Skip to content

2Smart Systems
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-06-03 10:05:15
JSON

Tax Registration Number: M02019005N
Administrators: Enis Bletaj; Ledion Liço
Scope: Import eksport te paisjeve elektrike, elektronike, IT, telekomunikacion dhe sigurie, brenda dhe jashte teritorrit te Republikes se Shqiperise. Projektim, zhvillim, implementim te sistemeve elektronike, elekrike, IT brenda dhe jashte teritorrit te Republikes se Shqiperise. Zhvillim aplikimesh software. Projektim, zhvillim, implementim te sistemeve te sigurise, automatizimit dhe te telekomunikacionit. Me qellim realizimin e objektit te aktivitetit te saj, Shoqeria mund te kryeje operacione tregtare me pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe te administroje, te blejë, te shesë, te japë me qira shoqeri e aktiviteteve te tyre si dhe te kete interesa e pjesemarrje ne shoqëri, konsorciume te themeluara apo ne themelim e sipër, qe kane objekt te ngjashem me objektin e aktivitetit e Shoqerise, ose qe i shërben realizimit te këtij objekti. Ne pergjithesi, Shoqeria mund te kryeje çdo veprimtari te nevojshme e te dobishme, te lejuar nga ligji per realizimin e objektit te aktivitetit te saj.
Other Trade Names: 2Smart Systems
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 14/08/2020
District: Tiranë
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 3
Parent Company / Owner: "GENER 2", shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 06/07/2003 me NUIS K58615301M me seli qendrore ne Tirane, Njesia administrative nr.2, Rruga "Papa Gjon Pali II", Ndertesa nr 12, ABA Business Center 1010 dhe me administrator Artila Ulaj; Bashkim Ulaj. Ortaket e shoqerise jane Bashkim Ulaj me 34% te kapitalit; Ahmet Ulaj dhe Astrit Ulaj me 33% te kapitalit secili. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 01.06.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 07.09.2022 terhequr nga QKB date 03.06.2023, Pronaret perfitues te subjektit “2Smart Systems”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Ahmet Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 19.80% te kapitalit, pasi zotëron 33% të kapitalit të shoqërisë “GENER 2” shpk, dhe kjo e fundit zotëron 60% të kapitalit të shoqërisë “2Smart Systems”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 26.08.2020.

Bashkim Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 20.40% te kapitalit, pasi zotëron 34% të kapitalit të shoqërisë “GENER 2” shpk, dhe kjo e fundit zotëron 60% të kapitalit të shoqërisë “2Smart Systems”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 26.08.2022.

Astrit Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 19.80% te kapitalit, pasi zotëron 33% të kapitalit të shoqërisë “GENER 2” shpk, dhe kjo e fundit zotëron 60% të kapitalit të shoqërisë “2Smart Systems”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 26.08.2022.

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Meshkuj
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane Njesia Bashkiake Nr. 1, Rruga "Papa Gjon Pali i II-te, Ndertesa Nr. 12, Aba Business Center, Kati i 5- te. 1010

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 28.08.2020
Statuti I Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 03.06.2023
Statuti i Shoqerise
Kontratë transferimi të Pjesëve të Kapitalit datë 26.08.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 03.06.2023
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -3 697 482,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -329 890,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:2 466 987,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 981 621,00
Worked By : L.Kanani / P. Nikolli