Skip to content

WHITE ROADS HOTEL
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-08-15 06:30:06
JSON

Tax Registration Number: M02407023J
Administrators: Florenc Gjikuria
Scope: Projektimi, ndertimi, venia ne shfrytezim, administrimi dhe operimi I strukturave hoteliere dhe/ ose objekteve turistike sezonale, administrimi i tij/tyre dhe ofrimi i sherbimeve te hoteleri-turizmit ne kete zone, perfshire edhe cdo veprimtari tjeter plotesuese, qe lidhet direkt ose indirekt me veprimtarine e siperpermendur. Shoqeria mund te kryeje edhe veprimtari tregtare te tjera, qe lidhen me pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, te marre me qira pasuri te luajtshme, te paluajtshme, ndermarrje, dege ndermarrjesh, si dhe te kete pjesemarrje ne shoqeri, ente, konsorciume te themeluara apo ne themelim e siper. Krijimi i faqeve web, platformave elektronike ne internet dhe aplikacioneve me synim zhvillimin e aktivitetit te shoqerise edhe nepermjet pajisjeve elektronike te komunikimit ne distance.Shoqeria mund edhe te jape garanci reale dhe/ose personale, te vendose pengje, te dale dorezanese apo te vendose hipoteke edhe ne favor te te treteve.
Other Trade Names: WHITE ROADS HOTEL
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 26/11/2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: GJIKURIA, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, me NIPT J62903456H, me seli qendrore ne Rruga "Ibrahim Rugova", prane Gardes se Republikes, Pallati Kontakt, mbi Union Bank, Njesia Bashkiake Nr. 5, Tirane dhe me administrator Milo Gjikuria, Ardmir Doda, Florenc Gjikuria. Ortaket e shoqerise jane Florenc Gjikuria me 64% te kapitalit dhe Milo Gjikuria me 36% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 15.08.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Investitor strategjik

Sipas Vendimit NR. 1/6, DATË 05/04/2022 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua statusi “Investim/Investitor Strategjik Procedurë e Asistuar” për projektin e investimit “White Roads Hotel”. Projekti i investimit strategjik “White Roads Hotel” do të zhvillohet nga subjekti " White Roads Hotel" sh.p.k. NUIS M02407023J. Projekti i investimit strategjik parashikon ndërtimin e një resorti, që do të ketë në përbërje një hotel dhe struktura akomoduese me kapacitet total prej 150 (njëqind e pesëdhjetë) njësish, restorante, bare, SPA etj.

a) Projekti i investimit strategjik do të zhvillohet në Zonën Kadastrale 1739, nga ku sipërfaqja prej 3,000 m², me numër pasurie 68/52/1, është pronë private dhe sipërfaqja prej 9,157.2 m² është pronë shtet, lloji i pasurisë “truall”, në ZK. 1739, me numër pasurie 68/122, 5240/5 dhe 68/51/2, në Gjilekë, Bashkia Himarë.

b) Statusi “Investim/Investitor Strategjik Procedurë e Asistuar” i jepet projektit të investimit “White Roads Hotel”, për një periudhë 4 (katër) vjeçare, përveç afatit të lejimit të përdorimit të pasurive të paluajtshme shtetërore, të cilat vendosen me Vendim të Këshillit të Ministrave, pas saktësimit të koordinatave dhe sipërfaqes me Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura.

c) Projekti i plotëson kriteret e punësimit të kërkuara nga legjislacioni për investimet strategjike, duke parashikuar të punësojë 100 (njëqind) persona.

d) Vlera e investimit të projektit të investimit “White Roads Hotel” i plotëson kriteret e parashikuara nga legjislacioni për investimet strategjike dhe parashikohet të jetë 10.000.000 (dhjetë milion) Euro.

e) Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura konfirmon se sipërfaqja ku do të zhvillohet projekti ndodhet në afërsi të Monumentit Natyror “ Delta e Përroit të Palasës”, kategoria e III e zonave të mbrojtura, shpallur me VKM Nr. 187, datë 25.3.2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa të VKM nr. 303, datë 10.5.2019, “Për miratimin e listës së rishikuar, të përditësuar, të monumenteve të natyrës shqiptare”.

Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.5 Rr. "Ibrahim Rugova", prane Gardes se Republikes se Shqiperise, Pallati Kontakt, Kati 2, mbi Union Bank,Pasuria nr. 4/90-N17, volum 68, faqe 204,zona kadastrale 8270.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 15.08.2022
Akt themelimi i Shoqerise
V E N D I M NR. 1/6, DATË 05/04/2022 PËR MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASISTUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT “WHITE ROADS HOTEL”, ME SUBJEKT "WHITE ROADS HOTEL" SH.P.K.
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : L.Kanani/ A.Baja