagrave/kompetencave te tij. Administratoret e shoqerise nuk mund te shesin dhe/ose blejne pasuri te paluajtshme ne emer 2 dhe per llogari te shoqerise, pa marre me pare miratimin paraprak me shkrim te asamblese se ortakeve. Administratori Kryesor ka te drejte te ushtroje pa kufizim te gjitha kompetencat e parashikuara nga legjislacioni tregtar per administratorin e nje shoqerie, duke perfshire por pa u kufizuar ne: te drejtoje veprimtarine e perditshme te shoqerise, te perfaqesoje shoqerine ne marredhenie me te tretet, te paraqese para Asamblese se ortakeve propozime dhe raporte lidhur me aktivitetin e shoqerise, te çele llogari bankare ne emer te shoqerise, si dhe te drejta te tjera te cilat mund t'i njihen nga ligji dhe Asambleja e ortakeve.

Administratori i Dyte ka si kompetence vetem kryerjen e veprimeve per administrimin dhe perfaqesimin e shoqerise, si institucion jo-bankar per ushtrimin e veprimtarise financiare per te gjitha sherbimet e pagesave, te transferimit te parave dhe parase elektronike. Administratoret e shoqerise nuk mund te shesin dhe/ose blejne pasuri te paluajtshme ne emer dhe per llogari te shoqerise, pa marre me pare miratimin paraprak me shkrim te asamblese se ortakeve.
Address:

Seat:
Durrës, Lagjja 14, Ura e Dajlanit, Zona Kadastrale 8515, Nr. pasurie 8/2572, Shkozet

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.02.2022
Statuti i Shoqerise
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -659 307,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -436 120,00
Worked By : A.Lala